Fontos közzétételek az IFRS-ek szerint összeállított 2021. üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokban

Mutatjuk a részleteket

ias

Az IAS 8 Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák standard 30. bekezdése előírja, hogy ha a gazdálkodó egység egy már kibocsátott, de még nem hatályos (kötelezően  még nem alkalmazandó) új standardot vagy értelmezést még nem alkalmaz, akkor közzé kell tennie ezt a tényt és azokat az ismert vagy észszerűen megbecsülhető információkat, amelyek relevánsak annak értékeléséhez, hogy az új IFRS alkalmazása milyen hatással lesz a pénzügyi kimutatásokra a kezdeti alkalmazás időszakában.

Ez az összefoglaló tartalmazza a már kiadott standardok azon módosításait, amelyek kötelező alkalmazásának időpontja 2022. január 1. vagy későbbi időpont, (kivéve az IFRS 16 Lízingek standard módosítását, amely 2021-ben jelent meg, de egy választható könnyítést tartalmaz), de korábbi alkalmazásuk megengedett.

IFRS 16 Lízingek standard módosítása

A COVID-19 miatti veszteségek csökkentése érdekében sok bérbevevő gazdálkodó megegyezett a lízingbeadókkal a bérlet (lízing) feltételeinek könnyítése érdekében, amely szerződésmódosítással járt. A szerződésmódosítások, azok részletes tartalmától függően lehet, hogy kimerítették az IFRS 16 által definiált „lízingmódosítás” fogalmát, amelyek elszámolása sok esetben összetett (például a lízing kötelezettség értékelésénél alkalmazott diszkontráta újramegállapítása válhat szükségessé). Ezért a standard módosítása opcionális könnyítést biztosít a lízingbevevők számára azáltal, hogy mentességet ad a bérlőknek annak értékelése alól, hogy a COVID-19-hez kapcsolódó lízing könnyítés szerződésmódosításnak minősül-e? Az egyszerűsítést alkalmazó lízingbevevőnek ugyanolyan módon kell elszámolnia a lízingfizetések könnyítéséből eredő hatást, mintha az nem felelne meg a standard szerződésmódosra vonatkozó előírásainak, azaz az összegeket az eredmény javára kell elszámolni abban az időszakban, amelyben a csökkentett fizetést kiváltó esemény vagy feltétel bekövetkezik. Ez az egyszerűsítés azokra a szerződésekre vonatkozik, amelyek esetében

  • a fizetendő ellenérték lényegében ugyanannyi vagy kevesebb, mint az eredetileg fizetendő díj,
  • a csökkentett díjak 2022. június 30-a előtt váltak volna esedékessé (eredetileg ez az időpont 2021. június 30-a volt),
  • a lízing feltételeiben más lényeges módosítás nem történt;

A módosítás a 2021. április 1-jén vagy azt követően kezdődő éves beszámolási időszakokra hatályos (korábbi alkalmazás megengedett, beleértve azokat a pénzügyi kimutatásokat is, amelyek közzététele még nem volt engedélyezett a módosítás kiadásának időpontjában, azaz 2021. március 31-én).

2022. JANUÁR 1-TŐL KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK

1.1. IAS 16 Ingatlanok, gépek, berendezések standard módosítása

A módosítás megtiltja, hogy az ingatlanok, gépek és berendezések bekerülési értékét csökkentsék azzal a bevétellel, amely az adott eszköz használatba vétele előtt gyártott termékek értékesítéséből származik. A gazdálkodó egységnek az eredményben kell elszámolnia. A módosítás tisztázza továbbá, az „eszköz megfelelő működésének tesztelése” fogalom jelentését. A módosításra azért került sor, mert gazdálkodó egységek eltérően alkalmazták az IAS 16 vonatkozó előírásait: egyesek csak a tesztelés időszaka alatt előállított termékek értékesítéséből származó bevételt vonták le, mások viszont levonták mindazt a bevételt, ami addig merült fel, amíg az eszköz nem érte azt az állapotot, amely ahhoz szükséges, hogy az eszköz a vezetés szándéka szerint működjön.

1.2. IFRS 3 Üzleti Kombinációk standard módosítása

Az IFRS 3 egyik bekezdése még az 1989. évi keretelvekre hivatkozott, így ez a bekezdés problémát okozott az IFRS 3 alkalmazó szervezetek számára, mivel az eszközök és források 2018. évi keretelvekben történő definíciója eltér az 1989. évi keretelvekben szereplőktől. A módosítás előírja továbbá, hogy a kötelezettségekre a felvásárló az IAS 37-et vagy IFRIC 21-et alkalmazza annak meghatározására, hogy a felvásárlás időpontjában a múltbeli események következtében a jelenlegi kötelezettség fennáll-e. Továbbá az IFRS 3 kiegészült egy kifejezett nyilatkozat előírásával, ha a felvásárló nem ismeri el az üzleti kombinációban szerzett függő eszközöket.

1..3. IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek, függő eszközök standard módosítása

Az IAS 37 módosítása egyértelművé teszi, hogy a szerződés teljesítésének költségei a szerződéshez közvetlenül kapcsolódó költségek lehetnek és kijelenti, hogy az általános és igazgatási költségek ebből a szempontból nem tekinthetők közvetlen költségnek, hacsak a szerződés kifejezetten nem rendelkezik úgy, hogy azok a másik félnek kiszámlázhatók.

1.4. IFRS standardok éves javításai 2018–2020 projekt keretében történt módosítások

  • IFRS 1 Az IFRS-ek első alkalmazása standard szerint, ha egy leányvállalat az anyavállalatánál később válik első alkalmazóvá, akkor a saját pénzügyi kimutatásaiban az eszközeit és kötelezettségeit azokon a könyv szerinti értékeken értékelheti, amelyek az anyavállalat IFRS-ekre való áttérésének időpontjában az anyavállalat konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szerepelnének, ha nem hajtanának végre módosításokat a konszolidálási eljárások, vagy azon üzleti kombinációk hatásai miatt, amelyben az anyavállalat megszerezte a leányvállalatot. Ekkor a halmozott átváltási különbségeket a leányvállalat az anyavállalat által jelentett összegek alapján mérheti.
  • IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard előírja, hogy a gazdálkodó egységnek ki kell vezetnie a pénzügyi kötelezettséget, és új pénzügyi kötelezettséget kell felvennie, ha a meglévő hitelfelvevő és a kölcsönadó közötti kölcsönváltás lényegesen eltérő feltételekkel jön létre. A feltételek lényegesen eltérnek egymástól, ha az új feltételek szerinti fennmaradó pénzáramok diszkontált jelenértéke legalább 10 %-kal eltér az eredeti pénzügyi kötelezettség fennmaradó pénzforgalmának diszkontált jelenértékétől. A módosítás tisztázza, hogy a gazdálkodó egység csak az adós és a hitelező között keletkezett díjakat veheti figyelembe.
  • IAS 41 Mezőgazdaság standard módosítása. 2008-ban az IASB törölte a standardból a valós érték méréséhez az adózás előtti diszkontráta használatának követelményét, de. nem törölte a 22. bekezdésből azt, hogy az adózás előtti cash flow-kat kell a valós érték mérésekor kell használni. Jelen módosítás lehetővé teszi, hogy a beszámolókészítők maguk határozzák meg azt, hogy az adózás előtti vagy az adózás utáni cash flow-kat és a diszkontrátákat használják-e a valós érték mérésére.

2023. JANUÁR 1-JÉTŐL KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK

2.1. IFRS 17 Biztosítási szerződések standard módosítása

Ez a standard majd felváltja a jelenleg hatályos az IFRS 4 Biztosítási szerződések standardot, amely jelenleg a biztosítási szerződések elszámolásának sokféle gyakorlatát teszi lehetővé. A módosítás egyértelművé tette, hogy a standard kötelező alkalmazásának időpontja 2023. január 1-jére változott. Ezzel immár 2 évvel elhalasztják az IFRS 17 alkalmazásának időpontját. A halasztás azt is jelenti, hogy a biztosítóknak lehetőségük van arra, hogy az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standardot is ugyanezen időponttól kezdődően alkalmazzák.

2.2. IAS 1 Pénzügyi kimutatások bemutatása standard módosítása

A módosítás tisztázza, hogy a kötelezettségek rövid vagy hosszú lejáratú besorolásának a beszámolási időszak végén fennálló jogokon kell alapulnia, ezért az érintett bekezdésekben utalnak az elszámolás legalább 12 hónappal történő elhalasztásának jogára. A standard egyértelműen kijelenti, hogy csak a beszámolási időszak végén fennálló jogok befolyásolják a kötelezettség besorolását és azt nem érintik az arra vonatkozó várakozások, hogy a gazdálkodó egység él-e a kötelezettség elhalasztására vonatkozó jogával. A standard világossá teszi azt is, hogy a kiegyenlítés pénz, tőkeinstrumentumok, egyéb eszközök vagy szolgáltatások másik félnek történő átadásával valósulhat meg.

2.3. IAS 12 Nyereségadók standard módosítása

Általános szabály szerint minden adóköteles átmeneti különbözetre halasztott adókötelezettséget kell megjeleníteni, kivéve akkor, ha a halasztott adókötelezettség üzleti kombinációból ered, vagy az ügylet időpontjában nem érinti sem a számviteli eredményt, sem az adóköteles nyereséget (negatív adóalapot). A módosítás kimondja, hogy a kezdeti megjelenítés alóli mentesség nem vonatkozik azokra az ügyletekre, amelyekben a kezdeti megjelenítéskor egyenlő összegű levonható és adóköteles átmeneti különbözet ​​keletkezik.

2.4. IAS 8 Számviteli politikák, számviteli becslések változásai és hibák standard módosítása

Az IAS 8 módosításai a számviteli becslésekre vonatkoznak. A kiegészített szabályok segítséget adnak a számviteli politikák és a számviteli becslések megkülönböztetéséhez.

  • A számviteli becslések változásának meghatározását felváltja a számviteli becslések definíciója, amely szerint a számviteli becslések „pénzügyi kimutatásokban szereplő monetáris összegek, amelyek mérési bizonytalanságnak vannak kitéve”.
  • A gazdálkodó egységeknek számviteli becsléseket kell végezniük, ha a számviteli politikák előírják, hogy a pénzügyi kimutatások tételeit olyan módon kell értékelni, amely mérési bizonytalanságot tartalmaz.
  • A standard tisztázza, hogy a számviteli becslés új információkból vagy új fejleményekből eredő változása nem minősül hibajavításnak. A számviteli becsléshez használt input vagy mérési technika változása becslésváltozásnak minősül, ha nem a korábbi időszak hibáinak javítása miatt merülnek fel.
  • A számviteli becslés változása a tárgyidőszak és a jövőbeli időszak eredményét érintheti.

* * *

Amennyiben érdeklődsz a számvitelt és az adózást érintő változások iránt, akkor a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében idén is számítunk részvételedre kreditpontos továbbképzéseinken:

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM