Iparűzési adóbeli teendők a régi kata-alanyiság alatt, azt követően az egyéni vállalkozói tevékenység, illetve a nem magánszemély végelszámolással való megszűnése esetén

Mikor és milyen időszakról adjunk be HIPA bevallást megszűnés, illetve végelszámolás esetén?

keresünk
 1. Kiindulópont

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 35. § (2) bekezdése szerint az iparűzési adó alanya a vállalkozó. A Htv. alkalmazásában vállalkozó (témánkat illetően)

 • az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó,
 • a jogi személy, ideértve a végelszámolás alatt állót is,
 • az egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha végelszámolás alatt áll.

Az Szja tv. alkalmazásában egyéni vállalkozó: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély (ide nem értve azt, aki például az ingatlan-bérbeadási tevékenységéből származó bevételére az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja), az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő, a közjegyző, az önálló bírósági végrehajtó és a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy (a továbbiakban együtt: egyéni vállalkozó).

A vállalkozó egyetlen önálló jogi entitás (jogalany), ugyanakkor a Htv. alkalmazása során, ha székhelye és telephelye(i) van(nak), akkor az iparűzési adót bevezető önkormányzatok illetékességi területén – a törvény területi hatálya elvéből következően – „településenként” alanya az iparűzési adónak, így az eljárási kötelezettségek „településenként” terhelik.  

A kisadózó vállalkozók téteteles adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (Kata tv.) 2022. szeptember 1-jével hatályon kívül helyezte a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvénynek (Katv.) a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó korábbi szabályait. Így a régi kata-alanyok alanyisága a Kata tv. erejénél fogva 2022. augusztus 31. napjával megszűnt.   

A Katv. alkalmazásában (2022.08.31-ig) az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó, az egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság és közkereseti társaság, továbbá az ügyvédi iroda lehetett kata-alany. Nevezett nem magánszemélyek a régi kata-alanyiság megszűnését követő naptól – feltéve, 2022. augusztus 31-ig nem szűntek meg -, azaz 2022. szeptember 1-jétől vissza-, vagy átkerültek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) hatálya alá.

A régi kata-alanyisággal megszűnt, vagy azt követően megszűnő iparűzési adóalanyiság tényét az adózónak nem kell a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz változásként bejelentenie, ezen adókötelezettség-változásról az önkormányzati adóhatóság [Htv. 42/E. §] a NAV napi adatszolgáltatásából értesül. 

A régi-kata-alanyok száma a 460 000-t is meghaladta, közülük több tízezren döntöttek úgy, hogy vállalkozói tevékenységüket és jogalanyiságukat megszüntetik 2022. augusztus 31-ig, avagy azt követően.

 1. Egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésének iparűzési adóbeli vonatkozásai

2.1. Az Evectv. szerint egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésének tipikus esete

Az Evectv. 19. § (1) bekezdése szerint az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság e törvény erejénél fogva megszűnik – többek között –, ha az egyéni vállalkozó

 • a) tevékenysége megszüntetését a Közreműködő Szervnek vagy a nyilvántartó szervnek bejelenti,
 • b) egyéni céget vagy egyszemélyes kft-t alapított, a 32. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni cég tagjává vált,
 • c) adószámát a NAV törölte,
 • d)  a maximális szünetelési időszak (3 év) letelte időpontjáig nem jelentette be az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását vagy megszüntetését.

2.2. Az iparűzési adóalanyiság megszűnéséhez kapcsolódó eljárási kötelezettségek 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 52. § (1) bekezdése e) pontja alapján soron kívüli (záró) iparűzési adóbevallást kell benyújtani az adózónak a bevallással még le nem fedett időszakról – többek között -, ha az Evectv. szerinti egyéni vállalkozó, az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő, a közjegyző, az önálló bírósági végrehajtó, és a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy e tevékenységét megszünteti, vagy a tevékenység folytatására való jogosultsága más okból megszűnik (a továbbiakban együtt: soron kívüli bevallási kötelezettséget kiváltó esemény).

Az Art. 52. § (2) bekezdése értelmében a soron kívüli iparűzési adóbevallást – mint éves elszámolású adóról – a soron kívüli bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő harminc napon belül kell benyújtani. A bevallást a 22HIPAK nyomtatványon – a székhely, telephely szerinti “településre” önállóan kimunkált adóévi adóalap alapulvételével -, elektronikus úton kell a NAV-hoz benyújtani. 

a) Ha az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó és Katv. szerinti kata-alany (iparűzési adóalany) régi kata-alanyisága 2022. augusztus 31. napjával való megszűnése napján egyúttal egyéni vállalkozói tevékenységét is megszüntette, vagy e tevékenység folytatására való jogosultsága más okból megszűnt, akkor annak joghatásaként megszűnt iparűzési adóalanyisága is. (Természetesen a Katv. szerinti kata-alany egyéni vállalkozói tevékenységét 2022. augusztus 31. napja előtt (pl. 2022.08.10.) is megszüntethette, vagy e tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultsága más okból megszűnhetett.)

Amennyiben az adózó jogalanyiságának (2022.08.31.) megszűnésig

aa) tételes iparűzési adóalap [Htv. 39/B. § (3)] szerinti adózott és az adóévre

 • fizetendő adója a ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért volt kevesebb, mert a kata-alanyi jogviszonyhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettsége (pl. 30 napot meghaladó keresőképtelenség, GYES-ben részesülés miatt) szünetelt, vagy
 • az önkormányzat rendelete alapján adóalap-mentességre, adókedvezményre, továbbá a megfizetett útdíj 7,5%-ának levonására jogosult, és ezáltal

a településre fizetendő adóját csökkenteni kívánja, akkor az adóévi adót szükséges megállapítania és bevallania (akkor is, ha 2022. júliusra és augusztusra esedékes adóját 2022. szeptember 15-ig megfizette). Ekkor a (2022. január 1-jétől vagy későbbi időponttól kezdődő) 2022. augusztus 31-ig tartó adóévről 2022. szeptember 30-ig záró iparűzési adóbevallás nyújtandó be.

ab) nem tételes iparűzési adóalap szerint adózást alkalmazott – függetlenül attól, hogy az önkormányzat rendelete alapján adóalapmentességre, adókedvezményre, továbbá a megfizetett útdíj 7,5%-ának levonására jogosult-e, avagy kívánja-e érvényesíteni az adóelőnyt – a 2022. augusztus 31-ig tartó adóévről 2022. szeptember 30-ig záró iparűzési adóbevallást köteles benyújtani.

b) Ha az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó – a Katv. szerinti kata-alanyiság megszűnését követően – 2022. szeptember 1-jétől az Szja tv. hatálya alá (átalányadózóként, vagy vállalkozói jövedelemadózást alkalmazóként) került, s egyéni vállalkozói tevékenységét csak későbbi időponttal (pl. 2022. szeptember 30-án, október 15-én vagy december 1-jén) szünteti meg, vagy e tevékenység folytatására való jogosultsága más okból a példálódzóan említett időpontban szűnik meg, akkor iparűzési adóalanyisága is az adott napon szűnik meg. 

Abban az esetben, ha az adózó 2022. augusztus 31-ig

ba) tételes iparűzési adóalap [Htv. 39/B. § (3)] szerinti adózott, majd 2022. szeptember 1-jétől kezdődő adóévre más iparűzési adóalap-megállapítás alkalmazásával adózik, akkor a 2022. augusztus 31-ig tartó („első”) adóévéről az aa) pontban foglaltakra figyelemmel, valamint a 2022. szeptember 1-jétől az egyéni vállalkozói tevékenység megszűntetése, megszűnése napjáig tartó („második”) adóévről a záró iparűzési adóbevallást (mindkét adóévről) a „második” adóév utolsó napját követő 30 napon belül nyújtja be.

bb) nem tételes iparűzési adóalap szerint adózást alkalmazott, akkor a 2022. január 1-jétől vagy későbbi időponttól kezdődő és az egyéni vállalkozói tevékenység megszűntetése, megszűnése napjáig tartó egyetlen adóévről a záró iparűzési adóbevallást az adóév utolsó napját követő szintén 30 napon belül kell benyújtani.

 1. Nem magánszemély végelszámolással való megszűnése esetén  

3.1. Végelszámolással való megszűnés releváns jogszabályi környezete

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 94. § (1) bekezdése szerint a cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén – a kivételtől eltekintve – végelszámolásnak van helye. A Ctv. 98. § (1) bekezdése szerint a cég legfőbb szerve (közkereseti társaság, betéti társaság esetén a tagok gyűlése) határozatot hoz a cég jogutód nélküli megszűnéséről, illetve a végelszámolás elrendeléséről, a cég legfőbb szerve a határozatában megállapítja a végelszámolás kezdő időpontját is. 

A kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság és közkereseti társaság, valamint egyéni cég és ügyvédi iroda tipikus megszüntetési módja az egyszerűsített végelszámolás [Ctv. 114. § (1)]. A végelszámolás számviteli feladatait a 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet (Korm. r.)  szabályozza. 

Az Szt. 2/A. § (1) bekezdése szerint e törvény hatálya nem terjed ki arra a közkereseti társaságra, betéti társaságra, egyéni cégre és ügyvédi irodára, amely az üzleti évben (az adóévben) nyilvántartásait a Katv. előírásai szerint vezeti. Hivatkozott § (2) bekezdése alapján a Katv.-ben előírt feltételeknek meg nem felelő, (1) bekezdés szerinti „jogalany” attól a naptól köteles az Szt. előírásait alkalmazni, amely naptól nem tartozik a Katv. hatálya alá. Az Szt. 2/A. § (3) bekezdése szerint a Katv. alól e törvény hatálya alá át- vagy visszakerült, (1) bekezdés szerinti „jogalanyokra” a jogelőd nélkül alapított vállalkozókra vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni.

Az adóév az Szt.-ben meghatározott beszámoló adataira épülő adó tekintetében az Szt. szerinti üzleti év, azaz, az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni. Az Szt. 11. § (15) bekezdése szerint üzleti év a Katv. hatálya alól e törvény hatálya alá át- vagy visszakerült vállalkozónál az át- vagy visszatérés időpontjától a vállalkozó által az üzleti év végeként megjelölt napig – mint mérlegfordulónapig – terjedő időszak.

A betéti társaság és közkereseti társaság legfőbb szerve, ügyvédi iroda döntéshozó szerve (a taggyűlés, míg egyszemélyes ügyvédi iroda esetén az egyedüli tag), egyéni cég esetén az egyéni cég tagja dönt a jogalany végelszámolással való megszüntetéséről.

3.2. Eljárási kötelezettségek (bevallás-benyújtás és adófizetés) rendje az iparűzési adóban

A Kata tv. alapján 2022. szeptember 1-jétől az egyéni cég, a betéti társaság, a közkereseti társaság és az ügyvédi iroda már nem lehet kata-alany. Nevezett nem magánszemélyek a régi kata-alanyiság megszűnése előtt, illetőleg 2022. szeptember 1-jétől a Tao tv. vagy a kisvállalati adó hatálya alá tartozva hoztak/hoznak döntést a végelszámolásról, a jogalanyiság megszűnése egyúttal a vállalkozó iparűzési adóalanyiságának megszűnését is eredményezi.  

Az Art. 53. § (1) bekezdése második mondata szerint a végelszámolás alatt álló adózók a tevékenységüket lezáró adóbevallást – a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal – a végelszámolás kezdő időpontját követő harminc napon belül, a záró adóbevallást a végelszámolást lezáró beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidőben, a közzétételre való megküldéssel egyidejűleg, illetve a cégbejegyzésre nem kötelezett, de a végelszámolás szabályai szerint megszűnő adózók (pl. ügyvédi iroda) a végelszámolást lezáró beszámoló elfogadásának napját követő munkanapon kötelesek benyújtani. (Az Art. 3. melléklet I/2. pontja értelmében a végelszámolás alatt álló adózó adófizetési kötelezettségét a tevékenységét lezáró bevallás és a záró adóbevallás benyújtásával egyidejűleg köteles teljesíteni.) 

a) Ha a betéti társaság, közkereseti társaság, ügyvédi iroda és egyéni cég (a továbbiakban együtt: nem magánszemély) a régi kata-alanyiság időszaka alatt (pl. 2022. július 25-én, augusztus 10-én) döntött a végelszámolásról, akkor a kata-alanyisága a döntést megelőző nappal megszűnt, míg a döntés napjától át- vagy visszakerült az Szt. hatálya alá, így ezen naptól (új) üzleti éve kezdődött.

A végelszámolás alatt álló iparűzési adóalany

 • a tevékenységet lezáró iparűzési adóbevallást a régi kata-alanyiság megszűnése napjáig (2022. január 1-jével/vagy későbbi időponttal kezdődő és a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal záruló) terjedő időszakról, mint adóévről a végelszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül 
 • a záró iparűzési adóbevallást a végelszámolás (kezdő napjától a végelszámoló által meghatározott mérlegfordulónapig terjedő) időszaka utolsó üzleti évéről készült beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidőben – azaz, a gazdálkodó törlésére irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a beszámoló mérlegfordulónapját követő 60 napon belül – köteles benyújtani.

Amennyiben az adózó a régi kata-alanyiság megszűnéséig

aa) tételes iparűzési adóalap [Htv. 39/B. § (3)] szerinti adózást választott, akkor a tevékenységet lezáró adóévi iparűzési adóbevallásban tudja érvényesíteni az önkormányzati adóelőnyt (rendelet adóalapmentesség, adókedvezmény), valamint a megfizetett útdíj 7,5%-ának fizetendő adóból való levonását. 

ab) nem tételes iparűzési adóalap szerint adózást alkalmazott, akkor a záró iparűzési adóbevallásban az adóévi iparűzési adóalapját az általános szabály [Htv. 39. § (1)] alkalmazásával, vagy – törvényi feltétel teljesülése esetén – a Htv. szerinti nettó árbevétel 80%-ában megállapítva rögzíti. 

b) A betéti társaság, közkereseti társaság, ügyvédi iroda és egyéni cég (a továbbiakban e pont alkalmazásban együtt: nem magánszemély) a régi kata-alanyiság megszűnését követően, azaz 2022. szeptember 1-jétől átkerült a Tao tv. vagy a kisvállalati adót szabályozó Katv. hatálya alá és egyúttal át- vagy visszakerült az Szt. hatálya alá. 

ba) Ha a (régi kata-alanyiság időszakában tételes iparűzési adóalap szerint adózást választott) nem magánszemély a végelszámolásról csak az „áttérést” követően (pl. 2022. szeptember 10-én, 2022. október 2-án) hoz döntés, s akkor ebben az esetben a 2022. naptári évre 3 adóév van (az 1. és 2. adóév lezárul, a 3. adóév legalább elkezdődik), ennek kronológiája:

 •  2022. január 1. és augusztus 31. közötti időszak (régi kata-alanyiság), mint „első” adóév,
 • 2022. szeptember 1. és a végelszámolásról hozott döntést megelőző napig (pl. 2022. szeptember 9., október 1.) terjedő időszak (önálló üzleti év), mint „második” adóév,
 •  a végelszámolás megindítása napjától (2022. szeptember 10-től, október 2-től) kezdődő időszak (új üzleti év), mint „harmadik” adóév.

Az adózó az „első” adóévről – mint tételes iparűzési adóalap [Htv. 39/B. § (3)] szerinti adózást választó – a Htv. 39/B. § (6) bekezdése (mint főszabály) alapján 2023. január 15-ig nyújthatna be záró iparűzési adóbevallást, ha érvényesíteni kívánja az önkormányzati rendelet álta biztosított adóelőnyt (adóalapmentességet, adókedvezményt), vagy/és a megfizetett útdíj 7,5%-ának fizetendő adóból való levonását. Ugyanakkor az Art. 53. § (1) bekezdés utolsó mondata – mely szerint a tevékenységet lezáró adóbevallással, vagy a végelszámolást lezáró adóbevallással egyidejűleg teljesíteni kell a tevékenységet lezáró, vagy a végelszámolást lezáró adóbevallás időszakát megelőző azon időszakokra vonatkozó adóbevallási kötelezettséget is, amely teljesítésének határideje a tevékenységet lezáró bevallás, vagy végelszámolást lezáró adóbevallás benyújtásakor még nem járt le – jelen esetben felülírja a Htv. 39/B. § (6) bekezdésének alkalmazását. Ez azt jelent, ha az adózó az „első” adóévéről iparűzési adóbevallást kíván benyújtani, akkor azt a tevékenységet lezáró iparűzési („második” adóévről szóló) adóbevallás benyújtásával (végelszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül (azaz, 2022. szeptember 10. + 30 nap, vagy 2022. október 2. + 30 nap) köteles benyújtani.   

Az adózó a végelszámolást megelőző és annak időszakára eső

 • „második” adóévről – példa szerint 2022. szeptember 1. és 9. közötti vagy szeptember 1. és október 1. közötti időszakról, mint önálló üzleti évről) a tevékenységet lezáró iparűzési adóbevallást a végelszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül, 
 • „harmadik” adóévről a záró iparűzési adóbevallást a végelszámolás (kezdő napjától a végelszámoló által meghatározott mérlegfordulónapig terjedő) időszaka utolsó üzleti évéről készült beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidőben – azaz, a gazdálkodó törlésére irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a beszámoló mérlegfordulónapját követő 60 napon belül – köteles benyújtani.  

bb) Ha a (régi kata-alanyiság időszakában nem tételes iparűzési adóalap szerint adózó) nem magánszemély a végelszámolásról csak az „áttérést” követően (pl. 2022. szeptember 10-én, 2022. október 2-án) hoz döntés, s akkor ebben az esetben a 2022. naptári évre 2 iparűzési adóév lesz (az 1. adóév lezárul, a 2. adóév elkezdődik), ennek kronológiai rendje:

 • a végelszámolásról hozott döntést megelőző napig (pl. 2022. szeptember 9., október 1.) terjedő időszak, mint „első” adóév,
 • a végelszámolás megindítása napjától (2022. szeptember 10-től, október 2-től) kezdődő időszak (új üzleti év), mint „második” adóév.  

Ebben az esetben az adózó 

 • az „első” iparűzési adóévről – a vonatkozó jogszabályhelyek logika értelmezésével, analógiaként – a tevékenységet lezáró adóbevallást 2022. január 1-jétől a végelszámolás kezdő időpontját megelőző napig terjedő időszakról) a végelszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül 
 • a „második” adóévről a záró iparűzési adóbevallást a végelszámolás (kezdő napjától a végelszámoló által meghatározott mérlegfordulónapig terjedő) időszaka utolsó üzleti évéről készült beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidőben – azaz, a gazdálkodó törlésére irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a beszámoló mérlegfordulónapját követő 60 napon belül – köteles benyújtani.  

***

Jelentkezz most, biztosítsd be 2022-es kreditpontjaid és tedd fel kérdéseid a Penta előadóiknak!

A PENTA UNIÓ Zrt. 2022-ben is egész évben szervez továbbképzéseket, márciustól egészen decemberig. Válasszon helyszínek, előadók és időpontok közül! Jelentkezz most>> Idén is a Penta továbbképzését választom

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!