ART

Az általános forgalmi adókötelezettség bejelentése, közösségi adószám megállapítása

Milyen esetekben nincs szükség áfa alanykénti bejelentkezésre?

adókötelezettség

A régi Art. „az általános forgalmi adókötelezettség bejelentése” alcíme alatt a 22–22/B. §-ban az áfa alanyként történő bejelentkezésre, valamint az áfa alanyi minőségben bejelentendő adatokra vonatkozó különös rendelkezéseket tartalmazta.

A régi Art. tartalmazta a bejelentési kötelezettség alóli mentesülések eseteit is, viszont ezeket 2018.01.01-től már az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 257. §-ban találjuk meg.

Mikor lehet mentesülni az áfa kötelezettség bejelentése alól?

257.§(3)  Mentesül az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerinti bejelentkezési kötelezettség alól az a belföldön gazdasági céllal nem letelepedett, belföldön lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkező adóalany, aki (amely) belföldön

a) kizárólag a 95. § szerinti adómentes termékimportot megalapozó 89. § szerinti termékértékesítést teljesít és az adómentesség érvényesítéséhez közvetett vámjogi képviselőt hatalmaz meg,

b) kizárólag adóraktározási eljárás hatálya alatt álló terméket értékesít, feltéve, hogy a termék az értékesítés közvetlen következményeként nem kerül ki ezen eljárás hatálya alól, vagy a terméket az állami adó- és vámhatóság a Közösség területén kívülre kilépteti, vagy

c) kizárólag adóraktározási eljárás hatálya alatt álló terméket értékesít a 89. § szerint a Közösség másik tagállamába, és az adómentesség érvényesítéséhez az adóraktár üzemeltetőjét hatalmazza meg, feltéve, hogy a Közösség másik tagállamában gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik.

(4)  Mentesül az Art. szerinti bejelentkezési kötelezettség alól a belföldön gazdasági céllal nem letelepedett, belföldön lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkező adóalany a 45/A. § szerinti szolgáltatásnyújtása tekintetében, feltéve, hogy adófizetési kötelezettségét

a) a Közösség területén letelepedett adóalany a gazdasági célú letelepedése, ennek hiányában lakóhelye, vagy szokásos tartózkodási helye szerinti,

b) a Közösség területén nem letelepedett adóalany a választása szerinti

tagállamban teljesíti azon tagállami szabályozás alapján, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv 358-369. cikkében vagy 369a-369k. cikkében foglaltaknak.

(5) Mentesül az Art. szerinti bejelentkezési kötelezettség alól az az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy adóalany, aki kizárólag a 86. § (1) bekezdés l) pontja szerinti adómentes szolgáltatást nyújt, feltéve, hogy nem él a 88. § (1) bekezdés b) pont szerinti választási jogával és a 257/B. § szerint közösségi adószám kiváltására nem kötelezett.

Az Áfa tv. 45/A § szerinti szolgáltatások a telekommunikációs, rádiós és audiovizuális szolgáltatások, valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatások lehetnek.

A 86.§ (1) l) pont szerinti szolgáltatás pedig az ingatlan bérbeadást jelenti. Ez a tevékenység azonban csak akkor nem kötött bejelentkezéshez, ha azt az adóalany nem áfásan nyújtja, azaz nem választja az adókötelessé tételt áfa szempontból.

Közösségi adószám megállapítása

A közösségi adószám megállapításának szabályai is változtak, a legfontosabbakat az alábbi táblázatban emeljük ki.

Régi Art.

Új Art.

22. § (7)

29. §

Az állami adó- és vámhatóság az (5) és (6) bekezdés szerinti bejelentés alapján az adózó részére közösségi adószámot állapít meg.

Az általános forgalmiadó-alanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személy, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany, az alanyi adómentességet választó adóalany, a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalany, ha a jövedéki adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termék közösségen belülről történő beszerzése miatt belföldön keletkezik általános forgalmiadó-fizetési kötelezettsége, beszerzését megelőzően köteles közösségi adószámot kérni az állami adó- és vámhatóságtól.

Az állami adó- és vámhatóság törvényben meghatározottak szerint a közösségi kereskedelemben érintett adózónak bejelentés vagy kérelem alapján – a bejelentés vagy kérelem előterjesztésének, de legkorábban az adószám megállapításának napjával – közösségi adószámot állapít meg. A közösségi adószám megállapítására vonatkozó bejelentést, kérelmet az adószám iránti kérelemmel egyidejűleg is elő lehet terjeszteni. Az adózó a közösségi adószámot a közösségi kereskedelemmel összefüggő minden iraton feltünteti. Az állami adó- és vámhatóság kérelemre – a bejelentés napjával – az adóév közben is törli az adózó közösségi adószámát, ha az bejelenti, hogy az Európai Unió tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatát megszüntette.

A Közösségi adószám igénylésének szabályait önálló információs füzet (27. számú) tartalmazza.

* * *

Én már biztosan ott leszek az Adózás Európában – XII. Nemzetközi Adókonferencián, melynek központi témája az Adópolitikai alternatívák. Te se halogasd jelentkezésed élj a speciális kedvezmények egyikével!>> Jelentkezés

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!