Támpontok az iparűzési adó 2022. adóévre való bevallásához

Minden, amit a 2022. évi HIPA bevallás kitöltéséről tudni érdemes

törvény

I. Az adóévi adó, az előlegfizetési időszak adóelőlege

 1. Kiindulópont

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 35. § (1) bekezdése szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység. A Htv. 37. § (1) bekezdése alapján a vállalkozó [52. § 26. pont] azon önkormányzat illetékességi területén végez iparűzési tevékenységet, ahol székhellyel [52. § 41. pont], telephellyel [52. § 31. pont a)-e) alpont] rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja. Az önkormányzat illetékességi területe alatt értendő egyrészt a települési önkormányzat illetékességi területe, másrészt a különleges gazdasági övezetbe tartozó terület kapcsán a vármegyei önkormányzat illetékességi területe. Felhívott jogszabályhelyekből következően a vállalkozót iparűzési adókötelezettség, és így eljárási kötelezettségek a székhelye, telephelye(i) szerinti önkormányzat illetékességi területén (településen) terheli.

A Htv. szerinti telephely magyarországi székhelyen kívüli legalább egy településsel és/vagy a „külföld egészével” azonosítható. A település egésze minősül tehát Htv. szerinti telephelynek akkor is, ha az iparűzési tevékenységet a településen több helyrajzi számú ingatlanhoz kapcsolódóan (pl. üzem, iroda, termőföld, hasznosított ingatlan) gyakorolják.

Fentiekből következően a vállalkozó a székhelye, telephelye szerinti településen – feltéve, az önkormányzat bevezette az adót – önállóan alanya és kötelezettje az adónemnek. A vállalkozó ugyanakkor azon magyarországi településen, amelynek önkormányzata nem vezette be az adót, továbbá „külföldi telephelye” kapcsán nem adóalany, így „oda” – a vállalkozási szintű adóalap megosztásán kívül – eljárási kötelezettség nem terheli. 

Az iparűzési adó (mint önadózásos adónem) alanya az adóévi adót, az adóelőleg-fizetési időszak adóelőlegét (adóelőlegeit) köteles megállapítani, bevallani és – törvényi és/vagy rendeleti adómentesség, annak érvényesítése hiányában – megfizetni.

Helyi iparűzési adóügyben, annak a helyi önkormányzatnak az adóhatósága jár el első fokon (önkormányzati adóhatóság), amelyik az adót bevezette, míg a különleges gazdasági övezetbe tartozó területen székhellyel, telephellyel rendelkező iparűzési adóalanyok esetén a NAV jár el. [A továbbiakban adóhatóság alatt az önkormányzati adóhatóság és a különleges gazdasági övezetbe tartozó terület (Göd, Mosonmagyaróvár, Iváncsa, Rácalmás) esetén a NAV értendő.]

2. Az adóbevallás tartalma és a benyújtás határideje

2.1. Általános szabály

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 2. melléklet II/A/1/a) pontja alapján az adóévi iparűzési adóról az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig kell az adóbevallást benyújtani. Így a naptári évvel azonos üzleti éves adózó a 2022. adóévi iparűzési adóbevallását 2023. május 31-ig nyújtja be. 

Az adózó az adóévi iparűzési adó bevallásával – kivéve a soron kívüli és a különös szabályok alá eső [Art. 52-53. §] bevallásokat – egyidejűleg

 • a bevallás-benyújtás törvényi határidjét követő második hónap 1. napjától kezdődő (keresztféléves, 12 hónapos) adóelőleg-fizetési időszakra első és második előlegrészletként,
 • a Htv. 39/A. §-a (tételes iparűzési adóalap) szerint adózó az áttérés évében kezdődő adóév (azonos az adóelőleg-fizetési időszakkal) ötödik hónap utolsó napjára (2023.05.31.)

adóelőleget köteles megállapítani és bevallani. Előbbi esetben két adóelőleget, míg utóbbi esetben egy adóelőleget kell a 22HIPAK_M-EL nyomtatvány A lapján rögzíteni.   

2.2. Régi kata-alanyok 2022. naptári évre vonatkozó eljárása

A régi kata-alanyiság (mint adózási jogállás) megszűnését követően 2022. szeptember 1-jétől

 • a magánszemély vállalkozók a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) hatálya alá (átalányadózást választva, annak hiányában a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alá),
 • a nem magánszemély vállalkozók – át- vagy visszakerülve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) hatálya alá – kisvállalati adóalanyiságot választva, annak hiányában a társasági adó hatálya alá tartoznak.

a) Azon régi kata-alanyok, akik/amelyek a Htv. – 2022. december 31-ig hatályos – 39/B. § (3) bekezdése alapján tételes iparűzési adóalap szerint adóztak 2022. augusztus 31-ig terjedő időszakban („adóévben”) és

 • 2022. szeptember 1-jétől a kisadózó vállalkozók tétételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (Kata tv.) hatálya alá már nem tartozhatnak,
 • a Kata tv. hatálya alá tartozhatnának – az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozóként –, de a NAV-nál nem választottak 2022. december 31-ig a kata-alanyiságot, vagy
 • a Kata tv. szerinti kata-alanyként az iparűzési adóban 2022. utolsó 4 hónapjára nem választották a tételes iparűzési adóalap szerinti adózást,

a 2022. naptári év január 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a Htv. – 2022. év végéig hatályos – 39/B. § (6) bekezdés a) és/vagy b) pontja alkalmazásaként – 2023. május 31. napjáig nyújthatják be bevallásukat. Ezen bevallási határidőt tartalmazó főszabály [lásd 1.2. pont] eljárásjogi természetű, „az adóévet követő év január 15. napja” bevallási határidőt korábban rögzítő jogszabályhely [Htv. 39/B. § (6) bekezdés] 2023. január 1-jétől már nincs hatályban, míg továbbélését átmeneti szabály nem biztosítja.  

A régi kata-alanyok számára (2022. naptári év első 8 hónapjára) az iparűzési adó bevallásához nem társul törvényi kötelezettség, azonban a rendeleti vagy/és törvényi adóelőnyök, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) – 2022. év végéig hatályos – 8. § (9) bekezdés a), b, c) vagy e) pontja tényállásához kapcsolódó időszakra eső adó alóli mentesülés érvényesítéséhez szükséges a tényállás szerinti adóévi iparűzési adóalapot és adót megállapítani és bevallani.

Említett iparűzési adóalanyoknak a régi kata-alanyiság megszűnését követő – 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti – második időszakról („adóévről”) iparűzési adóbevallást kell benyújtaniuk. Ezen időszakra többféle adóalap-megállapítási mód egyike alkalmazandó, az egyszerűsített adóalap-megállapítási módok közül – törvényi feltételek fennállása esetén – az adózó választhat. Lehetséges adóévi iparűzési adóalapok a Htv. 2022. december 31-ig hatályos (anyagi jogi természetű) 39/A. § és 39/B. § alapján:

 • az Szja tv. szerinti átalányadózó számára az Szja tv. szerinti átalányban megállapított jövedelem 20 %-kal növelt összege, maximum az Szja tv. szerinti bevétel 80%-a,
 • a Htv. szerinti nettó árbevétel 80%-a, ha a törtévi nettó árbevétel – a teljes évi 8 M Ft nettó árbevétel napi arányosítással megállapított összege [8 M Ft × (122 nap/365 nap) =] – nem haladja meg a 2 673 973 forintot,
 • a kiva-alany számára a kiva-alap 20 %-kal növelt összege,
 • általános szabály [Htv. 39. § (1) bek.] – Htv. szerinti nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke, együttes (korlátos levonás) összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével – kötelező alkalmazása, ha az adózó egyszerűsített adóalap-megállapítás választására nem jogosult, avagy nem aszerint kíván adózni.

A második időszakról – az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig (naptári éves adózónak 2023. május 31-ig) kell az iparűzési adóbevallást benyújtani, amelyben a 2.1. pontnál leírtak szerint az előleg-fizetési időszakra adóelőleget kell megállapítani, mégpedig a megelőző adóév (4 hónap) naptári napjai alapján 12 hónapos időszakra arányosított összeg alapján.

Hangsúlyozandó, a 22HIPAK nyomtatványon egy adott (első/második) időszakra csak egyféle adóalap megállapítási módszer rögzíthető. Így, ha az iparűzési adóalanyiság fennállása mellett a 2022. naptári év során a régi kata-alanyiság megszűnt, és annak következményeként az iparűzési adóalap-megállapítási módszer egyik időszakról másik időszakra való változtatása indokolt, akkor a két időszakra külön nyomtatványt (adóbevallást) kell benyújtani.

b) A régi kata-alanyiság megszűnéséig nem tételes iparűzési adóalap szerinti adózást alkalmazók a 2022. naptári év egészére, mint egyetlen adóévre – feltéve, hogy a régi kata-alanyiság időszakára, valamint annak megszűnését követő időszakra ugyanazon iparűzési adóalap-megállapítási módszert alkalmazzák – egy adóbevallást (22HIPAK nyomtatványt) nyújtanak be, mégpedig az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig.  

Azon esetben, ha az iparűzési adóalany a 2022. naptári év első 8 hónapjára (régi kata-alanyiság időszakára), illetőleg utolsó 4 hónapjára más-más iparűzési adóalap-megállapítási módszerrel kívánja adóalapját megállapítani, akkor a két időszakra önállóan kell az adóbevallást benyújtani.

2.3. Egyéni vállalkozó mezőgazdasági őstermelői tevékenysége révén is adóalany

Ha az egyéni vállalkozó mezőgazdasági őstermelői tevékenysége révén is Htv. szerinti vállalkozónak (és ezáltal iparűzési adóalanynak) minősült a 2022. évben (adóévben), akkor az egyéni vállalkozói tevékenység – ide nem értve a tételes iparűzési adóalap szerint adózó kata-alanyt – és a mezőgazdasági őstermelői tevékenység utáni iparűzési adóalapot és adót együttesen kell megállapítani és bevallani [Htv. 41/B. § (1) bek.].

Ha a 2022. évre tételes iparűzési adóalap szerint adózó egyéni vállalkozó kata-alany e minőségével összefüggésben iparűzési adóbevallást [Htv. 41/B. § (2) bek.].

 • kíván benyújtani, akkor az őstermelői tevékenységéről is e bevallásban kell számot adnia,
 • nem kíván benyújtani, ekkor kizárólag az őstermelői tevékenysége utáni adóalapot és adót kell megállapítania és bevallania.  

2.4. A 2022. december 31-én kata-alanyok esetén  

A Kata tv. 10. § (1) bekezdése és 15. § (1) bekezdése alapján az Evectv. szerinti vállalkozó 2022. augusztus 1-je és 2022. szeptember 25. között nyilatkozhatott a NAV felé a kata-alanyiság választásáról, ezen jogállás 2022. szeptember 1-jével jött létre.   

A kata-alany tételes iparűzési adóalap szerinti adózás választásáról – 2022. szeptember 1-jétől számított 45 napon belül – bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon tehetett nyilatkozatot az adóhatósághoz.

Ha az iparűzési adóalany a 2022. naptári év

 • egészében tételes iparűzési adóalap szerint adózó kata-alany volt, akkor egy adóbevallást nyújthat be,
 • első 8 hónapjában nem volt kata-alany, míg utolsó 4 hónapjában tételes iparűzési adóalap szerinti adózó kata-alany volt, akkor az utóbbi időszakra a 2.2. pont a) alpontban kifejtettek és a Htv. 51/Q. §-ában foglaltak értelemszerűen irányadók,
 • első 8 hónapjában nem volt kata-alany, míg utolsó 4 hónapjában kata-alanyként nem választott tételes iparűzési adóalap szerinti adózást, akkor a naptári év egészére egy adóbevallást nyújt be az 2.2. pont a) alpontban ismertetett adóalap-megállapítási módok egyikének alkalmazásával.

3. A bevallási nyomtatvány és benyújtásának módja

Az adóhatóság az iparűzési adóbevallási nyomtatványt – a Pénzügyminisztérium honlapján közzétett nyomtatvány-minta alapján – rendszeresíti. A 2022. évtől ún. kötegelt 22HIPAK nyomtatvány áll rendelkezésre, így a vállalkozó adóévenként 1 kötegelt bevallási nyomtatványt nyújt be, amely 1 „A” lapból, illetve székhely/telephely „településre” „M” lap(ok)ból áll. A benyújtott nyomtatványok szortírozását a NAV informatikai rendszere végzi, az adózó székhelye/telephelye(i) szerinti adóhatóság a főlapot és a rá vonatkozó M lapot kapja meg.

A nyomtatvány kitöltéséhez segítő és ellenőrző mechanizmusok tartoznak, amelyek széles körű automatizálást tesznek lehetővé a székhelyre és a telephely(ek)re vonatkozó adatok viszonylatában, így az adminisztrációs és számítási hibák a bevallás elkészítése közben jellemzően kiderülnek. A NAV által működtetett nyomtatványkitöltő program – a nyomtatvány egyes sorai közötti összefüggéseket vizsgáló algoritmus alapján – a számszaki hibára, ellentmondásra felhívja a nyomtatvány kitöltőjének a figyelmét és egyben tájékoztatja arról, hogy a bevallás kizárólag említett hiba kijavítását követően nyújtható be. A nyomtatványkitöltő program az alkalmazandó önkormányzati adómértéket, illetve KKV-k esetén az 1%-os (csökkentett) adómértéket a település beírása és a KKV státusz jelölése következményeként automatikusan rögzíti.

A bevallás készítője az önkormányzati rendeleti tényállásokról (adómérték, -mentesség, -kedvezmény), a pénzforgalmi számlaszámról, az adóhatóság elérhetőségéről az önkormányzat, illetve a NAV honlapján, továbbá a Magyar Államkincstár által e célra fenntartott honlapon (https://hakka.allamkincstar.gov.hu) tájékozódhat.

3.1. Elektronikusan, főszabályként a NAV-hoz

A Htv. 42/D. § (1) bekezdése alapján az adózó az adóévi adóról és az adóelőlegről szóló iparűzési adóbevallást a NAV-hoz nyújtja be. E szabályozás alapján a 2017-2021. adóévekre már benyújtott iparűzési adóbevallás(ok) kijavítására, önellenőrzéssel való helyesbítésére szintén a NAV rendszerében van lehetőség.

A Htv. 42/D. § (1) és (4) bekezdés összefüggései alapján, a jogi személyek, az egyéb szervezetek, az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozók iparűzési adóbevallásukat elektronikus úton, a NAV rendszerében kötelesek benyújtani.  

3.2. Papíralapon is

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély (mezőgazdasági őstermelő, családi gazdaság tagja) az iparűzési adó bevallását (a 3.1. pontban foglaltaktól eltérően) papíralapon is benyújthatja. Ekkor az adóbevallás az adózó székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz, míg különleges gazdasági övezetbe tartozó területen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó részéről a NAV-hoz nyújtandó be. Ekkor a nyomtatvány közvetlenül az illetékes adóhatóságtól, illetőleg fent hivatkozott honlapokról letöltve szerezhető be.

4. Két aktuális téma

4.1. Az egyszerűsített adóalap-megállapítási mód választásának időkorlátja

A Htv. – 2022. december 31-ig hatályos – 39/A. §-ában és 39/B. §-ában foglaltak alapján az adóévi iparűzési adóalap egyszerűsített megállapítására jogosult – az Szja tv. szerinti átalányadózó, az adóévben 8 millió forint nettó árbevételt meg nem haladó, valamint a kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozó – és ezen jogát gyakorolni kívánó adózó az általános adóalap-megállapítás helyett a rá irányadó vagy általa választható más egyszerűsített adóalap-megállapítási módszer alkalmazásával is megállapíthatja és bevallhatja adóévi adóalapját és adóját.

Az adózó a megelőző adóévre egyszerűsített adóalap-megállapítás választásáról utólag, „legkésőbb az adóévről szóló bevallás benyújtására előírt határidőig” [Htv. – 2022. december 31-ig hatályos – 39/A. § (5) bekezdés és az arra visszautaló Htv. 39/B. § (10) bekezdés] – a bevallási nyomtatványon tehet nyilatkozatot. A norma a nyilatkozat megtételére jogvesztő határnapot állapít meg. Ebből következően a törvényi határidőt követően benyújtott adóbevallásban – a késedelem kimentését elfogadó, igazolási kérelemnek helyt adó hatósági döntés kivételével –, illetve a korábban benyújtott adóbevallás önellenőrzésével az adóévre már nem választható az adóalap egyszerűsített megállapítása. Egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítás alkalmazásáról a 22HIPAK_A-NY-01 lap C) blokk 22. sor melletti négyzetbe X tételével és a választott adóalap-megállapítási mód rögzítésével kell nyilatkozni, és a 22HIPAK_A-EGY nyomtatványt ki kell tölteni.

A Htv. 2023. évtől az egyszerűsített adóalap-megállapítási módok az alábbiak szerint változtak:

 • Ø  megszűnt az Szja tv. szerinti átalányadózók számára az Szja tv. szerinti átalányban megállapított jövedelem 20 %-kal növelt összegében való, a teljes adóévre legfeljebb 8 M Ft nettó árbevétellel rendezők esetén a Htv. szerinti nettó árbevétel 80%-ában történő, illetve kata-alanyok esetén a Htv. – 2022. december 31-ig hatályos – 39/A. § (3) bekezdése szerinti adóalap-megállapítás,
 • Ø  változatlan a kisvállalati adó alanyok számára a kiva-alap 20 %-kal növelt összegében való adóalap-megállapítás lehetősége,
 • Ø  a kisvállalkozók számára a Htv. – 2023. évtől hatályos – 39/A. §-a új egyszerűsített adóalap-megállapítási (más néven tételes iparűzési adóalap szerinti adózási) mód választására ad lehetőséget, ennek részleteit a következő cikkben ismertetjük.  

4.2. Kisbenzinkutat üzemeltető kiva-alanyok kedvezménye

A Htv. – 2022. év végéig hatályos – 39/B. § (1) bekezdése szerint a kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját a kisvállalati adója alapjának 20%-kal növelt összegében is megállapíthatja.

A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló – többször módosított – 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint az üzemanyagtöltő állomás üzemeltető kiva-alany a 2022. év február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december hónapra vonatkozó kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a töltőállomáson munkaviszonyban foglalkoztatott, töltőállomásonként legfeljebb 4 fő magánszemély részére juttatott személyi jellegű kifizetések összegét.

Az idézett rendelkezésből levonható következtetések:

 • 2022. naptári év (adóév) II-XII. hónapjára töltőállomásonként legfeljebb 4 fő magánszemély részére juttatott személyi jellegű kifizetések összege nem tartozik bele az adóévi kiva-alapba,
 • 2022. naptári év I. hónapjára (töltőállomásonként) valamennyi foglalkoztatott részére juttatott személyi jellegű kifizetések összege beletartozik az adóévi kiva-alapba,
 • ha töltőállomásonként a foglalkoztatotti létszám a 4 főt meghaladta, akkor az 5. és további alkalmazott után a 2022. II-XII. hónapra juttatott személyi jellegű kifizetések összege része az adóévi kiva-alapnak,
 • a 2022. adóév tekintetében a személyi jellegű kifizetések mellett a Katv. 20. § (3) bekezdése szerinti növelő, illetve (4) bekezdése szerinti csökkentő tételeket, továbbá az (5)-(7) bekezdések szerinti korrekciót is figyelembe kell venni az adóévi adóalap megállapításánál.

KIVA bevallási nyomtatvány 22KIVA-ELSZÁMOLÁS 20. sorban kiva-alapként rögzített összeg 20%-kal növelt összege az iparűzési adóalany 2022. adóévi iparűzési adóalapja.

II. A KKV-k csökkent adóévi adója

 1. A jogosultság feltételei

A Htv. 51/L. § (1)-(2) bekezdés együttes értelmezése alapján a 2022. évben végződő adóévben azon vállalkozó jogosult az iparűzési adó csökkentésére, aki/amely „azzal felel meg” a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKV törvény) szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében

 • az összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
 • az éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint.

A KKV törvény rendelkezéseit – 3. § (1) bekezdés b) pont kivételével – a jogosultság megállapításához alkalmazni kell, így a partner-, kapcsolódó vállalkozásokra vonatkozó összeszámítási szabályokat is. A létszámadat és a pénzügyi mutatók meghatározása az Szt. hatálya alá tartozó vállalkozó esetén a 2022. üzleti évre elfogadott és közzétett – összevont (konszolidált) beszámoló, annak hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves – beszámoló tartalmán, míg az egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő (családi gazdaság tagja) minősítése a 2022. adóvére benyújtott szja-bevalláson és a foglalkoztatotti nyilvántartáson alapul.

Azon iparűzési adóalanyt, aki/amely megfelel a hivatkozott feltételeknek, a 2022. évben végződő adóévben – feltéve, a 2022. évben végződő adóévben hatályos önkormányzati rendeletben az iparűzési adó mértéke több volt 1 százaléknál – 1 százalékos adómértékkel számított, csökkent összegű adóévi iparűzési adókötelezettség (adófizetés) terheli.

 1. Az 1%-os adómértékkel számítandó adó

Az 1 százalékos adómérték szerinti adóévi iparűzési adó megállapítása és bevallása a bevallási nyomtatvány kitöltőjének feladata és felelőssége.

Az adózónak a 22HIPAK_A-NY-01 lap A) blokk 4. sor melletti négyzetben X tételével kell jelölnie KKV státuszát és azáltal csökkentett összegű adó megállapítására és megfizetésre való jogosultságát. A „nyilatkozat” hatásaként a 22HIPAK_M-KÖT lap E) blokk 13. sorban megjelenő összeg az önkormányzati rendelet szerinti adómérték [E) blokk 11. sor] és az 1%-os adómérték közül az alacsonyabb, és „az önkormányzati döntés szerinti adóköteles adóalap” [D) blokk 7. sor) szorzata.

A 22HIPAK_M-KÖT lap E) blokk 14. sornál a települési adóalapra jutó iparűzési adó összegét a következő módon tölti a program: ha az NY-01 lap A) blokk 4. pontnál nincs jelölve a KKV státusz, akkor a 12. sorból veszi át az értéket, míg a KKV által benyújtott bevallás jelölése esetén a 13. sort vizsgálja. Ha a 13. sor belső keretes rovata kézzel kitöltött, akkor annak összege, ha e cella üresen marad, akkor a 13. sorból kerül át az összeg.

Hangsúlyozandó, a fizetendő (akár 1%-os, akár magasabb rendeleti adómértékkel számított [23. sor] adó összege nem feltétlenül azonos a települési adóalapra jutó [14. sor] adó összegével. Ugyanis a 14. sorban rögzített (12. vagy 13. sorból átemelt) összeg a rendeleti adóelőny, rendeleti/Htv.-beli adócsökkentés érvényesítéseként a 15-21. sorokban feltüntetett összeggel még csökkentendő, így a fizetendő adó [23. sor] 0 forint is lehet. 

*** 

A PENTA UNIÓ Zrt. 2023-ban is egész évben szervez továbbképzéseket, áprilistól egészen decemberig. Válassz helyszínek, előadók és időpontok közül!

Jelentkezz most, biztosítsd be 2023. évi kreditpontjaid és tedd fel kérdéseid  a Penta előadóinak! » Idén is a Penta továbbképzését választom!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM