ADÓZÁS 2020

Szja, Áfa, Tao, Kiva, Tbj, Kata, Adóeljárás, Egyéb adók

8000 Ft

Szja, Áfa, Tao, Kiva, Tbj, Kata, Adóeljárás, Egyéb adók

Kategóriák: , , ,
Kiadás éve

2020

Kiadó

Vezinfó

Nyilvántartási kód

VEZ5796/20

Oldalszám

248

Szerző(k)

Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Dr. Futó Gábor, Horváthné Szabó Beáta, Dr. Császár Zoltán, Dr. Kovács Ferenc, Egri-Retezi Katalin, Gottgeisl Rita

Tartalom:

 

1. Változások az adóeljárásban

A 2019. évi LXVI. törvény módosításai

■ Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) módosítása

■ Az adóigazgatási rendtartás (Air.) módosításai

■ Az adóhatósági végrehajtási törvény (Avt.) változásai

A 2019. évi LXXII. törvény módosításai

■ Iratőrzési kötelezettség

■ EKÁER-változások

■ Adatszolgáltatási szabályok

■ Elévülés nemzetközi vitarendezési eljárásnál

■ EKÁER mulasztási bírság

A 2019. évi LXXIII. törvény módosításai

■ Havi adó- és járulékbevallás

■ Csoportos társasági adóalanyiság

■ Helyi iparűzési adóval kapcsolatos bejelentés

■ Egyszerűsített vállalkozói adó

■ Egyéb változások

A törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXXI. törvény módosításai

■ Hatósági átvezetés

■ Visszatartási jog

■ Behajthatatlan adótartozás

■ Kielégítési sorrend változása

■ Végrehajtás felfüggesztése

■ Végrehajtás megszüntetése

■ Ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett követelés

■ Végrehajtható okiratok

■ Ingóság lefoglalása

■ Ingatlan lefoglalása

■ Termőföldek értékesítése

■ Biztosítási intézkedés

■ Meghatározott cselekmény foganatosítása

■ Közreműködő szervezetek

■ Ingóságok elszállítása

■ Egyéb változások

A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019. évi C. törvény módosításai

■ Csoportos társasági adóalanyiság

■ Online automaták

■ Nagy összegű adótartozással érintett adózók

■ „Holland levelek”

■ Társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettség

■ EKÁER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer)

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény módosításai

■ Adatszolgáltatás

■ Egyéni vállalkozók

Egyéb változások

■ A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 2019. évi CXII. törvény

■ Egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi CXV. törvény

■ Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvény

■ A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény

■ Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény

2. Általános forgalmi adóra vonatkozó változások

Az adatszolgáltatással és a számlázással összefüggő módosítások

Számlakibocsátói elektronikus adatszolgáltatás (online számla)

■ 2020. július 1-jétől hatályos szabályozás

A 2021-től hatályos számlakibocsátói adatszolgáltatás

■ Az adatszolgáltatás módja

A belföldi áfaösszesítő jelentés (a számlabefogadó adatszolgáltatása)

Számlamódosítások szerepeltetése a befogadónál a belföldi áfaösszesítőben

A számlakiállítási határidő csökkenése

Adómentes ügyletekre vonatkozó számla-, illetve nyugtakiállítás

Vevői adószám kötelező feltüntetése a számlán

Az eva kivezetésével összefüggő áfaszabályozás

A behajthatatlan követelés miatti áfacsökkentés lehetősége

■ Általános alapelvek a magyar szabályozás tükrében

■ A behajthatatlan követelés fogalma

■ A behajthatatlansági okok

■ A behajthatatlankénti elszámolás személyi feltételei

■ Milyen személyi feltételnek kell megfelelni a számlakibocsátónak az önellenőrzés benyújtásának időpontjában?

■ Milyen személyi feltételeknek kell megfelelni a számlabefogadónak az eredeti teljesítési időpontban?

■ Mikortól behajthatatlan a követelés?

■ Csak a más módon meg nem térült követelésekre alkalmazható az adóalap-csökkentés

■ Az adóalap-csökkentés érvényesítésére vonatkozó eljárási szabályok

Különös adó-visszatérítési lehetőség

A közösségi termékértékesítési ügyleteket érintő (Quick Fix) változások

■ A közösségi adómentes értékesítés szabályainak változása

■ A vevői közösségi adószám kötelező szerepeltetése

■ A közösségi összesítő nyilatkozatban (A60) való szerepeltetés követelménye

■ Termék más tagállamba történő kiszállításának igazolása Közösségen belüli termékértékesítés esetén

■ A termék más tagállamba történő elszállításának vélelme

■ A vélelem és annak adóhatóság általi megdöntése

■ Láncértékesítés

■ A fuvarozással összefüggő értékesítés meghatározása

■ A vevői készlettel kapcsolatos, 2020. január 1-től alkalmazandó új szabályok

■ A termék másik tagállamba történő továbbításához fűződő joghatás (az eladó szemszögéből)

■ A termék belföldre történő továbbításához fűződő joghatás (a vevő szemszögéből)

A termékexportra vonatkozó változás

A termékimportra vonatkozó változás

Az alfuvarozó által nyújtott termékimporthoz kapcsolódó fuvarozás és egyéb szolgáltatás megítélése az áfa szempontjából

Az idegenforgalmi árrésadózással összefüggő változások

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfakulcsának 5%-ra csökkenése

■ Turizmusfejlesztési hozzájárulás kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás után

Az 5%-os lakásáfa kivezetése

■ A 2020-tól megszűnt kedvezményes adómérték

■ 2020. január 1. előtti részteljesítés

■ 2020. január 1. előtt fizetett előleg

■ Az átmeneti rendelkezés hatálya alá tartozó eset – amikor 2024-ig alkalmazható az 5%

Egyéni vállalkozó és egyház jogutódlással történő történő megszűnése

Utalvánnyal történő fizetés

A kijavítási kérelem alkalmazásának kiterjesztése

Adó-visszatérítési viszonosság megteremtése Törökországgal

3. Személyi jövedelemadót érintő jelentősebb változásokról

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

■ Ki jogosult a kedvezményre?

■ Jogosultság családi pótlékra

■ A kedvezményre jogosultság időszaka és a jogosító jövedelmek

■ Nem érvényesíthető kedvezmény

■ A kedvezmény érvényesítésének feltétele

A magánalapítványokkal kapcsolatos változások

■ A magánalapítvány fogalma

■ Az adókötelezettséggel kapcsolatos rendelkezések

Bővült az adómentes jövedelmek köre

■ Az özvegyi ellátást érintő és a családtámogatással kapcsolatos változások

■ A vadászattal kapcsolatos szolgáltatások adómentessége

■ Sporttevékenységgel kapcsolatos juttatások

■ Ágazati kedvezmények

■ A termőföld átruházásból származó jövedelmet érintő visszamenőleges módosítás

A dolgozói juttatásokat érintő változások

■ A rugalmas dolgozói juttatások

■ A szakképzési támogatási rendszer változásai

■ A minimálbér növekedéséből adódó változások

■ A biztosítások adózása

Egyéb változások

4. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény változásai

Vagyonkezelő alapítvány

■ Jellemzők

■ Vagyonkezelő alapítvány társasági adókötelezettségének megállapítása

Az ellenőrzött külföldi társaság (EKT) fogalmának pontosítása

■ Az ellenőrzött külföldi társaság státusz meghatározása

■ Feltételek

■ Következmények

■ Adóalap-növelő tétel az EKT-t irányító belföldi adózónál

■ Nem érvényesíthető adóalap-csökkentő tételként

■ Az EKT-ban szerzett részesedés nem minősülhet bejelentett részesedésnek [Tao tv. 4. § 5.]

■ EKT részére juttatott ellenérték csak az előírt dokumentációs feltételek mellett lehet elismert költség [Tao tv. 3/A. melléklet 9.]

Az egyéni vállalkozó által alapított korlátolt felelősségű társaság

■ Az alapítás feltételei és a működésre vonatkozó szabályozások

■ A feltöltési kötelezettség megszűnése

Társasági adóelőleg-kötelezettség átalakulás, egyesülés szétválás esetén

A látványcsapatsport támogatásának adókedvezménye

■ Sport célú ingatlan üzemeltetése

■ Sportági létesítményfejlesztések támogatási intenzitása

■ A sportági létesítményfejlesztések üzembe helyezésére vonatkozó időbeli korlát

A fejlesztési adókedvezmény évközi változása

■ A kedvezményre jogosító minimális beruházási értékhatárok csökkentése

■ A beruházás minimum értékhatárának további csökkenése

■ A bérköltség-, illetve létszámfeltételek megszűnése és változása

Az energiahatékonysági beruházás, felújítás adókedvezménye

Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások

Csoportos társasági adóalanyiság

■ A választhatóság feltételei

■ Kapcsoltsági feltételek

Változás a csoporttaggá válásnál és adóalanyiság megszűnésénél

■ Adómegállapítás és nyilatkozattétel

■ Jövedelem-(nyereség-)minimum

■ Elhatárolt veszteség

■ Adókedvezmény érvényesítése

■ Csoportos társasági adóalany adófelajánlása

■ Felajánlható adóelőlegek pontosítása

■ Adófelajánlás teljesítése adótartozás esetén

■ A fejlesztési tartalékhoz kapcsolódó késedelmi pótlék

■ Transzferár-szabályok pontosítása

■ Kamatlevonás korlátozása a csoportos társasági adóalanyoknál

A kapcsolt vállalkozás fogalma

■ A kapcsolt vállalkozás fogalmának kiegészítése

■ Kapcsolt vállalkozás minősítése főszabály szerint

A transzferár kiegészülő szabálya

Az adóelkerülésre vonatkozó különös rendelkezések

■ A szabályozás lényege

■ Az ugyanazon tényállás államok közötti eltérő jogi minősítéséből eredő különbségekkel kapcsolatos új fogalmak

■ Lehetséges esetek, amelyeket eltérően kezelnek az államok

A tőkekivonás adóztatása

■ A tőkekivonási adók célja

■ Tőkekivonásnak minősülő ügyletek

■ Következmény: adóalap-növelő tétel a kivonás adóévében

■ Az adó megfizetése

Adófelajánlás késedelmes fizetésnél

Sportági létesítményfejlesztések támogatási intenzitása

5. Új társadalombiztosítási szabályok

Állami szolgálati jogviszonyban álló személy biztosítása

Az egészségügyi szolgáltatási járulék új összege 2020. január 1-jétől

A 2020. január 1-jei nyugdíjemelés

A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése és az ezzel összefüggő egyéb változások

Osztozkodás a szociális hozzájárulási adó befolyt összegéből

A társadalombiztosítással összefüggő egyéb változások

■ Az eva

■ Új szövetkezeti forma: start szociális szövetkezet

■ A szociális szövetkezetben tagként tevékenykedő személy társadalombiztosítási jogállása

Amikor az egyéni vállalkozó vállalkozói tevékenységének folytatására korlátolt felelősségű társaságot alapít

■ A társadalombiztosítással összefüggő jogi helyzet

Új Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése még érvényes birtokban lévő kártya esetén

A tajszámos adatbázis is a Magyar Államkincstárhoz került

A 2020. július 1-jével hatályba lépő új társadalombiztosítási törvény leglényegesebb változásai

■ A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok – a nyugdíjasként keresőtevékenységet folytató személyek társadalombiztosítási jogállása

■ A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok

■ Egységes társadalombiztosítási járulék

■ 10%-os nyugdíjjárulék

■ Egészségügyi szolgáltatási járulék

■ A sokat vitatott új szabály

■ Minimum járulékalap bevezetése a munkaviszonyban állóként biztosított személyeknél

■ Családi járulékkedvezmény

■ A minimum járulékalap változása a biztosított főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó esetében

Változások 2020. július 1-jétől a szociális hozzájárulási adóban

■ Érdemi változás a Szocho törvényben

6. Kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) változásai

■ Évközi változások

■ 2020. január 1-től hatályos változások

Az egyszerűsített vállalkozói adó megszűnése

Nem főállásúnak minősülő kisadózó

Nem kell megfizetni a kisadózó után a tételes adót

■ Várható változások

■ A már ismert ellenőrzési tapasztalatok

■ Külföldről származó bevétel és az adatszolgáltatás

■ Az alanyi mentes kisadózó 12 millió forint bevétele és az áfába beszámító érték

■ Az alanyi mentes kisadózó áfabevallási köztelezettsége

7. Kisvállalati adó (kiva) változásai

Évközi változások

■ Az adóalanyiság megszűnése

■ Az adóalanyiság választásának feltételei

Változások 2020. január 1-től

■ Az egyszerűsített vállalkozói adó megszűnése

Az adó mértéke

Külföldről kapott jövedelmek

■ Változások 2020. július 1-től

■ Személyi jellegű kifizetések

Hogyan alakul a kiva-adózás mellett az osztalékkifizetés adózása 2020-ban?

8. Egyszerűsített vállalkozói adó megszűnését követő teendők

Az áfa választása

Nyilvántartások változása

■ Az eva-alanyok 2019. évi zárása

Az eva és az azt követő adózás kapcsolata

■ Egyéb kötelezettségek az eva után

■ Az eva utáni első adóév adózása során figyelembe veendő előírások

Általános forgalmi adó az eva után

Az Áfa tv. 58. §-ának kezelése

■ Társasági adóelőleg fizetési kötelezettség

9. Helyi adókról szóló törvényt (Htv.) érintő változások

■ 2019-es évközi változások

■ 2020. január 1-jén hatályba lépő változások

Általános szabályok

■ Helyi iparűzési adó

■ Idegenforgalmi adó

2020 folyamán hatályba lépő változások

10. Gépjárműadóról szóló törvényt (Gjt.) érintő változások

■ 2020-as változások

11. Reklámadóról szóló törvényt (Ratv.) érintő változások

■ 2019-es évközi változások

12. Illetékekről szóló törvényt (Itv.) érintő változások

2019 folyamán hatályba lépett változások

2020. január 1-jén hatályba lépő változások

2020 év közben hatályba lépő változások