Dióhéjban a nyári adócsomag által érintett változások köréről II. – Sándorné Új Éva

Személyi jövedelemadózást, az egyszerűsített foglalkoztatást, a Szocho törvényt, a járulékszabályokat, az adózás rendjét, valamint az extraprofitadókat érintő főbb módosításokról

magyar közlöny

E cikk keretében tovább folytatjuk a 2023/105. számú Magyar Közlönyben kihirdetett adóváltozások ismertetését. Előző cikkünkben a helyi adók, a pénzügyi tranzakciós illeték, a különadók, a társasági adó, kata, a regisztrációs adó és az általános forgalmi adó legfontosabb változásai kerültek bemutatásra.

A személyi jövedelemadó

A törvény szövege pontosításra, kiegészítésre került, továbbá kormányrendeleti szabályok szövege került átemelésre. Az Szja törvényben pontosításra, kibővítésre került a fogalom meghatározások köre (pl. lízing, 30 év alatti anya stb). Mindemellett a változások érintik az összjövedelmet, vagy annak meghatározott jogcímeit érintő kedvezményeket (pl. családi kedvezmény, annak megosztása, közös érvényesítése, emelt összege, 30 év alatti anyák kedvezménye). Kibővítésre került az egyéb jövedelem kategóriája. Erre pedig ügyelni kell, mert a magánszemély esetén fizetési kötelezettségként a szocho is megjelenhet. Módosításra kerültek az adóelőleg-megállapítási szabályok és az ezzel kapcsolatos kifizetői kötelezettségek. Ugyancsak változtak az adóelőleg-nyilatkozatokra vonatkozó előírások is.

Módosításra került az egyéni vállalkozó tevékenységének szüneteltetése alatt befolyt bevételre vonatkozó előírás. Mindig érzékeny kérdés volt, hogy a szünetelés alatt befolyt bevételt vállalkozói bevételként vagy természetes személy jövedelmeként kell kezelni. Az álláspontok, a különböző időpontban megjelenő tájékoztatások egymásnak ellentmondtak. Ennek most vége. A törvénymódosítás most már egyértelműen fogalmaz. A szünetelés kezdő napjától az addig végzett egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel

 • befolyt ellenérték (bevétel) a szünetelés megkezdését megelőző napon megszerzett vállalkozói bevételnek,
 • igazoltan felmerült kiadás a szünetelés megkezdését megelőző napon elszámolható vállalkozói költségnek minősül.

Ugyancsak egyértelműsítésre kerültek az őstermelők által értékesített ingó és ingatlan vagyontárgyak adóztatási kérdései is, különös tekintettel az abból származó jövedelem megállapítására.Az Szja tv. kiegészítésre került a bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján kezelt vagyon és a magánalapítványi vagyon adókötelezettségével összefüggő rendelkezésekkel.Pontosításra került az osztalék és az osztalékelőleg jövedelemadóztatása. Az osztalék fogalomköre is.Egyre terjednek a kriptoügyletekkel folytatott üzletek, amelyek adózási kérdései mindig is izgalmasnak bizonyultak. Pontosításra került, hogy mi minősül kriptoeszközzel végrehajtott ügyletnek. Az is változott, hogy hogyan kell az ügyleti nyereséget-veszteséget megállapítani. Pontosításra került, hogy az ügyleti eredmény megállapítása során, mely kriptoeszköz megszerzésére fordított kiadások vehetők figyelembe.Egyértelműen szabályozásra került az adómegállapítás módja is.Mindig is izgalmas kérdéskör volt az egyes munkáltatói juttatások adóztatása (pl. SZÉP-kártya). A jelenlegi törvényváltozás kapcsán módosításra került az Szja tv. 70. és 71. §-a. A Széchenyi Pihenő Kártyával kapcsolatban megjegyzendő, hogy kormányrendeleti szabályokat is alkalmazni szükséges.Az Szja tv. a légitársaságok hozzájárulása miatt is kiegészítésre került, továbbá több jogszabályi helyet és fogalmat hatályon kívül helyeztek.

Az egyszerűsített foglalkoztatás

Az egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi munka, mezőgazdasági és turisztikai idénymunka, filmstatisztálás) lehetősége mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak előnyös lehet. Arra is figyelni kell, hogy ezt a foglalkoztatási módot a Munka Törvénykönyve is szabályozza. Egyszerűsített foglalkoztatás keretében gondolni kell tehát a kötelező költségtérítésekre és a kötelezően adandó juttatásokra is. 

A most kihirdetett salátatörvény a munkáltató és a munkavállaló közteherfizetési kötelezettségét, valamint az adómentes kereseti lehetőségeket gyűjti egy csokorba. Az adómentes kereseti lehetőség minimálbér és a garantált bérminimum függvényében kerül meghatározásra. A foglalkoztatók fizetési kötelezettsége pedig a minimálbérhez kötött. Itt a garantált bért nem kell figyelembe venni.

A szociális hozzájárulási adó

A szociális hozzájárulási adó érinti a magánszemélyeket, a munkáltatókat, az egyéni és a társas vállalkozókat. A törvénymódosítás a szocho szabályait sem hagyta érintetlenül. A módosítás érinti az egyéni vállalkozók szocho fizetési kötelezettségét. A változás a tevékenység szüneteltetése esetén alkalmazandó szabályokra irányul.  A Szocho törvény foglalkoztatási kedvezményeket is tartalmaz, amelyek között a munkaerőpiacra lépők alkalmazása is szerepel. A Szocho tv. 11. § (2) bekezdése kapcsán módosításra került, hogy kiket lehet munkaerőpiacra lépőnek tekinteni. A kedvezmény igénybevétele szempontjából ez igen fontos változás.  A másik kedvezményezetti csoportot a megváltozott munkaképességűek alkotják. Ez a kategória is újra definiálásra került, valamint az is, hogy a kedvezmény igénybevételéhez milyen dokumentum szükséges. A TBj. szerint külföldinek minősülő személyek szocho visszatérítéséről is rendelkezik az új szabályozás.

A Tbj szabályok

A Tbj. a járulékfizetési alsó határt a munkaviszonyban lévőkre írja elő. Ez legalább a minimálbér 30 százaléka.

A módosító törvény mentesítést tartalmaz a járulékfizetési alsó határ figyelembevétele alól. A mentesítés az alábbi személyekre vonatkozik:

 • köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban tanulmányokat folytató tanuló, 
 • a szakképző intézmény által szervezett szakmai oktatásban jogszabály alapján ingyenesen részt vevő tanuló, illetve képzésben részt vevő személy, továbbá 
 • a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató hallgató esetében.

A biztosítás szünetelése alatt a szünetelést megelőzően fennálló biztosítással járó jogviszony alapján kifizetett (juttatott), megszerzett járulékalapot képező jövedelemmel kapcsolatos szabályok is mások lettek. Megjegyzendő, hogy több jogszabályi helyen szövegpontosításokra is sor került (pl. átalányban megállapított jövedelem helyett járulékalap stb.).

Az adózás rendje

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása több részterületet is felölel. Az egyik terület a pénztárgéppel és a nyugtával kapcsolatos szabályozás, amely az Áfa törvény változásaival került szinkronba.

Módosult az állami adó- és vámhatóság az adószám megállapításának megtagadása tárgyában hozott határozatot visszavonásával kapcsolatos szabályozás is. Módosításra került az Szja törvény kedvezményeinek igénybevételéhez szükséges adatok köre (pl. a kedvezmény közös érvényesítésének tényére, annak arányára vonatkozó információ).  Előírásra kerül az áfa bevallási gyakoriság változása esetén 30 napon belül megteendő soron kívüli bevallás benyújtásának kötelezettsége. Az Art. kiegészítésre került a társasági adó és a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetésének szabályaival. 

Változott a kötelező adatszolgáltatások esetköre is:

 • ingatlan értékesítéssel, ingatlan pénzügyi lízingjével kapcsolatos adatszolgáltatások,
 • a járműnyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatások,
 • az elektronikus pénztárgéppel kapcsolatos adatszolgáltatások,
 • a családi pótlék folyósításával kapcsolatos adatszolgáltatás,
 • az állami adóhatóság által történő adatszolgáltatások,

Módosult az adóhatósági felhívások adókötelezettség jogszerű teljesítésére vonatkozó szabályrendszere. Az Art. szabályai kiegészültek az adótanácsadói és okleveles adószakértői hatósági képesítés szabályaival. Módosításra került az állami adó- és vámhatóság által nyújtott szolgáltatások szabályrendszere.

Az adóigazgatási rendtartás

Újra definiálásra került az adóigazgatási eljárás fogalma. Az új szabály alapján adóigazgatási eljárásnak tekintendő mindazon eljárás, amelyben az adóhatóság 

 • megállapítja az adózó jogait, kötelezettségeit, 
 • ellenőrzi az adókötelezettségek teljesítését, a joggyakorlás törvényességét, 
 • nyilvántartást vezet az adózást érintő tényekről, adatokról, körülményekről, és 
 • adatot igazol, valamint az ezeket érintő döntését érvényesíti. 

Adóigazgatási eljárás az adókötelezettség teljesítésére szolgáló technikai eszköz állami adó- és vámhatóság által végzett tanúsítási és engedélyezési eljárása. Módosításra kerültek a meghatalmazással kapcsolatos szabályok.

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárások

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény is górcső alá került.  Módosításra került a végrehajtható okiratokkal kapcsolatos szabályozás. Változott a végrehajtással kapcsolatos költségekkel, költségátalány fizetésével kapcsolatos szabályrendszer. A törvény kiegészítésre került a székhelyszolgáltatókra vonatkozó kötelezettségekkel (pl.nyilatkozat, bírság). Kiegészítésre kerültek a pénzkövetelés végrehajtásának szabályai is.

Extraprofitadók

A nyári adóváltozásokhoz tartozik a Magyar Közlöny 2023/106. számában megjelent 317/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet, amely az extraprofitadók újabb módosításait tartalmazza.  Az extraprofitadók eredetileg két évre kerültek bevezetésre. A jelenlegi kormányrendelet időbeli kiterjesztést és adómérték változásokat is tartalmaz. Megjegyezném, hogy az extraprofitadókat érintően 2023. augusztus 1-jétől is lesznek változások. 

A kőolajtermék-előállítók

A kőolajtermék-előállító a 2022–2024. adóévekre vonatkozóan különadó önadózás útján történő megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezett. Az adó mértéke a 2023. évben 2,8 százalék, a 2024. évben 1 százalék. lesz.

A gyógyszergyártók

A gyógyszergyártó a 2022–2024. adóévekre vonatkozóan szintén különadó megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezett. A jelenlegi kormányrendeleti módosítás a különadó alapjának csökkentési lehetőségérő rendelkezik. Az adóalap csökkentési lehetőség az adóévi tárgyi eszköz beszerzésére, előállítására irányuló, Magyarország területén megvalósuló beruházásokra irányul.

A légitársaságok hozzájárulása

A légitársaságok hozzájárulásával kapcsolatban a Magyar Közlöny 2023/105. számában kihirdetett 2023. évi LIX. törvény módosításokat tartalmaz. Ezekhez a változásokhoz képeset a 317/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet újabb módosításokat ír elő. A változás érinti a hozzájárulás megállapításának módját, mértékét abban az esetben, ha úti cél Izrael Állam.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szabályaitól való eltérés

Az új kormányrendelet a 40 százalék mértékű fizetési kötelezettség csökkentési lehetőségét tartalmazza. A kedvezmény a Magyarország területén megvalósuló beruházásokra, valamint az alapkutatásra, alkalmazott kutatásra, kísérleti fejlesztésre irányul. 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény szabályaitól való eltérés

Az új kormányrendelet a bányajáradék 2023-2024. évi mértékére vonatozik. A bányajáradék mértéke 2023. szeptember 1-jétől 2023. december 31-ig és a 2024.  évben a hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező értékéhez kötődik. Mértéke lehet: 24%, 36%, 44%, 48%, 56%, 62%. A kormányrendelet szerződéskötési és kitermelési kötelezettségekről is rendelkezik.

***

Az adótörvény módosításokra  fókuszál a PENTA UNIÓ Zrt. soron következő, “2023. évi (nyári) adóváltozások” című előadása 2023. július 26-án. A konferencián ismertetésre kerülnek az Szja tv., a Tao tv., a Kata tv., az Art., az Áfa tv., az Efo tv., a Szocho tv., a Tbj., az extraprofitadók, a különadók, a Htp. Gjt., a pénzügyi tranzakciós illetékek és a Jöt főbb módosításai. Készülj fel Velünk a nyári adóváltozásokra! >> Jelentkezem a konferenciára!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM