A veszteségelhatárolás szabályai a csoportos társasági adóalanyok esetében

Az előző adóévek negatív adóalapja…

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao tv.) 7. § (1) a) pontja lehetővé teszi, hogy a társasági adóalany az adóalapjának meghatározása során figyelembe vegye adózás előtti eredményt csökkentő tételként a korábbi években felmerült veszteséget. Mi is ez a veszteség? Valamelyik számviteli eredmény kategória? Még véletlenül sem. Az elhatárolt veszteség nem más, mint az előző adóévek negatív adóalapja. A veszteség elhatárolását, felhasználását a számviteli nyilvántartásokban sem rögzíteni, sem a beszámolóban kimutatni nem kell, azt csak az adózáshoz kapcsolódóan kell nyilvántartani.

A Tao tv. 17. § (1) bekezdése szerint az adóalany a negatív adóalap keletkezését követő öt adóévben csökkentheti az adózás előtti eredményét. A 2015. január 1-je előtt keletkezett veszteséget 2030-ig lehet elszámolni. Az elszámolási sorrend kötött. A korábban keletkezett elhatárolt veszteséget korábban kell elszámolni. A figyelembe vett összeg már tetszőleges, ugyanis az adóalany döntésétől függ. Természetesen a veszteség elszámolás során figyelembe kell venni a Tao tv. 17. § (2) bekezdésének szabályozását, amely szerint a veszteség az adóévi pozitív adólap 50%-áig vehető figyelembe. A Tao tv. 17. § (5) bekezdése értelmében ezt a szabályt nem alkalmazhatja a szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás, a szabályozott ingatlanbefektetési társaság és a szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság. Egyébként ezek a vállalkozások olyan sajátos társasági adóalanyok, akik mindaddig nem fizetnek adót, ameddig a rájuk vonatkozó szabályokat betartják.

A mezőgazdasági tevékenységre speciális veszteségelhatárolási szabályok vonatkoznak. A mezőgazdasági ágazatba sorolt adózónak lehetősége van a „visszatekintésre”. Ez alatt azt kell érteni, hogy amennyiben adóévben negatív adóalapja keletkezik, akkor az önellenőrzés lehetőségével élve, korábbi bevallásait önellenőrzéssel módosítva, figyelembe veheti, elszámolhatja a veszteséget. Az időbeli korlát két év, vagyis a 2019-ben keletkező negatív adóalappal a 2018-as és a 2017-es adóév adóalapját tudja csökkentetni önellenőrzés keretében. A speciális veszteségelhatárolásnál nem csak időbeli, hanem „összegbeli” korlát is előírásra került. A veszteség figyelembevételi korlát nem forintban meghatározott. Az adózó adóévenként legfeljebb az adóév adózás előtti eredményének 30 százalékával csökkentheti le az adózás előtti eredményét. A csoportos társasági adóalanyiság keretében nincs tevékenységi szabályozás, ami azt jelenti, hogy nem csak az egy ágazatba tartozó kapcsolt vállalkozások kérhetnek csoportos társasági adóalanyiságot. Egy termelő vállalkozás és egy mezőgazdasági vállalkozás egy csoportba is kerülhet. Egy csoportazonosító alatt is tevékenykedhet. Máris felmerül a kérdés, hogy az eltérő szabályrendszer hogyan érvényesíthető a CSOPTA-alatt.

A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy egy vállalkozás átalakul, egy másikkal egyesül, vagy egy másik vállalkozástól szétválik. A kérdés az, hogy mi lesz ebben az esetben a korábban keletkezett elhatárolt veszteség sorsa. A vagyonmérleg szerinti részesedés arányában lehet a korábbi veszteséget figyelembe venni. A szabályrendszer a kedvezményezett eszközátruházások miatt árnyaltabb, de a cikk témája szempontjából ez most nem releváns.

A felszámolási eljárás, vagy ennek megfelelő más eljárás során alkalmazott veszteségelhatárolási szabályok a csoportos társasági adóalanyiság szempontjából nem relevánsak.

Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a kisvállalati adóalanyiság alatt is keletkezhet elhatárolt veszteség. Ez a veszteségkategória kissé összetett:

  • korábbi társasági adóalanyiság előtti negatív adólap,
  • 2012 – 2016 közötti kiva alanyiság alatt keletkezett negatív korrigált pénzforgalmi eredmény
  • 2017-2018 – 2019 adóévek növelő-csökkentő tételeinek negatív egyenlege.

A 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) 28. § (4b) pontja értelmében a kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt keletkezett elhatárolt veszteségnek a kisvállalati adóalanyiság időszakában az adóalap csökkentéseként fel nem használt részét a kisvállalati adóalanyiság megszűnését követően a társasági adó alanya – a visszatérést követő 5 adóéven belül – elhatárolt veszteségként figyelembe veheti.

A társas vállalkozás az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól is áttérhetett a társasági adó hatálya alá. Ebben az esetben 2002. évi XLIII. törvény (Eva tv.) 17. § (11) bekezdése alapján az adóalanyiságot megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségből az adóalanyiság időszakának minden adóévében 20-20 százalékot elszámoltnak kell tekinteni.

Az adónemek közötti ide-oda váltás esetében nem is olyan egyszerű az elhatárolt veszteség szabályainak értelmezése. Ezek a szabályok azonban az önálló vállalkozások veszteségeinek figyelembe vételére, elszámolására vonatkoznak.

Mire kell figyelni a csoportos adóalanyiságot választók veszteségelhatárolása kapcsán?

A Tao tv. 17. § (15) bekezdése lehetővé teszi, hogy a CSOPTA tagjai egymás között érvényesítsék a csoportos adóalanyiság alatt keletkezett veszteségeiket. A csoportos társasági adóalany adóévi elhatárolt vesztesége egyenlő az adóévben negatív egyedi adóalappal rendelkező csoporttagok egyedi adóalapjainak összegével. Az 50%-os korlát itt is megjelenik.

Ez úgy értelmezendő, hogy az adóévben pozitív vagy nulla adóalappal rendelkező tagok összesített adóalapjának 50 százalékáig érvényesíthető a többi tag negatív adóalapja. A Tao tv. 17. § (17) bekezdése alapján a csoportos társasági adóalany által és a csoporttagok által egyedileg érvényesített elhatárolt veszteség mértéke együttesen nem haladhatja meg az elhatárolt veszteség érvényesítése nélküli egyedi pozitív adóalapok összegének 50 százalékát.

Ehhez kapcsolódik még egy elég speciális szabály, hiszen a csoportos társasági adóalany által és a csoporttagok által egyedileg érvényesített elhatárolt veszteség mértéke együttesen nem haladhatja meg az elhatárolt veszteség érvényesítése nélküli egyedi pozitív adóalapok összegének 50 százalékát.

Nézzünk erre egy konkrét példát. Tételezzük fel, hogy három vállalkozás adózás előtti eredménye és adózás előtti eredményt módosító tételeinek, összege az alábbiak szerint alakul.

(Adatok ezer forintban)

1. vállalkozás 2. vállalkozás 3. vállalkozás
Adózás előtti eredmény 600 000 380 000 800 000
AEE növelés 100 000 150 000 80 000
AEE csökkentés 900 000 370 000 600 000
Elhatárolt veszteség 20 000 0 480 000

Először az egyedi adóalapokat kell megállapítani.

1. vállalkozás 2. vállalkozás 3. vállalkozás
Társasági adóalap veszteség figyelembe vétele nélkül – 200 000 160 000 280 000
Veszteség figyelembe vétele (50%) nem lehetséges nincs – 140 000
Egyedi adóalap – 200 000 160 000 140 000

A következő lépésben a csoportszintű adóalap megállapítása következik

1. vállalkozás 2. vállalkozás 3. vállalkozás
Egyedi adóalap – 200 000 160 000 140 000
Csoportszintű pozitív adóalap (160 000 + 140 000) = 300 000
Csoportszinten figyelembe vehető veszteség összesen legfeljebb (440 000 x 0,5 = 220 000)
Már figyelembe vett (egyedileg elszámolt) veszteség (140 000)
Csoportszinten még figyelembe vehető veszteség (220 000 – 140 000 = 80 000)
A csoportszinten megállapított adólap (160 000 + 140 000 – 80 000) = 220 000
Csoportszintű társasági adó (220 000 x 0,09) = 19 800

A csoportos társasági adóalany elhatárolt vesztesége – a csoportképviselő döntése szerinti megosztásban – a keletkezése adóévében és az azt követő adóévekben, utoljára a keletkezése adóévét követő ötödik adóévben számolható el a csoportos társasági adóalany adóalapjának csökkentéseként.

A csoporttagnak lehetősége van arra, hogy csoporttagságát megszüntesse. Ebben az esetben – ha nem jogutód nélküli megszűnés a csoportból való kiválás oka – a veszteségelhatárolásra a klasszikus szabályok vonatkoznak (Tao tv. 17. § (1) – (14)).

* * *

Amennyiben érdeklődsz a számvitelt és az adózást érintő változások iránt, akkor a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében idén is találkozhatsz Sándorné Új Évával a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén. A hagyományos, kétnapos továbbképzésre itt jelentkezhetsz! >>> Jelentkezem

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM