ART

ART változások

Adózó, a megbízható adózó, a kockázatos adózó és az adózó minősítése

Adózó fogalma

Az adózó fogalmát a régi ART. 6.§. szabályozta, majd 2018. január 1-től ez a rész átkerült az AIR. -be  (2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról). A következőkben az új definíciót mutatom be, kiemelve a változásokat,  amelyek jellemzően kiegészítések.

[AIR.] 11. § [Az adózó]

(1) Adózó az a személy, akinek, illetve amelynek adókötelezettségét adót, költségvetési támogatást megállapító törvény, e törvény vagy önkormányzati rendelet írja elő.

(2) Adózónak kell tekinteni a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyont.

(3) Nem minősül adózónak a kizárólag az adó megfizetésére kötelezett személy. A kizárólag az adó megfizetésére kötelezett személy is gyakorolhatja a törvény szerint az adózót megillető jogokat.

(4) A jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülő személyre a fizetési kötelezettségével kapcsolatban e törvény adózóra vonatkozó rendelkezései is megfelelően alkalmazandóak.

A régi ART. 6.§-a definiálta az adózó fogalmát tartalmazó résznél a jogutódra vonatkozó előírásokat is, ez az AIR. 12.§-ba került, a következőkbenszintén kiemeléssel jelölésre kerültek az újdonságok.

[AIR.] 12. § [Jogutódlás az adóigazgatási eljárásban]

(1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adózó polgári jog szabályai szerinti jogutódját megilletik mindazon jogok, amelyek a jogelődöt megillették, továbbá terhelik a jogelőd által nem teljesített kötelezettségek a jogutódlással szerzett vagyonnal arányosan. Több jogutód esetén a jogelőd kötelezettségeit a jogutódok vagyonarányosan teljesítik, teljesítés hiányában pedig a jogelőd tartozásáért egyetemlegesen felelnek, a költségvetési támogatásra – eltérő megállapodás hiányában – vagyonarányosan jogosultak.

(2) Az adóhatóság a jogutódnál a jogutódlást megelőző időszakra vonatkozó törvényi feltételek fennállásának vizsgálatát a jogelőd adózói előéletére is kiterjedően, a jogelőd magatartását is értékelve végzi.

A megbízható adózó

A régi ART. 6/A-6/D.§-a mutatta be a megbízható adózói minősítés feltételeit és a minősítéssel járó előnyöket. Ezek a rendelkezések átkerültek az új ART. (2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről) 153-156.§ szakaszaiba. Tekintsük át, mely rendelkezések változtak.
Megbízható adózó lehet a csoportos adóalany is.

Kikerült a feltételek közül az adószám felfüggesztés és a fokozott adóhatósági felügyelet miatti korlátozás, ezen jogintézmények megszűnése miatt.

– A megbízható adózó – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – által visszaigényelt általános forgalmi adót az állami adó- és vámhatóság a 64. § (1) bekezdésében foglalt esetben harminc napon belül utalja ki. Korábban ez a határidő 45 nap volt.

– A megbízható nyilvánosan működő részvénytársaság adózó által visszaigényelt általános forgalmi adót az állami adó- és vámhatóság húsz napon belül utalja ki. Korábban ez a határidő 30 nap volt.

Kikerült a rendelkezések közül, hogy a foglalkoztatotti bejelentés, valamint a régi ART. 22/E. §-a szerinti kötelezettség (EKÁER) kivételével a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén a megbízható adózót mulasztási bírság kiszabása nélkül, határidő tűzésével felhívja a kötelezettség teljesítésére, vagy a hiba javítására, illetve, hogy mulasztási bírság kiszabásának csak a felhívás eredménytelensége esetén van helye. Ennek oka az, hogy az új ART. 221.§. szerint a hiánypótlásra felhívást már minden adózóra kötelező alkalmaznia az adóhatóságnak.

Kikerült a rendelkezések közül az, hogy a megbízható adózó részére a meghatározott feltételek teljesítése esetén engedélyezhető pótlékmentes fizetési könnyítés iránti kérelmére történő eljárás illetékmentes. Azonban ez az Illetéktörvény (1990. évi XCIII. törvény az illetékekről) 29.§ (8) bekezdésében már 2016.01.01-e óta szerepel.

– Bekerült a rendelkezések közé, hogy a megbízható adózó automatikus fizetési könnyítési kérelmének helyt adó határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kockázatos adózó

A régi ART. 6/E-6/I.§. mutatta be a kockázatos adózói minősítés feltételeit és a minősítéssel járó hátrányokat. Ezek a rendelkezések átkerültek az új ART. 157-161.§ szakaszaiba. Tekintsük át, mely rendelkezések változtak:

– Kockázatos adózó lehet a csoportos adóalany is.

– Pontosítás került a rendelkezésbe (mely a megbízható adózó feltételei között a korábbiakban is így szerepelt), lásd a módosítást kiemelt betűvel: „… terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság – ideértve a jövedéki bírságot is – összege meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének hetven százalékát…”

– A jogerősen kiszabott mulasztási bírság helyett a jogszabály véglegessé vált határozatban kiszabott mulasztási bírságról tesz említést. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (KET) helyét 2018. január 1-től a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról vette át. A véglegességről a törvény 43. pontja szól (82.§). Alapvetően ez a fogalom megegyezik a korábban használt jogerő fogalmával.

– Új elemként jelenik meg, hogy a csoportos adóalany kockázatos adózónak minősül, ha legalább egy tagja kockázatos adózó.

– Ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a jogszabálysértés feltárásának, illetve az utólagos ellenőrzés megállapításairól szóló jegyzőkönyv keltének időpontjában kockázatos adózónak minősült, az állami adó- és vámhatóság az adóbírság és a mulasztási bírság kiszabását nem mellőzheti, és az általa kiszabható legkisebb bírság mértéke az általános szabályok szerint kiszabható bírság felső határának harminc százaléka (korábban ötven százaléka volt).

Adóbírság, mulasztási bírság szabályainak alkalmazása

Lényegét tekintve nem változott az előírás.
[régi ART.] 6/M. §
Ha a 6/C. § (2)-(4) bekezdése és a 6/I. § alapján egyidejűleg kellene alkalmazni megbízható és kockázatos minősítésre vonatkozó szabályt is, a bírságot e rendelkezések figyelmen kívül hagyásával kell kiszabni.

[új ART.] 162. §
Ha a 155. § (1) és (2) bekezdése és a 161. § alapján egyidejűleg kellene alkalmazni megbízható és kockázatos minősítésre vonatkozó szabályt is, a bírságot e rendelkezések figyelmen kívül hagyásával kell kiszabni.

Az adózó minősítési eljárása

A régi ART. 6/J-6/L.§ mutatta be az adózó minősítési eljárását. Ezek a rendelkezések átkerültek az új ART. 150-152.§ szakaszaiba. Tekintsük át, mely rendelkezések változtak.

Csoportos adóalany is minősítendő.

Jogutód minősítésénél kiemelésre kerültek a változások: összeolvadás, illetve beolvadás esetén a jogutód abban az esetben minősül megbízható adózónak, ha az összeolvadáskor, illetve a beolvadáskor saját maga és valamennyi jogelőd megbízható adózónak minősült. Ha a jogutód vagy valamelyik jogelőd az összeolvadáskor, illetve a beolvadáskor kockázatos adózónak minősült, a jogutód szintén kockázatos adózónak minősül. Különválás, kiválás, illetve átalakulás esetén a jogutód megtartja a jogelőd minősítését. Ha a jogutód a jogelőd adózó kockázatos minősítése miatt válik kockázatos adózóvá, úgy a kockázatos adózói minősítés egyéves időtartamát a jogelőd kockázatos adózóvá minősítésének kezdő időpontjától kell számítani.

– Ha az adózó vitatja a minősítését, a minősítéstől vagy a minősítés elmaradásától számított kilencven napon belül (korábban három hónapon belül) kifogást nyújthat be az állami adó- és vámhatósághoz. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. Ha az állami adó- és vámhatóság a kifogásnak helyt ad, határozathozatal nélkül a kifogásnak megfelelően módosítja az adózó minősítését, amelyről az adózót elektronikus úton értesíti. A kifogás elutasításáról az állami adó- és vámhatóság határozatban rendelkezik.

* * *

Amennyiben az adózás rendjével kapcsolatos változások  részletesebben is érdekelnek, akkor jelentkezz most még kedvezményesen Az adóeljárás, az adóper új szabályai 2018 címmel március 28-án, valamint az Adóellenőrzések és adóperek, adóhatósági kapcsolattartás az új Art., Air alapján – Új helyzetben a gazdálkodók 2018-tól! címmel május 3-án a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében tartandó előadásokra.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!