Az adóbevallási gyakoriság 2. rész – Dr. Kovács Ferenc

Az áfa bevallás gyakorisága

Az adóbevallási gyakoriság 2. rész –Az áfa bevallás gyakorisága - Dr. Kovács Ferenc

A magyar adóbevételek több, mint 90%-a az önadózáson alapul, melynek egyik mozzanata az adóbevallás. Fontos tehát ismerni az adóbevallási gyakoriságot, hogy az adózóknak milyen gyakran kell teljesíteniük ezen adókötelezettséget. A második részben az Áfa bevallás kötelezettségének teljesítésének gyakoriságát ismertetem.

Áfa bevallási gyakoriság

Az általános forgalmi adó vonatkozásában az Art. speciális bevallási gyakoriságot állapít meg.

Az általános forgalmi adóról az adófizetésre kötelezett adózónak az Art. 2. mellékletben foglalt kivételekkel negyedévenként kell adóbevallást benyújtania.

A havonkénti Áfa bevallás esetei

Az adózónak havonként kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyévet megelőző második év adómegállapítási időszak(ai)ban fizetendő adó együttes összegének és az ugyanezen vagy korábbi adómegállapítási időszakokban keletkezett – de a tárgyévet megelőző második év adómegállapítási időszak(ai)ban érvényesített – levonható, előzetesen felszámított adó különbözetének (a továbbiakban: az elszámolandó adó) éves szinten összesített – vagy annak időarányosan éves szintre átszámított – összege pozitív előjelű, és az egymillió forintot elérte, valamint a következő adózóknak

  • havonként kell adóbevallást benyújtania, abban az esetben, ha a csoportos általános forgalmi adózást választotta,
  • havonként kell adóbevallást benyújtania abban az esetben, ha az Áfa tv. 96. §-ában meghatározott közvetett vámjogi képviselőnek vagy az Áfa tv. 89/A. §-ában meghatározott adóraktár üzemeltetőjének minősül,
  • havonként kell adóbevallást benyújtania abban az esetben, ha az Áfa. tv. szerinti adómentes termékimportot megalapozó közösségi termékértékesítésen kívül adóalanyiságot keletkeztető termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást belföldön nem végez azzal, hogy nem kell adóbevallást benyújtani arról a hónapról, melyben az adózó az e pontban meghatározott termékértékesítést sem végzett,
  • ha jogelőd nélkül alakult, havonként kell adóbevallást benyújtania a bejelentkezés évének, valamint az azt követő évnek az általános forgalmi adó kötelezettségéről.

A havi bevallást első alkalommal arról a hónapról kell benyújtani, amelyben az adózó az áfa törvényben meghatározott nyilatkozat vagy a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátására irányuló árunyilatkozat tételére köteles. A havi elszámolásra való évközi áttérés esetén az áttérést megelőző, bevallással le nem fedett időszakról az adózó az első alkalommal benyújtandó havi bevallással egyidejűleg tesz bevallást. Az adót a bevallással egyidejűleg fizeti meg, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza.

Az évenkénti Áfa bevallás esetei

Az adózónak évente kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyévet megelőző második évben

  • az elszámolandó adójának éves szinten összesített – vagy annak időarányos éves szintre átszámított – összege előjelétől függetlenül nem érte el a kettőszázötvenezer forintot és
  • az Áfa tv. szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének adó nélküli éves szinten összesített összege nem haladja meg az ötvenmillió forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal.

Az adómegállapítási időszakról

Az adózónak az adót, ha

  • havi adóbevallásra kötelezett, a tárgyhónap első napjától a tárgyhónap utolsó napjáig,
  • negyedéves adóbevallásra kötelezett, a tárgynegyedév első napjától a tárgynegyedév utolsó napjáig,
  • éves adóbevallásra kötelezett, a tárgyév első napjától a tárgyév utolsó napjáig terjedő időszakra kell megállapítania (adómegállapítási időszak).

Az átalakulásban, egyesülésben, szétválásban érintett szervezetek

Az átalakulással, az egyesüléssel, a szétválással létrejövő adózó általános forgalmiadó-bevallási kötelezettségének ugyanolyan gyakorisággal tesz eleget, mint az a szervezet, amelyből átalakult, egyesült vagy szétválás útján létrejött. Az átalakulással, egyesüléssel vagy szétválással létrejövő adózó a gyakoribb bevallásra kötelezett jogelőd bevallási gyakoriságának megfelelően tesz eleget általános forgalmiadó-bevallási kötelezettségének.

Az átalakulással, illetve szétválással létrejövő adózó tehát nem mentesül a gyakoribb bevallási kötelezettségre történő áttérés általános szabályai alól. Az áttérés szükségességének vizsgálata szempontjából a jogutód tevékenységének megkezdése időpontjától elért általános forgalmi adó összege az irányadó.

Azoknál az adózóknál, amelyek szervezeti változásukat megelőzően és azt követően is folyamatosan működtek (vagyis azok az adózók, amelybe beleolvadtak, vagy amelyből kiváltak), önmagában a szervezeti változás az áfabevallás gyakoriságban változást nem hoz. (A jogelőd adózóra is vonatkozik azonban az év közbeni gyakoribb bevallás benyújtására történő áttérési kötelezettség.)

A havi bevallási gyakoriság további esetei

Az alanyi adómentességet választó adóalany, kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany, valamint a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany az általános forgalmi adó bevallási kötelezettségének minden esetben havi gyakorisággal tesz eleget, amennyiben bevallási kötelezettsége merül fel.

A közösségi adószámmal rendelkező, ÁFA alanynak nem minősülő jogi személyek

A közösségi adószámmal rendelkező, általános forgalmiadó-alanynak nem minősülő jogi személy a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletet az adófizetési kötelezettség keletkezését követő hó huszadik napjáig vallja be. Az ügylethez kapcsolódó általános forgalmi adófizetési kötelezettségének a bevallás benyújtásával egyidejűleg tesz eleget. Nem kell bevallást tenni arról az időszakról, amelyben az adózó közösségi kereskedelmet nem folytatott. A közösségi adószámmal rendelkező, általános forgalmiadó-alanynak nem minősülő jogi személy azt a Közösségen kívül letelepedett adóalanytól igénybe vett szolgáltatást, amely után az adófizetési kötelezettség őt terheli, az adófizetési kötelezettség keletkezését követő hó huszadik napjáig vallja be. Az ügylethez kapcsolódó általános forgalmi adófizetési kötelezettségének a bevallás benyújtásával egyidejűleg tesz eleget.

***

A cikk első részének témája: Az adóbevallási gyakoriság 1. rész – Általános szabályok. Ajánljuk ezt is olvasásra!

***

5percAdó ajánló:
Ha még nem készültél fel az évváltáshoz kötődő aktuális jogszabály változásokból, vagy csak szeretnéd minél hamarabb elkezdeni gyűjteni 2024-es krediteidet, kényelmesen, bárhonnan, bármikor, az Adóegyetem 2024 E-learning videóival mindezt megteheted.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!