A Tao. tv. várható változásai – 1. rész

Várható változások a 2018. év közben

tao

Cikkünkben az Országgyűléshez T/625 számon benyújtott – még el nem fogadott –, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló törvényjavaslatnak [Javaslat] a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) egyes rendelkezéseit érintő módosításait tekintjük át.

A módosítások egy része a Javaslat elfogadását követő napon lép hatályba; amelyeket két részben ismertetünk. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az elfogadott Tao. tv változások a cikksorozathoz képest változhatnak.

Bejelentett részesedés

Változatlan a fő szabály, amely szerint a részesedésszerzést az adózó a szerzést követő 75 napon belül jelentheti be az adóhatóságnak, de a részesedés értékének a növekedését nem kell külön bejelenteni. A fogalom-meghatározás kiegészül – szövegpontosításként – azzal, hogy az értéknövekedés csak akkor minősül bejelentett részesedésnek, ha a részesedés korábban már bejelentett volt.

Egy társaságban történt részesedésszerzést követően a további részesedések bejelentésének a jövőben – a Javaslat kihirdetését követő napi hatállyal – nem lesz feltétele, hogy az csak akkor tehető meg, ha a korábban szerzett részesedés be volt jelentve. A további részesedésszerzések tehát újonnan bejelenthetőek.

Ehhez kapcsolódóan, átmeneti rendelkezés biztosítja, hogy a 2017.12.31-ét követően szerzett további részesedések – adózói választás szerint – a módosítás hatálybalépését követően érvényes szabályok szerint, a hatálybalépést követő 75 napon belül bejelenthetőek. Az átmenet tehát azt jelenti, hogy a 2018.01.01. és a törvénymódosítás hatálybalépésének napja közötti részesedésszerzések (a szerzést követő 75 nap helyett) a hatálybalépést követő 75 napon belül „utólag” bejelenthetőek, akkor is, ha nem volt a korábbi szerzés bejelentve. Például, ha a hatálybalépés napja 2018.07.01., akkor egy 2018.03.10-én vásárolt, további szerzésnek számító részesedés 2018.09.14-éig bejelenthető.

Változik, hogy nem minősülhet bejelentett részesedésnek a határozatlan futamidejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy. Kiegészül a szabályozás azzal, hogy a korábban már bejelentett részesedéseket az átalakulás, egyesülés, szétválás miatt nem kell újra bejelenteni, azaz mentesül a bejelentés alól az ilyen szervezeti változások során a jogutód általi részesedésszerzés és a jogutódban történő részesedésszerzés is. Például, ha a bt. átalakul kft.-vé, úgy a bt. bejelentett részesedése az átalakulást követően is – a jelenleg hatályos szabályok szerint is – bejelentett marad (jogutód szerez részesedést). Jelenti azonban a kiegészítés azt is, hogy nem kell bejelenteni azt sem, ha a jogelőd tagja a jogutód kft.-ben szerez (a jogelőd bt.-ben lévő részesedése helyett) részesedést (jogutódban történik részesedésszerzés).

A bejelentett részesedés könyvekből történő kivezetésének árfolyamnyereségével akkor csökkenthető az adózás előtti eredmény, ha az adózó a részesedést a kivezetést megelőzően legalább egy éven át folyamatosan az eszközei között tartotta nyilván. Kimondja a Javaslat, hogy az átalakulás, egyesülés, szétválás miatti kivezetés nem minősül a folyamatos, egy éves tartási idő megszakításának. [Tao. tv. 4. § 5. pont, 29/A. § (63) bekezdés, 7. § (1) bekezdés dz) pont.]

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás

Az adózó adókedvezmény igénybevételére lesz jogosult az energiahatékonyságról szóló törvény szerinti energiahatékonyság növekedését eredményező beruházás mellett a felújítási munkálatok elszámolható költségei alapján is. E tekintetben tehát a számviteli törvényben foglalt definíció az irányadó, amivel például ingatlan korszerűsítések (fűtés, világítás, stb) költségei is kedvező megítélés alá fognak kerülni Tao szempontból.

A kibővített tartalmú kedvezményt első alkalommal a Javaslat hatálybalépését követően megkezdett, energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások, felújítások tekintetében lehet alkalmazni. [Tao. tv. 4. § 11a. pont, 22/E. §, 29/A. § (62) bekezdés.

K+F tevékenység kedvezménye

Fő szabály [Tao. tv. 7. § (1) bekezdés t) pont] szerint csökkentő tétel illeti meg az adózót a saját tevékenységi körében végzett K+F tevékenység közvetlen költsége alapján, ide nem értve – többek között – a belföldi illetőségű adózótól közvetlenül vagy közvetve igénybe vett K+F szolgáltatás ellenértéke alapján elszámolt közvetlen költséget. A más személy megrendelésére K+F tevékenységet teljesítő belföldi illetőségű adózó [szolgáltatást nyújtó] a saját adóalapja tekintetében jogosult a fő szabály szerinti kedvezmény érvényesítésére (a megrendelőnél ezek a közvetlen költségek nem képezik a kedvezmény alapját).

A Javaslat szerint a csökkentő tételt a belföldi illetőségű adózótól közvetlenül igénybe vett K+F szolgáltatásra vonatkozóan – új lehetőségként, a szolgáltatást nyújtó helyett – a megrendelő és a szolgáltatást nyújtó megosztottan érvényesítheti, ha az adóbevallás benyújtásáig rendelkeznek (mindketten) az előírt tartalmú közös írásbeli nyilatkozattal. A nyilatkozatban foglaltak valóságtartalmáért és teljesüléséért a megrendelő és a szolgáltatást nyújtó egyetemlegesen felel.

A felek közötti megosztás arányára, mértékére vonatkozóan nincs megkötés, de összességében a megosztással igénybe vett kedvezmény (adóalap csökkentés) nem lehet több, mint amennyit a szolgáltatást nyújtó maga érvényesíthetett volna. Akár annak sem lesz akadálya, hogy – közös nyilatkozat alapján – a teljes kedvezményt „mégis” a megrendelő vegye igénybe.

Átmeneti rendelkezés biztosítja, hogy a megosztás – első alkalommal – a 2018. adóévre vonatkozó társasági adóbevallásban akkor alkalmazható, ha az érintett adózók azt a 2018. adóévről a módosítás hatályba lépését követően nyújtják be. Például, ha a hatálybalépés napja 2018.07.01., akkor minden naptári év szerint folyamatosan működő adózó élhet a megosztás lehetőségével. Amennyiben azonban például a szolgáltatást nyújtó adózónak átalakulás vagy megszűnés miatt 2018.06.20-áig kellett bevallást beadnia, akkor e bevallásban nem élhet megosztott kedvezménnyel (akkor sem, ha a megrendelő majd 2019.05.31-én nyújt be bevallást).

Külön rendelkezés tartalmazza, hogy – az előzőek szerint – megosztással igénybe vett kedvezményre (adóalap csökkentés) sem a megrendelő, sem a szolgáltatást nyújtó nem választhatja a kapcsolt vállalkozásokkal történő megosztást. [Tao. tv. 7. § (1) bekezdés t) pont, w) pont, (18a)-(18d) bekezdés, 29/A. § (64) bekezdés.]

Art. szerinti jogkövetkezmények  

Nem tartalmi, pusztán jogtechnikai jellegű pontosítást szolgál, hogy az adózási jogkövetkezmények miatti korrekciós tételeket az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerinti önellenőrzésre kell alkalmazni. [Tao. tv. 7. § (1) bekezdés r) pont, 8. § (1) bekezdés e) pont.]

Hatályon kívül helyezésre kerülő rendelkezések

A hitelintézeti különadóra történő hivatkozások (Tao. tv. 29/B. §, 29/C. §) hatályon kívül helyezése – amely az adónem megszüntetése miatt indokolt – és az alkalmazásra nem kerülő fogalmak (pl. célszervezet) törlése mellett a tartalmi változást is jelentő rendelkezések a következők:

  • Az adófelajánlásnál a rendelkező nyilatkozat érvényességének nem lesz feltétele, hogy az adózónak a nyilatkozat megtétele időpontjában ne legyen 100 ezer forintot meghaladó adótartozása [hatálytalan: 24/A. § (10) bekezdés];
  • Nem lesz akadálya a tv. szerinti adókedvezmények önellenőrzéssel történő utólagos érvényesítésének [hatálytalan: 29/D. § 11) bekezdés]

IFRS-ek szerinti beszámoló

A Javaslat szerint pontosításra kerülnek az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózókra vonatkozó szabályok [Tao. tv. 18/B. §, 18/C. §], amelyek körében az adózás előtti eredményt módosító tételeket az adózó – választása szerint – már a 2018-ban kezdődő adóévi adókötelezettségére alkalmazhatja [Tao. tv. 29/A. § (65) bekezdés].

Megszűnik továbbá az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttérő adózók feltöltés határidejéhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettsége (a Tao. tv. 18/D. § (6) bekezdés hatályon kívül helyezésével).

Cikksorozatunk következő részében tekintjük át a 2019-től hatályos fontosabb Tao tv-t érintő módosítási javaslatokat.

* * *

Amennyiben érdeklődsz a számvitelt és az adózást érintő változások iránt, akkor a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében idén is számítunk részvételedre a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén. A hagyományos kétnapos továbbképzésre itt jelentkezhetsz! >> Jelentkezem

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM