A minimálbér és az adórendszer kapcsolata

A Magyar Közlöny 13/2021. számában megjelent a 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet

minimálbér

A minimálbér és az adórendszer kapcsolata: A Magyar Közlöny 13/2021. számában megjelent a 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet), amely a legkisebb munkabér összegét szabályozza. A bérszabályozás szempontjából a kormányrendelet megkülönbözteti azokat a munkaköröket, amelyekhez középfokú végzettség szükséges és azokat, amelyekhez középfokú végzettség nem szükséges. A kormányrendelet 2. § (1) értelmében 2021. február 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege az alábbiak szerint alakul.

havibér alkalmazása teljes munkaidős foglalkoztatás esetén 167 400 Ft
hetibér alkalmazása teljes munkaidős foglalkoztatás esetén 38 490 Ft
napibér alkalmazása teljes munkaidős foglalkoztatás esetén 7 700 Ft
Órabér alkalmazása teljes munkaidős foglalkoztatás esetén 963 Ft

A kormányrendelet 2. § 2) bekezdése a középfokú végzettséggel rendelkezők legkisebb munkabérét, vagyis a garantált bérminimumot szabályozza.

havibér alkalmazása teljes munkaidős foglalkoztatás esetén 219 000 Ft
hetibér alkalmazása teljes munkaidős foglalkoztatás esetén 50 350 Ft
napibér alkalmazása teljes munkaidős foglalkoztatás esetén 10 070 Ft
Órabér alkalmazása teljes munkaidős foglalkoztatás esetén 1 259 Ft

A magasabb munkabérekre vonatkozó szabályozást 2021. február 1-jétől kell alkalmazni. A januári hónap legkisebb munkabére még 161 000 forint, a garantált bérminimum pedig 210 600 forint. Adójogi szempontból a minimálbér és a bérminimum több szabályozási területet is érint.

A minimálbér/garantált bérminimum és az Szja tv

A személyi jövedelemadóztatást szabályozó 1995. évi CXVII. törvény 3. § 77. pontja alapján a minimálbér a törvény külön rendelkezésének hiányában is az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve a költségelszámolásra vonatkozó rendelkezésekben említett mindenkori minimálbért. Az Szja tv. 3. § 84. pontja az éves minimálbért definiálja. Éves minimálbér: az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizenkétszerese. Na lesz még ebből keveredés! Ezek után tekintsük át, hogy melyek azok az előírások, amelyek esetében a minimálbér vagy annak éves összege befolyásolja az adóztatást:

 • az Szja tv. 29/E. §-a értelmében a súlyosan fogyatékos magánszemély az összevont adóalapját csökkentheti jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmadának 100 forintra kerekített összegével (személyi kedvezmény). Óvatosan kell tehát eljárni az adóelőleg nyilatkozatokkal. Ellenkező rendelkezés hiányában a kedvezmény összege 2021. minden hónapjában 161 000/3 Ft/hó.
 • az Szja tv. 47. § (4) bekezdése az őstermelők (átalányadózók és tételes költségelszámolók) adóelőleg fizetésének mentesítését az éves minimálbér feléhez köti. Amennyiben a bevétel, átalányadózó őstermelők esetén az adóelőleg-alapja nem haladja meg az éves minimálbér felét, akkor nem kell adóelőleget megállapítani.
 • az Szja tv. 49/A. § (6) bekezdése szerint a legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatásának kedvezménye is a minimálbérhez kötődik.
 • az Szja tv. 49/A. § (5) bekezdése értelmében az egyéni vállalkozók által foglalkoztatottak átlagos létszámának csökkenése esetén megállapítandó bevétel összege is a minimálbérhez kötődik, ám ez az előző adóév első napján érvényes minimálbér. Ez a „szankció” akkor jelenik meg, ha az egyéni vállalkozó foglalkoztatási kedvezményt vett igénybe, de megszegte a létszámtartási előírásokat.
 • az Szja tv. 50. §-a az őstermelők átalányadózását szabályozza. A szabályozás értelmében a mezőgazdasági őstermelő az átalányadózást akkor alkalmazza, ha az e tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér tízszeresét nem haladja meg. Vigyázzunk, hogy melyikminimálbérrel számolunk! Nehogy adóhiány keletkezzen.
 • Az Szja tv. 70. § (5) bekezdése a reprezentáció é az üzleti ajándék adómentességét szintén a minimálbérhez, azaz annak 25 százalékához köti. Ez nem minden gazdálkodóra vonatkozik.
 • Ugyancsak a minimálbérhez kötődően határozza meg a tv. a csekély értékű ajándék és az ajándéktárgy fogalmát is. Csekély értékű ajándék: a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás. Ajándéktárgy egyedi értéke nem haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát.
 • Az Szja tv. 71. §-a a béren kívüli juttatásokat tartalmazza. A szakszervezeti üdültetés és szövetkezeti alapból való juttatás szintén a minimálbér, illetve annak 50 százalékában meghatározott.
 • Érdemes még áttekinteni az Szja tv. 72. §-ának munkabérelőlegre vonatkozó előírásait is, továbbá az 1. számú melléklet adómentes juttatásait is. Több helyen megtalálható a minimálbérre való utalás. Az új szabályozás miatt itt csak a 4.25. pontban található előírást emelem ki. Adómentes az átalányadózást alkalmazó őstermelő e tevékenységéből származó jövedelmének az éves minimálbér felét meg nem haladó része.

A minimálbér/garantált bérminimum és a Tb járulék alapja

 a munkaviszonyban alkalmazottak járulékalap-minimuma a minimálbér 30 százaléka (a valós bruttó bér és a minimálbér 30 százalékának különbözete után a 18,5 százalék Tb járulékot továbbra is a munkáltatóknak kell megfizetni),

 • a megbízási díjak esetében nem keletkezik járulékalap abban az esetben, ha a jövedelem nem haladja meg a minimálbér 30 százalékát vagy annak egy napra jutó egy harmincadát,
 • a főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozók TB járulékfizetési kötelezettség minimuma szintén a minimálbérhez, garantált bérminimumhoz kötött.

 A minimálbér/garantált bérminimum és a szocho

 ugyancsak a legkisebb bérekhez kötődik a főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozók szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettsége is. Az érintett vállalkozóknak legalább a minimálbér/garantált bérminimum 112,56 százaléka után meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót,

 • a minimálbér 24 szerese adja az osztaléktípusú jövedelmek (osztalék, osztalékalap stb.) után a magánszemély által fizetendő szociális hozzájárulási adó alapjának korlátját.

A minimálbér/garantált bérminimum és a kisvállalati adóalap

A kisvállalati adót szabályozó 2012. évi CXLVII. törvény 1. § 20. pontja ugyancsak a minimálbérhez köti a foglalkoztatottak után igénybe vehető kedvezmény összegét.

A főfoglalkozású vállalkozók esetében figyelembe veendő legkisebb kisvállalati adóalap meghatározásánál a Katv. 20. § (2) b) pontja visszautal a Tbj-re. Nézzük mit ír a Tbj 4. § 4. pont 14.2. alpontja. Mely összeg 112,5 százalékára gondoljunk? A Tbj. 14.1. alpontja alapján a minimálbér a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összege.

A minimálbér/garantált bérminimum és a tételes adózók

2012. évi CXLVII. törvény 10. § (3) bekezdése arról rendelkezik, hogy mit tekintünk a kisadózó vállalkozók jövedelmének. A megjegyzés érdekes: legalább a tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és a havi minimálbér szorzata minősül. Gondoljuk csak végig! Melyik havi minimálbér ez? Minimálbér:

A minimálbér/garantált bérminimum és a társasági adó

A társasági adót szabályozó 1996. évi LXXXI. törvény is több olyan kedvezményt tartalmaz, amelynek igénybevétele a mini8málbérhez kötött:

 • § (1) ia) pontja a szakképzési munkaszerződés alapján foglalkoztatottak miatt enged kedvezményt igénybe venni. A kedvezmény összege képzésben részt vevő személyenként megkezdett hónap után havonta az adóév első napján érvényes minimálbér 24%-a.
 • Ugyancsak az adóév 1. napján érvényes minimálbér irányadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása esetén is (7. § (1)v)).
 • A mikrovállalkozások által igénybevehető létszámnövelési kedvezménye is az adóév 1. napján érvényes minimálbérhez kötötten került meghatározásra.
 • a 3. számú melléklet A) 14. pontja nem elismert költségnek minősíti az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szabályai szerint létesített munkaviszonyban foglalkoztatott részére az adózó által az egy napi munkáért kifizetett munkabérből a minimálbér a külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) napibérként meghatározott összegének kétszeresét meghaladó mértékű kifizetést. Ennél a szabálynál nem tudni igazán, hogy melyik napra vonatkozik a torvényi megjegyzés.

A közfoglalkoztatási bér és a szocho kedvezmény

Bejelentésre került az is, hogy változni fog a közfoglalkoztatottak legkisebb bérét szabályozó kormányrendelet is. A változás azokat a munkáltatókat érinti, akik közfoglalkoztatottakat is alkalmaznak. A szociális hozzájárulási adót szabályozó 2018. évi LII. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében a közfoglalkoztatót a közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatás esetére szociális hozzájárulási adókedvezmény illeti meg. Ennek maximális összege a közfoglalkoztatási garantált bér 130 százaléka után számított szociális hozzájárulási adó 50 százaléka. A közfoglalkoztatási garantált bérminimum várható (a cikk írásának pillanatában a Magyar Közlönyben még nem kihirdetett) összege 110 000 Ft.

Nem nagyon kell bizonyítani, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum összege több jogszabály megfelelő alkalmazásához is fontos. A fentiekben leírtak alapján a 161 000 forint minimálbért é a 210 600 forint garantált bérminimumot kell figyelembe venni mindaddig, amíg ellenkező állásfoglalás vagy jogszabály módosítás nem történik. Ez a megjegyzés akkor igaz, ha a törvény az adóév első napján érvényes minimálbérre hivatkozik.

Figyeljünk tehát arra, hogy a következő időben történik-e olyan törvénymódosítás, amely arra utal, hogy mégsem a 161 000 forintos minimálbért és 210 600 garantált bérminimumot kellene figyelembe venni az érintett jogszabályi helyek alkalmazásában. Ha igen, akkor tanulmányozzuk, hogy a változás melyik naptól alkalmazandó.

* * *

Az Adóegyetem 2021 E-learning videóival  egy csapásra felkészülhetsz az adóváltozásokból. Tudd le már januárban kreditpont gyűjtési kötelezettséged a 2021-es évre.

Kreditpontok MÁR 2021-re:

 • Könyvelőknek: 16 vállalkozási szakos, nem számviteli kreditpont / 2 nap
 • Adótanácsadóknak, adószakértőknek, okleveles adószakértőknek: 20 kreditpont / 2 nap
 • Könyvvizsgálóknak: 8 kreditpont / 2 nap

Jelentkezz most >> Adóegyetem 2021 E-LEARNING VIDEÓ

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM