Megújult HIPA szabályok a megújult HIPA bevallás tükrében

A 2022. adóévi HIPA bevallás gyakorlati kérdései

adóalap-megállapítás

A helyi iparűzési adó rendszerében 2023. évtől a kisvállalkozókra vonatkozó új, egyszerűsített (sávos) adóalap-megállapítás került bevezetésre. A sávos adóalap-megállapítás választására külön bejelentő nyomtatvány nincs, azt a 2023-as adóévre vonatkozóan – főszabály szerint – 2023. május 31-ig, azaz a 2022. évről szóló iparűzési adóbevalláson lehet bejelenteni. Mai írásunkban ennek gyakorlati kérdéseit vesszük górcső alá.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 2023. január 1. napjától hatályos módosítása a korábbi – egymást részint fedő – egyszerűsített iparűzési adólap-megállapítási módszereket – kifejezetten a kisvállalkozók számára elérhető egyszerűsített (sávos) adóalap-megállapítási módra egyszerűsítette azzal, hogy e mellett – kizárólag a kiva-alanyok számára – továbbra is fenntartotta a rájuk korábban is irányadó egyszerűsített adóalap-megállapítást (KIVA adóalap 120%-ka).

A jogszabály nem tartalmaz korlátozó rendelkezést a vállalkozási formát tekintve, tehát bármely vállalkozó adóalany válaszhatja a sávos HIPA adóalap-megállapítást, amennyiben a törvényi feltételeknek megfelel, legyen az egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság.

A Htv. alkalmazásában kisvállalkozónak minősül az a vállalkozó, akinek az adóévi bevétele nem haladja meg 

  • a 25 millió forintot,
  • kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetén a 120 millió forintot azzal,

hogy a 12 hónapnál rövidebb adóév esetén a bevételt napi arányosítással 12 hónapra számítva időarányosan kell megállapítani.

A kisvállalkozók egyszerűsített (sávos) iparűzési adóalapja az adóévi bevételük nagyságától függően sávosan differenciált, (a székhelyük és a telephelyeik fekvése szerinti) önkormányzatonként azonos nagyságú, tételes összeg lehet az alábbiak szerint:

adatok forintban

Bevételi sáv  Egyszerűsített (tételes) adóalap
0-12 000 000 2 500 000
12 000 001-18 000 000 6 000 000
18 000 001-25 000 000* 8 500 000
*kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet folytató átalányadózók kisvállalkozó esetében
                                      18 000 001 – 120 000 000
8 500 000

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a 2022. évre szóló központi helyi iparűzési adóbevallás nyomtatvány „fizimiskája” jelentősen megváltozott! Egyrészt új nevet kapott: ’HIPAK, másrészt kötegelt nyomtatvánnyá avanzsált, melynek külön „M” lapja szolgál az adókötelezettség meghatározására és az adóelőleg meghatározására. 

Tételezzük fel, hogy 2022. szeptember 1-től egy „exkatás” kkv-nak minősülő bt.– más jövedelemadózási mód választása hiányában – a Tao tv. hatálya alá került a törvény erejénél fogva. A katásokra vonatkozó tételes iparűzési adófizetési pozícióját az önkormányzat lezárta és a 2. félévre fizetendő – 2022. szeptember 15-én esedékes – tételes iparűzési adójának időarányos összegét jóváírta az adózó hipa folyószámláján. A kata hatálya alól történő kikerülés miatt ennek cégnek kizárólag szeptember 1-től december 31-ig tartó időszakra kell helyi iparűzési bevallást tennie 2023. május 31-én. Ez a bt. az adóévre mindösszesen 5 503 698 forint Htv. szerinti vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapot állapít meg az általános szabályok szerint. Az önkormányzat által alkalmazott adómérték a Htv. szerinti törvényi maximum. A vállalkozás úgy dönt, hogy 2023. évre alkalmazni kívánja a Htv. 39/A. § (2) bek. szerinti kisvállalkozókra vonatkozó új, sávos HIPA adóalap-megállapítást.

Amennyiben ez a bt. a 2022. évi hipa bevallásában az adóalapját az általános szabályok szerint állapítja meg [22HIPAK_A-NY-01, C) /21. pont „X”], úgy a 2022. évre fizetendő iparűzési adója – tekintettel a 2022. évre még alkalmazandó kkv-k részére elérhető csökkentett adóra – 55 037 forint. Megjegyzendő, hogy a meg nem fizetett adó másik fele a Htv. 51/N § (2) bekezdése szerinti csekély összegű állami támogatásnak minősül.

Ezzel egyidejűleg a 2022. évi hipa bevallás 22HIPAK_A-NY-01 lapján nyilatkoznia szükséges ennek a bt-nak a bevallást érintő körülményekről, mégpedig arról, hogy mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallásról van szó [22HIPAK_A-NY-01, A) /4. pont „X”], továbbá arról, hogy 2023. évre a Htv. 39/A. § (2) bek. szerinti kisvállalkozókra vonatkozó egyszerűsített adóalap-megállapítást (sávos HIPA adóalapot) választja [22HIPAK_A-NY-01, A) /9. pont „1”].

Megjegyzés: Ha azt kívánná bejelenteni az adózó, hogy a 2023. évre nem kívánja a sávos HIPA adóalap-megállapítást választani, akkor a 2-es értéket kell jelölni a bevallás 22HIPAK_A-NY-01 lapján az A) /9. pontban.

A sávos HIPA adóalap választásáról tett nyilatkozatnak [22HIPAK_A-NY-01 A) /9. pont „1”] az iparűzési adóelőleg 2023. évi összegének szempontjából van jelentősége, ami merőben eltér a jól megszokott „keresztféléves” HIPA-előleg bevallásától.

Megjegyzés: A 2022. évben tételes adóalap-megállapítást (2,5 millió forint) választó KATA adóalanyoknak akkor szükséges bejelentést tenni, ha NEM kívánjak az új, sávos HIPA adóalap-megállapítást választani [22HIPAK_A-NY-01 A) /9. pont „2”]. Amennyiben az adózó nem tesz ezzel ellentétes bejelentést, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a 2023. évben az új, sávos HIPA adóalap-megállapítás alapján kívánja az adóalapját megállapítani.

Fontos! Minden más adóalanynak akkor szükséges bejelentést tenni, ha 2023. évben a sávos HIPA adóalap-megállapítást kívánják választani. Amennyiben erről nem tesznek bejelentést ezen bevallásban, sem az önkormányzat felé változásbejelentő nyomtatványon 2023. május 31-ig, akkor az általános szabályok szerint állapíthatják meg adóalapjukat a 2023. adóév.

A Htv. 39/A. § (2) bek. szerinti új, sávos HIPA adóalap-megállapítás főszabálya szerint a kisvállalkozónak a helyi iparűzési adó alapját nem kell megállapítania, bevallást nem kell benyújtania, és az adóalapját nem kell megosztania a települések között. A kisvállalkozónak adóelőleget évente csak egyszer kell fizetnie, s amennyiben a kisvállalkozó bevétele az adott bevételi sáv felső határát nem haladja meg az adóévben, akkor az adóévre fizetett adóelőleghez képest további adót sem kell fizetnie (az adóelőleg-bevallás benyújtása nélkül is végleges adóvá válik). Így, ha a kisvállalkozó adóévi bevétele az előző adóévben is irányadó bevételi sávhatárt nem lépi át, az évi egyszeri adó(előleg)fizetésen túlmenően az adóéven belül más – adókötelezettséggel összefüggő – teendője nem lesz 2023. évet követően. A kisvállalkozó adóbevallás benyújtására csak abban az esetben köteles, ha adóalap-sávot vált.

Ahhoz már hozzászokhattunk, hogy a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszak általános esetben a bevallás benyújtás hónapját követő második hónap 1. napjától tart 12 hónapon keresztül a 12. hónap utolsó napjáig tart – azaz „keresztféléves” -, ami főszabály szerint július 1-től június 30-ig értendő. Az adózónak az előlegfizetési időszak első és utolsó napját kell beírnia a bevallás ezen sorába [2022HIPAK_M-EL, A)]. Az előlegfizetés időszak tehát 12 hónapnyi időszakot ölel át, melyben két előlegfizetési időpont szerepel: szeptember 15. és március 15.

2023. évtől viszont a sávos HIPA adóalap-megállapítást választó adózók esetében az előlegfizetési időszak január 1-jétől december 31-ig tartó időszakot ölel át – vagyis eltűnik a „keresztfélév” -, tehát az éves bevallásban csak az első előlegfizetési időszak kitöltése szükséges és lehetséges, amely – aktuálisan – 2023. május 31-én esedékes (22HIPAK_M-EL). Az adóév harmadik hónapjának 15. napján – főszabály szerint március 15-én – esedékes, az adóévre korábban bevallott adóelőleget annak eredeti esedékességekor köteles megfizetni az adózó. Ennek összege a 2023. május 31-én esedékes előleg összegébe egyébként beszámít. Ez esetben az adóelőleg összege az előző adóév adójának összegével azonos.

Ez alól kivételt képezhet a sávos HIPA adóalap-meghatározásra történő áttérés évében fizetendő előleg, ha az adózó a választás feltételeinek megfelel, vagyis előző adóévi bevétele nem több, mint 25 millió (kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetébe120 millió forint). Ekkor az adóelőleg összege az előző adóév bevételéhez tartozó sávnak megfelelő adóalap alapján számolt adóösszeggel azonos. Fontos, hogy május 31-re az adózónak a teljes adóévi előleget be kell vallania függetlenül attól, hogy tényleges előlegfizetési kötelezettsége csak a március 15-ére bevallott, megfizetett és a 2022. évről szóló bevallás szerinti adóelőleg különbözetére áll fent.

Így például, ha egy adózó 2023. március 15-i előlegfizetési időszakra bevallott 30 000 forint előleget és 2022-ben 10 millió forint bevétele keletkezett, így az előző évi bevétel sávjához tartozó adóalap 2,5 millió forint. 2 %-os adókulcs esetén az adókötelezettség és így 2023. május 31-re számolt adóelőleg 50 000 forint, melyet csökkenteni kell a március 15-re bevallott adóelőleg összegével. Így a példánkban 20 000 forint összegű adóelőleget kell megfizetni május 31-re, de bevallásában a teljes 50 000 forintot fel kell tüntetnie előlegként.

Visszatérve a példabeli „exkatás” cég áttérés évében bevallandó HIPA-előlegéhez: ha ez a cég az új, sávos HIPA adóalap-megállapítást kívánja alkalmazni a 2023-as adóévre, akkor a 2022-es adóévre benyújtott hipa bevallással érintett időszaka 2022.09.01-től 2022.12.31-g tart [22HIPAK_A, B blokk]. A bt. – mint kisvállalkozó – jogszerűen nyilatkozik a 22HIPAK_A-NY-01 lapján az sávos HIPA adóalap választásáról az A) 9. pontban az 1-es kód jelölésével, tekintettel arra, hogy 12 hónapnál rövidebb adóév esetén a működés naptári napjai adóalapján évesített bevétele a 25 millió forintot nem haladja meg (5 503 698 forint/122 nap*365 nap=16 465 982 forint). Az áttérés évében – vagyis 2023. évben – az adóelőleg összege az előző adóév „évesített” bevétele adóalapján megállapított adóalap és az önkormányzat rendelete szerinti adómérték szorzata, azaz 120 000 forint (6 millió forint*2%=120 000 forint). Az adóalap ugyanis ez estben a Htv. 39/A.§ (10) bek. b) pontja alapján a 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással 12 hónapra időarányosan számítandó. Ennek az „exkatás” bt-nek a 2022. évről szóló hipa bevallásában az adóelőleg bevallása az alábbiak szerint alakul azzal, hogy „exkatásként” 2023. március 15-én esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettsége eleve nincs [22HIPAK_M_EL, A) blokk]: 

  • Előlegfizetési időszak: 2023.01.01-2023.12.31. 
  • Az első előlegrészlet esedékessége (és nincs tovább): 2023.05.31., ami összegét tekintve 120 000 forint. 
  • Az új, sávos HIPA adóalap-megállapítás választása miatt a második előlegrészlet nem értelmezhető, tehát nem kitöltendő sor az adóbevallásban.

Ennek a bt-nek 2023. május 31-ig egyrészt meg kell fizetnie 2022. évre az általános szabályok szerint megállapított adóját, ami 55 037 forint (5 503 698 forint*1%), továbbá az új, sávos HIPA adóalap-megállapítás választása miatt a 120 000 forint hipa előleget is. Ez utóbbi – változatlan bevételi sáv mellett – 2024. májusában „automatikusan” bevallott adónak minősül bevallás benyújtása nélkül is.

Amennyiben a Htv. 39/A. § (2) bek. szerinti, új egyszerűsített (sávos) adóalap-megállapítás választására jogosult adózó 2023. évi bevétele az adóévre irányadó bevételi sávhatárt nem lépi át, úgy az évi egyszeri éves helyi iparűzési adó (előleg) fizetésen túl az adóéven belül más – adókötelezettséggel összefüggő – teendője nincs a jövőben, de azt fontos megjegyezni, hogy ez esetben a helyi iparűzési adóban adómentességre, adókedvezményre és adócsökkentésre nem jogosult.

***

5percAdó ajánló:

Teljesítsd 2024. évi kreditpontjaid most! Válaszd a 3 képzési forma közül a számodra legmegfelelőbbet!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM