TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2021

Járulékok, Nyilvántartás, Adatszolgáltatás, Nyugdíj, Szocho, Pénzbeli ellátások, Családtámogatás

10000 Ft

Járulékok, Nyilvántartás, Adatszolgáltatás, Nyugdíj, Szocho, Pénzbeli ellátások, Családtámogatás

Kiadás éve

2021

Kiadó

Vezinfó

Nyilvántartási kód

VEZ5871/21

Oldalszám

324

Szerző(k)

Dr. Futó Gábor, Farkasné Gonos Krisztina

ELSŐ RÉSZ: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

I. FEJEZET: BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG

1. BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA

Biztosítottak

■ Foglalkoztatott személyek

■ Önálló vállalkozók (egyéni és társas vállalkozók)

■ Egyéb kategória

2. Biztosítottak körének újszerű meghatározása

Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok (Foglalkoztatott személyek közül)

■ Munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint biztosított

■ Szövetkezet tagja

■ Szakmunkástanulók

■ Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

■ Megbízási, vállalkozási jogviszony

■ Választott tisztségviselők

■ Biztosítás időtartama

■ Szerzői jogvédelem alá eső alkotás és a rokonjogok

■ Állami projektértékelői jogviszonyban álló személy

■ Külföldi foglalkoztató számára külföldön folytatott tevékenység

Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok (Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok az önálló vállalkozók közül)

■ Egyéni és társas vállalkozók biztosítása

■ Egyéni vállalkozók biztosítása

■ Társas vállalkozók biztosítása

■ Főállású kisadózók

Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok (Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok az egyéb kategóriában)

■ Egyéb címen biztosított személyek

■ Álláskeresési támogatásban részesülő személyek

■ Egyházi személyek

■ Biztosított mezőgazdasági őstermelők

■ Köztársasági elnök házastársa

3. Biztosítás szünetelése

4. Mentesülés a biztosítási kötelezettség alól

A biztosítás nem terjed ki

A biztosítás nem terjed ki a következő jogviszonyokra sem

 

II. FEJEZET: BELFÖLDI – KÜLFÖLDI – HARMADIK ÁLLAM ÉS POLGÁRA

1. Külföldi–belföldi illetőség

A belföldinek minősülő személy meghatározása

A belföldiséget igazoló okmányok

2. Harmadik állam polgára

 

III. FEJEZET: JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1. Egyes járulékfajták

Új 18,5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék

Tíz százalékos nyugdíjjárulék

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Táppénz-hozzájárulás

Szociális hozzájárulási adó

2. Járulékfizetés foglalkoztatott személyek esetén

Járulék alapjául szolgáló jövedelmek köre

Minimum járulékalap bevezetése a munkaviszony szerint biztosított személyek körében

Járulékalapot nem képező jövedelmek

Nem forintban keletkezett járulékalap

A 18,5 százalékos egységes társadalombiztosítási járulékra vonatkozó egyéb rendelkezések

A járulékkülönbözet elszámolása

Külföldi vállalkozásra (munkáltatóra) vonatkozó szabályok

Az elévülési idő figyelmen kívül hagyására irányuló eljárás

3. Önálló vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége

Egyéni vállalkozók és társas vállalkozók járulékfizetési rendszere

■ Biztosított főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó fizetési kötelezettsége

■ Többes vállalkozói jogviszony

■ Biztosított mellékfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó fizetési kötelezettsége

■ Kisadózó vállalkozások tételes adóját fizetők társadalombiztosítási helyzete

Biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése

■ Biztosított mezőgazdasági őstermelő törvényesnél magasabb összegű járulékfizetése

■ Biztosított mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó közös szabályok

4. Járulékfizetésre vonatkozó különös szabályok

 

IV. FEJEZET: CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY

1. Családi járulékkedvezményre vonatkozó szabályok

2. Családi járulékkedvezmény érvényesítése

 

V. FEJEZET: MEGÁLLAPODÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSRA

1. Megállapodás kötése nyugdíjra

Évvásárlás

Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányi idő szolgálati időként történő figyelembevétele a nyugdíj megállapításánál

■ Megállapodás 1998. évre a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére

■ Megállapodás kötésére illetékes szerv

Járulék-visszafizetés

2. Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra

Egészségi állapotfelmérés

■ Az érintett személyek

3. A megállapodás közös szabályai

 

VI. FEJEZET: A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS EGYES ELLÁTÁSAIRA JOGOSULTAK

1. Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak

2. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak

■ Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett

■ Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett belföldi személyek

■ Egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése

Egy sokat vitatott új szabály (hat havi járuléktartozás)

■ Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság időtartama

3. Amikor nem lehetne egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni (TAJ kártya vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya)

4. Bejelentési kötelezettség vagy igazolás kiadásának elmulasztása és szankciói

 

VII. FEJEZET: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELY ÁLTAL KIFIZETETT ELLÁTÁSOK ÉS A TÁPPÉNZ-HOZZÁJÁRULÁS ELSZÁMOLÁSA

 

VIII. FEJEZET: NEMZETKÖZI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

1. Harmadik állam és polgára

2. Kétoldalú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy

3. Munkavállalás, biztosítás az Európai Gazdasági Térségben

■ Közösségi jog

■ A koordináció alapelvei

■ Joghatóság

Munkavállaló, önálló vállalkozó egyidejűleg több tagállam területén történő munkavégzése

Biztosítás a lakóhely szerinti államban

Biztosítás a cég székhelye vagy a vállalkozás telephelye szerint

■ Munkaviszony az egyik és önálló vállalkozói tevékenység a másik államban

■ A1 igazolás igénylése

Biztosítási kötelezettség ideiglenes megállapítása

 Kiküldetés

Egyéb rendelkezések és kivétel engedélyezése a főszabály alól

■ A munkavállaló és az önálló vállalkozó meghatározása

■ Alkalmazandó jog meghatározásához szükséges adatszolgáltatás és nyilatkozattétel

■ Állami foglalkoztatottak

 

MÁSODIK RÉSZ: A SZOCIÁLIS HOZZÁRULÁSI ADÓ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖSSZEFÜGGÉSEI

1. A szociális hozzájárulási adóra vonatkozó rendelkezések [2018. évi LII. törvény]

Adófizetési kötelezettség – az adó alapja

■ Adó mértéke és fizetendő összege

Adófizetésre kötelezett személy

Adóra vonatkozó közös szabályok

■ Adófizetés alóli mentesülés esetei

Egyéni vállalkozó által fizetendő adó alapja

Mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adó alapja

Adóalap megállapításának különös szabályai

Mentesülés a különös szabályok alkalmazása alól

2. Adóval szemben érvényesíthető kedvezmények

Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény

Munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény

Három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény

Megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény

Közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény

Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény

Kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény

Adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok

3. Eljárási és egyéb szabályok

 

HARMADIK RÉSZ: A MINIMÁLBÉR ANOMÁLIÁI

1. A társadalombiztosítási törvény minimálbér hivatkozásai 

2. A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény minimálbér hivatkozásai

 

NEGYEDIK RÉSZ: PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

1. TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS

2. TÁPPÉNZ (GYERMEKÁPOLÁSI TÁPPÉNZ)

■ A pénzbeli ellátások összegének kiszámítása

■ A táppénz naptári napi alapjának meghatározása

3. CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ

4. ÖRÖKBEFOGADÓI DÍJ

5. GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ

■ „Diplomás” gyermekgondozási díj

6. BALESETI TÁPPÉNZ

7. NÉHÁNY FONTOS ELJÁRÁSI SZABÁLY

■ Az okmányok használata

■ Az igénybejelentéssel, igényérvényesítéssel kapcsolatos szabályok, ha a munkáltatónál társadalombiztosítási kifizetőhely nem mûködik

■ A jogalap nélkül felvett ellátás visszakövetelése

8. UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

■ Orvosi beutalóval igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén

■ Orvosi beutaló nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén

■ Gyógyászati segédeszköz átvétele, illetve próbája esetén

■ Szűrővizsgálat igénybevétele esetén

■ Az utazási költség megtéríthető

■ Az utazási költségtérítés igénylése

 

ÖTÖDIK RÉSZ: CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK

1. TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS

2. CSALÁDI PÓTLÉK

■ Nevelési ellátás

■ Iskoláztatási támogatás

■ Mitől függ a családi pótlék összege?

■ A családi pótlék folyósításának szabályai

■ A családi pótlék iránti kérelem benyújtása

3. GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁS (GYES)

■ Jogosultság

■ Gyermekgondozást segítő ellátás mellett végezhető keresőtevékenység

■ Bejelentési kötelezettség

■ A gyermekgondozást segítő ellátás összege

■ A gyes együttfolyósításának szabályai

■ A gyermekgondozást segítő ellátás iránti kérelem

4. GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS (GYET)

■ Jogosultság

■ A gyermeknevelési támogatás összege

■ A gyermeknevelési támogatás iránti kérelem

5. ANYASÁGI TÁMOGATÁS

■ Jogosultság

■ Az anyasági támogatás összege

■ Az anyasági támogatás iránti kérelem

■ Családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtása

■ Jogorvoslat