A KKV-k csökkent összegű iparűzési adójának megállapítása és bevallása

2021. évi helyi iparűzési adóbevallás kitöltésének sarokpontjai

iparűzési

1) Az adó csökkentésére való jogosultság törvényi feltételei

1.1. A jogalany (vállalkozás) szintjén 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) Htv. 51/L. § (1) bekezdésének első fordulata alapján a 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó (iparűzési adóalany) jogosult az adó csökkentésére, aki/amely „azzal felel meg” a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében

  • az összes foglalkoztatotti létszám 250 főnél kevesebb, és
  • az éves nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg legfeljebb 4 milliárd forint.

Hivatkozott normatartalom értelmében a KKV törvény rendelkezéseit – az éves nettó árbevételre és mérlegfőösszegre (pénzügyi határértékek) vonatkozó jogszabályhely [3. § (1) bekezdés b) pont] kivételével – a jogosultság megállapításához alkalmazni kell, így a partner-, és a kapcsolódó vállalkozásokra irányadó összeszámítási szabályokat is. A létszámadat és a pénzügyi határértékek meghatározása a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) hatálya alá tartozó vállalkozó esetén a szervezet legfőbb szerve által a 2021. üzleti évre elfogadott (közzétett) beszámoló tartalmán, míg az egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő (családi gazdaság tagja) minősítése a 2021. adóvére benyújtott szja-bevalláson és foglalkoztatotti nyilvántartáson alapul.

A Htv. jogszabályhelyeiből következően, ha egy Sztv. hatálya alá tartozó vállalkozás esetén a 2021. üzleti évben/évre

  • az éves foglalkoztatotti létszám nem érte el a 250 főt, de az éves pénzügyi határértékei (nettó árbevétel és mérlegfőösszeg) külön-külön meghaladták a 4 milliárd forintot, akkor KKV törvény alapján lehet KKV, de a Htv-beli pénzügyi határértékek (mindkét mutató) túllépése miatt az adócsökkentésre való jogosultság ezen feltétele nem áll fenn,
  • közzétett beszámolóban a pénzügyi határértékek közül az egyik meg is haladja a 4 Mrd forintot, de a másik nem lépi azt túl, akkor az adócsökkentésre való jogosultság (pénzügyi határértékhez kapcsolódó) törvényi feltétele teljesül, a pénzügyi határértékek közül elégséges (normaszöveg „vagy” kifejezése okán) az egyiknek teljesülnie.   

Összegezve, a Htv. és a KKV törvény szerinti vállalkozó fogalmába tartozó mindazon iparűzési adóalanyt, aki az ismertetett feltételeknek megfelel, a 2021. évben végződő adóévben 1%-os adómértékkel számolt, csökkent összegű iparűzési adófizetési kötelezettség terheli. Ehhez továbbá az 1.2. pontban foglalt feltételnek is fenn kell állnia.)   

1.2. Rendeleti adómérték

Önkormányzati rendelet alatt egyaránt értendő a települési önkormányzat, illetve a különleges gazdasági övezetbe tartozó terület (település) esetén a megyei önkormányzat rendelete.

A Htv. 51/L. § (1) bekezdés második fordulata alapján az iparűzési adó mértéke – figyelemmel a Htv. 51/N. §-ában foglaltakra – 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben, hatályos önkormányzati rendelet szerinti iparűzési adómérték több, mint 1 százalék.

Fenti jogszabályhelyből következően a vállalkozónak azon székhelye, telephelye szerinti településen

  • csökken az adóévi iparűzési adója, amely „településen” az önkormányzati rendeletben az adó mértéke több, mint 1 százalék volt, míg
  • ott, ahol az önkormányzati rendelet az iparűzési adó mértékét 1 százalékban, vagy annál kevesebb százalékban állapította meg, adócsökkenés nem realizálódik. 

2) A 2021. adóévi adó megállapítása, a bevallási nyomtatvány releváns sorai

A Htv. 51/L. § (1) bekezdése szerinti 1%-os adómértékkel való adóévi iparűzési adó megállapítása és bevallása a bevallási nyomtatvány kitöltőjének elsődleges feladata és felelőssége. A 2021HIPA nyomtatvány Főlap „I. Bevallás jellege” blokk 10. sor melletti négyzetben X tételével kell jelölni (nyilatkozni) a KKV státuszt és azáltal csökkentett adó megállapítására és megfizetésre való jogosultságot. E „nyilatkozat” joghatásként vehető igénybe a meg nem fizetett adóévi adóösszeg átmeneti támogatásként.

Adózó „nyilatkozata” következtében a székhelye, telephelye szerinti települési adóalap utáni adó összegét 1%-os adómérték alkalmazásával állapítja meg. Ekkor a 2021HIPA nyomtatvány Főlap „VII. Az adó” blokk 16.2 sorában az 1%-os adómértékkel (települési adóalap [15. sor] X 1% adómérték) kiszámított adó összegét kell szerepeltetni, amit a 16. sorban is rögzíteni kell.

Példa: a 2021. évben egy vállalkozás székhelye szerinti településre jutó adóalapja 20 000 000 Ft, az önkormányzati rendelet szerinti adómérték 1,6 %, telephelye nem volt.

– Adóévi adó összege: (20.000 000 Ft (települési adóalap) X 1% (csökkent adómérték) = 200.000 Ft,

– Meg nem fizetett adó számítása: 2021. adóévi települési adóalap X a(z önkormányzati rendelet szerinti adómérték – 1% adómérték különbözete) „különbözet-adómértékkel”, azaz: 20 000 000 Ft  X 0,6 % (különbözet-adómérték) = 120 000 Ft.

Kiemelendő, a bevallási nyomtatvány Főlap VII. blokkban az 1% adómértékkel számított [16. sor] adóösszeg nem feltétlenül azonos az adóévre fizetendő [24. sor] adó összegével. Ha ugyanis a 16. sorban lévő összeg a rendeleti adókedvezmény/-mentesség, törvényi adócsökkentés (útdíj 7,5 %-a) érvényesítéseként még a 17-23. sorokban szerepeltetett összeggel csökkentendő, akkor az adóévre fizetendő adó összege [24. sor] könnyen lehet 0 forint.  

Ugyanakkor, ha a KKV az iparűzési adó csökkentésére jogosult lenne, de a rá irányadó átmeneti támogatási keretet [Htv. 51/O. § (3)-(5) bekezdés]

a) egyéb támogatásokkal (pl. munkahelyteremtés, telephelyfejlesztés címén kapott támogatások összegével) már kimerítette, vagy

b) még nem merítette ki teljesen, és ezért a támogatási keretből fel nem használt maradvány erejéig – az önkormányzati adómérték és az 1%-os adómérték közötti sávba eső „csökkentett” adómértékkel – részleges adócsökkenést érvényesíthet,

akkor a Főlap VII. blokk 16.2 sorában az a) pont szerinti esetben az önkormányzati adómértékkel megállapított adóösszeget, míg a b) pont esetén a „csökkentett” adómértékkel kiszámított adó összegét kell rögzíteni. 

Ha a vállalkozó székhelye, telephelye településen a 2021. év végén hatályos önkormányzati rendeleti adómérték nem több 1%-nál, akkor az adóalap után a rendeleti adómértékkel számított adó összeget szintén a 16.1 sorban kell szerepeltetni, mivel adócsökkenés nem realizálódik. 

3) Az adóévi iparűzési adó számviteli elszámolása

Az Sztv. 81. § (2) bekezdés e) pontja szerint az egyéb ráfordítások között kell elszámolni – többek között – az államháztartás egyes alrendszereivel (a központi kormányzat, a helyi önkormányzatok) elszámolt – a bekerülési érték részét nem képező, illetve a költségek között el nem számolható – adók tárgyévre bevallott, fizetett, illetve fizetendő összegét. 

Hivatkozott jogszabályhelyből következően az adózónak az 1 százalékos adómértékkel a 2021. adóévre benyújtott adóbevallása szerint megfizetett iparűzési adó összegét a számviteli nyilvántartásában egyéb ráfordításként kell elszámolnia. Értelemszerűen – hivatkozott szabályozásból szintén következően – a meg nem fizetett (átmeneti támogatásnak minősülő) adóösszeg nem tekinthető egyéb ráfordításnak.   

4) Az adóelőlegek megállapítása, bevallási nyomtatvány egyes sorai

Az adózó az adóévi adó bevallásával egyidejűleg a bevallás-benyújtás törvényi határidejét követő második hónap 1. napjától kezdődő (keresztféléves) 12 hónapos előleg-fizetési időszakra adóelőleget köteles megállapítani és bevallani. A naptári évvel azonos üzleti évet választó adózó a 2021HIPA nyomtatvány Főlap „VIII. Adóelőlegek bevallása” blokk 1. sorban előlegfizetési időszakként 2022. július 1. – 2023. június 30. időintervallumot rögzít. 

Az előlegfizetési időszak első előlegrészletének esedékessége 2022.09.15. [Főlap VIII. blokk 2. sor].

Az első adóelőlegrészlet megállapítása: A Htv. 51/M. § (1) bekezdés – „a 2022. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó iparűzési adóelőleg” – normaszövege alkalmazandó. Menete: települési adóalap [Főlap VII. blokk 15. sor] X a 2022. évben hatályos önkormányzati adómértékkel = „elvi” adóösszeg, amely csökkentendő a Főlap VII. blokk 17-23. sorok együttes összegével. Az így kiszámított „adóösszegből” le kell vonni a 2022. március 15. napjára, a 2021. évben hatályos önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel megállapított és bevallott (a 2020. adóévről szóló adóbevallás Főlap VIII. blokk 3.1. pontjában rögzített] adóelőleg összegét. A kapott különbözet-összeget kell a 2022. szeptember 15. napján esedékes adóelőlegként (a 2021. adóévről szóló adóbevallás Főlap VIII. blokk 2.1. pontjában) rögzíteni.   

Két konklúzió:

  • a Htv. 41. § (7) bekezdés – „jogszabályi változás miatt az adó mértéke az adóévre módosul…” – mint általános rendelkezés alkalmazhatóságát a lex specialis derogat legi generali jogelv alapján a Htv. 51/M. § (1) bekezdése felülírja a 2022. adóévi iparűzési adóelőleg megállapítása alkalmával,
  • ha a 2022. szeptemberi 15-én esedékes iparűzési adóelőleget 1 %-os (csökkent) adómértékkel állapítanánk meg, akkor a Htv. 51/M. § (1) bekezdés nyitó szövege kiüresedne, így az ezen jogszabályhelyen alapuló „nyilatkozatnak” [22NYHIPA, 21NYHIPA] nem lenne értelme. Hivatkozott „nyilatkozaton” alapul ugyanis az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallott, bevallandó iparűzési adóelőleg 50%-ban való megfizetése a 2022. adóévben. Így, ha az adózó mégis az 1%-os adómérték alkalmazásával állapítaná meg és vallaná be a 2022. szeptember 15-én esedékes adóelőlegét, akkor a korábban benyújtott „nyilatkozata” ellenére – annak érvénytelensége miatt – nem jogosult a bevallott adóelőleget 50%-ban megfizetni.       

A második előlegrészlet esedékessége 2023. március 15., míg összegének megállapítása: települési adóalap [Főlap VII. blokk 15. sor] X a 2022. évben hatályos önkormányzati adómértékkel = „elvi” adóösszeg, amely csökkentendő a Főlap VII. blokk 17-23. sorok együttes összegével. Az így kapott adóösszeg felét kell a 2023. március 15. napjára bevallani (a 2021. adóévről szóló bevallás Főlap VIII. blokk 3.1. pontjában rögzítve] adóelőlegként. 

* * *

Szerezd meg szükséges mérlegképes kreditpontjaid a Penta kreditpontos továbbképzésén már 3 formában:

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM