Csoportos társasági adó és csoportos áfa alanyiság

Előnyök és kihívások

csoportos

A kapcsolt vállalkozásokkal rendelkező magánszemélyeknek (vezetőknek), társaságoknak és egyéb entitásoknak különböző, speciális adminisztratív teendőkkel és bizonyítási terhekkel szükséges szembenézniük. Mindezek a feladatok jellemzően abból az előírásból, illetve elvárásból gyökereznek, mely szerint az egymástól nem független (kapcsolt) vállalkozások közötti ügyletekben a szokásos piaci ár elve kell, hogy érvényesüljön.

A cikksorozatom első részében a szokásos piaci ár elvének megjelenését, az ezzel kapcsolatos előírásokat és a legfontosabb bejelentési kötelezettségeket mutattam be. A cikksorozatom második részében a kapcsolt vállalkozásokat érintő társasági adó és helyi iparűzési adó alapjának módosítási, transzferár nyilvántartási kötelezettségeket vizsgáltam meg, érintve a KKV méret besorolást is, mely alapvető jelentőséggel bír a bizonyítás tekintetében. Emellett áttekintettem e két adónem vonatkozásában a kapcsolt vállalkozásokat érintő főbb egyéb előírásokat és előnyös lehetőségeket. Ebben a részben a vállalatcsoportok számára rendelkezésre álló két kiemelt előnyös lehetőséget mutatok be, a csoportos társasági adó alanyiságot és a csoportos áfa (általános forgalmi adó) alanyiságot.

Csoportos társasági adó és csoportos áfa alanyiság lényege és előnyei

A csoportos társasági adó alanyiság (csoportos TAO) esetében a csoporttagok közösen számolnak el a társasági adóval, egy adóbevallás készül el. A legfontosabb előnye, hogy a csoporttagok között a nyereségek és a veszteségek kompenzálhatóak egymással egy bizonyos mértékig, illetve a társasági adó rendszerében meghatározott transzferár kötelezettségek alól mentesülnek a csoporttagok.

A csoportos áfa alanyiság (csoportos ÁFA) esetében a csoporttagok között nincs ÁFA felszámítás és levonás, a legfontosabb előnyök közé tartozik, hogy ebből adódóan likviditási előny érhető el, valamint az ÁFA levonási hányad is módosíthatóvá válik. A csoportos TAO és a csoportos ÁFA rendszere egymástól független. Mindkettő választható és külön-külön, valamint együttesen is működhet egy csoport esetében. Népszerűségük egyre növekvő, az elérhető nyilvános statisztikai adatok alapján 2019. harmadik negyedévében 183 ÁFA csoport és 192 TAO csoport működött Magyarországon.

Csoportos társasági adó és csoportos áfa alanyiság összehasonlítása

Látható, hogy számos hasonlóság van a két csoportos adóalanyiság között, de jellemzőek az eltérések is. TAO csoportot egy szűkebb kör hozhat létre (legalább 75%-ot elérő szavazati többség – egyik tag a másikban, vagy felettük közös tag, stb.), míg az ÁFA csoport tekintetében a feltétel a Tao. tv. szerinti kapcsolt vállalkozási viszony megléte.

A következőkben megvizsgáljuk külön-külön a legfontosabb gyakorlati tudnivalókat mindkét lehetőség tekintetében.

Csoportos TAO alanyiság

A csoportos TAO alanyiság kérelemre jön létre, mindig a következő adóévre vonatkozóan. Naptári évvel megegyező üzleti éves adózók esetében ez azt jelenti, hogy adóévet megelőző november 1. és november 20. között kell benyújtani a kérelmet. A kérelemben meg kell jelölni a csoportképviselő tagot, amely az Adóhatósággal tartja a kapcsolatot, vezeti a csoport nyilvántartásait, elkészíti a csoport adóbevallását, vezeti annak folyószámláját és elszámol a tagokkal. Adóellenőrzés bármely csoporttagot érintően a társasági adónemben a csoportos adóalanyiság időszakára vonatkozóan a csoportképviselőnél folytatható le. A változásokat (pl. csoporttag megszűnése, kilépése, cégadat változások, stb.) is a csoportképviselőnek kell jelentenie az Adóhatóság felé.

A csoportos TAO alanyiságnál a tagok egyedi társasági adóalanyisága megszűnik, az adóelőlegeket az Adóhatóság a csoport adófolyószámláján írja elő. A csoportképviselő szedi be az előlegeket a csoporttagoktól és később a fizetendő (visszaigényelendő) adó tagok közötti elszámolását is intézi. A TAO csoport önálló azonosítót kap, melyet fel kell tüntetnie a társasági adóval kapcsolatos iratain, bevallásain.

A legfontosabb előnye az időbeliségből adódik, mivel a nyereséges csoporttagok nyeresége azonnal (még az adott adóévben) ellensúlyozható a veszteséges csoporttagok veszteségével. A csoport esetében tehát a jövedelem konszolidálható, azaz összevezethető. Ennek azonban vannak korlátai (lásd később). A másik fontos előnye, hogy a TAO csoporttagok egymás közötti ügyletei esetében a transzferár miatti társasági adóalap növelő és csökkentő tételeket nem kell alkalmazni és transzferár nyilvántartást sem kell készíteni ezekre az ügyletekre. Legyünk azonban figyelemmel arra, hogy egyrészt egyéb adónemek (pl. helyi iparűzési adó, innovációs járulék, ÁFA, stb.) nem adnak mentességet a szokásos piaci ár elve alól, így azok esetében az adóalap növelő és csökkentő tételek alkalmazási kötelezettsége fennáll. Másrészt nem biztos, hogy minden Art. (Tao. tv.) szerinti kapcsolt vállalkozás bekerült a TAO csoportba, és a TAO csoporton kívüli kapcsolt vállalkozásokkal (pl. külföldi kapcsolt vállalkozások mindegyike ilyen) megvalósult ügyletekre nincsen semmilyen mentesség a TAO csoporttagságra tekintettel. A csoporttagok transzferár nyilvántartásának rendelkezésre állásáért a csoportképviselő a felelős.

Kihívást jelent azonban, hogy a TAO csoporttagok egyetemlegesen felelősek egyrészt a TAO csoport adókötelezettségéért, másrészt a csoporttagok tagság előtti adókötelezettségeiért is. Alapos előkészületi feladatokat jelent, hogy az új szabályokat a csoporttagok működésébe adaptálni kell, új adatszolgáltatási és elszámolási rendet, egymás közötti adatátadási formulákat kell kialakítani és fel kell készülni a TAO csoportra vonatkozó speciális részletszabályok ismeretére.

A TAO csoport adójának kiszámításához először a tagok egyedileg meghatározzák a saját adóalapjukat (növelő és csökkentő tételekkel), és itt a csoport időszak előtt keletkezett egyedi veszteségük is felhasználható (az adóalapjuk 50%-áig). Lehet választani a jövedelem-(nyereség-)minimumot is, de akkor a csoportba „bevitt” adóalap ez a minimum lesz (elveszik a veszteség, amit lehetne kompenzálni). A TAO csoportnál a kamatlevonási korlátot csoportszinten kell kiszámítani, így akár egy 30 tagból álló csoportnál is csak az egyszer 939.810 ezer forint marad a korlát, ezért figyelni kell a magas fizetendő kamattal rendelkező vállalkozásokra.

A csoport adóalapja a csoporttagok egyedi, nem negatív adóalapjainak összege, mely a csoportszinten keletkezett veszteséggel csökkenthető (ami a negatív egyedi adóalapok összessége). Így a veszteség azonnal felhasználható, de akár a következő öt évben is leírható. A veszteség levonásánál két korlát is van. A csoportszintű veszteséget csak a pozitív adóalapok összesített értékének 50%-áig lehet érvényesíteni, illetve a csoportszintű veszteség + már egyedi adóalapoknál alkalmazott felhasznált (korábbi egyedi) elhatárolt veszteség együtt maximum a pozitív adóalapok 50%-a lehet.

Sporttámogatás tekintetében a csoportnak választania kell, vagy a közvetlen átutalást vagy az adófelajánlást teszi meg. Fejlesztési adókedvezmény, energiahatékonysági beruházás, felújítás adókedvezménye is érvényesíthető, előbbi a jogosult csoporttagra jutó számított adó 80%-áig, utóbbi a 70%-áig. Az így csökkentett adó 70%-áig érvényesíthető minden más kedvezmény, pl. a közvetlen sporttámogatás adókedvezménye is.

A csoport fizetendő adóját a csoporttagok között az egyedi pozitív adóalapok arányában kell felosztani. Mindehhez a folyamathoz az szükséges, hogy a csoporttagok legkésőbb az adóbevallási határidőt megelőző 15. napig (május 16-áig) nyilatkozatot tegyenek a csoportképviselő részére és ehhez kapcsolódóan teljes nyilvántartást vezessenek (például a 29-es bevallás és ahhoz tartozó analitikus nyilvántartás szerinti tartalommal), és ezeket átadják a csoportképviselőnek. A csoportképviselő ez alapján elkészíti a csoport adókalkulációját, a visszaosztott adókról tájékoztatást nyújt a csoporttagoknak (akik ez alapján el tudják készíteni a végleges beszámolójukat), majd a csoport adóbevallásában csoporttagonként adatot szolgáltat az Adóhatóság részére május 31-ig (29-es bevallás).

A TAO csoporttagság és maga a TAO csoport is megszüntethető a tárgyév végéig minden következmény nélkül, ez esetben a TAO csoporttagság visszamenőleg, az előző adóév utolsó napjára vonatkozóan szűnik meg. Ez esetben azonban visszaáll minden az eredeti helyzetre, és beáll a Tao. tv. 18. § szerinti adóalap-módosítási és transzferár nyilvántartás készítési kötelezettség is teljes körűen!

Csoportos ÁFA alanyiság

A csoportos ÁFA alanyiság kérelemre jön létre, csoportképviselőt kell választani, a kérelemhez mellékelni kell az összes csoporttag és a kívül maradó kapcsolt vállalkozások nyilatkozatát is az egyetemleges felelősségről. A csoportképviselő tartja a kapcsolatot az Adóhatósággal, vezeti a csoport nyilvántartásait, elkészíti a csoport adóbevallását, vezeti annak folyószámláját és elszámol a tagokkal. Adóellenőrzés bármely csoporttagot érintően az általános forgalmi adónemben a csoportos adóalanyiság időszakára vonatkozóan a csoportképviselőnél folytatható le. A változásokat (pl. csoporttag megszűnése, kilépése, cégadat változások, stb.) is a csoportképviselőnek kell jelentenie az Adóhatóság felé. Fontos lépés annak a rendszernek a kiépítése, hogy nyomon lehessen követni az összes csoporttag kapcsolt vállalati körének változását, mert annak változása esetén is teendők vannak. A kapcsoltság megszűnését jelenteni kell (mert az egyetemleges felelősség megszűnik), az új kapcsoltságot (cégalapítás, cégvásárlás, kiválás, stb.) szintén jelenteni kell és mellékelni szükséges az új kapcsolt vállalkozás nyilatkozatát is az egyetemleges felelősség vállalásáról.

A csoportos ÁFA alanyiságnál a tagok egyedi ÁFA adóalanyisága megszűnik, az adót az Adóhatóság a csoport adófolyószámláján írja elő. A csoportképviselő szedi be az adót a csoporttagoktól és később a fizetendő (visszaigényelendő) adó tagok közötti elszámolását is intézi. Az ÁFA csoport önálló, új adószámot kap (5-ös), a tagok egyedi adóazonosítója megváltozik (4-es), melyeket az ÁFA-val kapcsolatos összes iraton (számla, számviteli bizonylat, teljesítésigazolás, szerződés, megrendelő, stb.) fel kell tüntetni.

Az ÁFA csoport lényege, hogy a csoporttagok belső, egymás közötti kapcsolataiban az áfa elszámolása megszűnik. A tagok külső, harmadik féllel szembeni kapcsolataikban együttesen járnak el csoportként. Előnye, hogy egyszerűbbé válik az adminisztráció, mivel egy ÁFA bevallást kell készíteni, de az informatikai rendszert és a számviteli rendszert erre fel kell készíteni. A csoporton belüli ügyletek az áfa tárgyi hatályán kívüliként kezelendőek, azaz a csoport tagjai egymás közötti ügyleteik után nem fizetnek áfát, és így ezek tekintetében számla kibocsátási kötelezettség sem terheli őket, elegendő az ügyletre vonatkozó egyéb bizonylat megléte. A csoport, tagonként külön-külön olyan nyilvántartási rendszert köteles alkalmazni, amely alkalmas a belső és külső kapcsolatok (értékesítések és beszerzések) egyértelmű, megbízható és maradéktalan elkülönítésére. Amennyiben a számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozásnak minősül, a belső és külső kapcsolatok egyértelmű, megbízható és maradéktalan elkülönítésre szolgáló nyilvántartási rendszerének meglétét például számviteli politikájának, illetőleg az ezt alátámasztó számlarend és számlatükör bemutatásával tudja igazolni, de szükséges lehet részletesebb, az ÁFA analitika összeállítását részletesen bemutató leírásra is. Külön kihívást jelenthet, ha az ÁFA csoport tagjai eltérő könyvelési vagy vállalatirányítási rendszerben vezetik a könyveiket és így speciális interface-eket kezelő, összerendező szoftverre lehet szükség, mely az összesítéseket követően automatikusan képes előállítani az ÁNYK file-t (főként a 65-ös bevallás M-es lapjainak automatikus kitöltése érdekében, mely rendkívül nagy adminisztrációs teher jelentene, ha manuálisan kellene azokat előállítani).

Az ÁFA csoporton belüli, egymás közötti ÁFA megszűnése likviditási előnyökkel járhat, hiszen egy visszaigénylési pozíció miatt akár hónapokat is kell várni az ÁFA visszautalására, mely csoporton belüli ügyleteknél nem merül fel, mert az ÁFA-t nem kell átutalni, azaz nem kell megfinanszírozni. A csoporton belül a levonási hányad is javítható, hiszen egy ÁFA levonási joggal önállóan nem rendelkező vállalat ÁFA levonási joga részben megnyílhat, ha olyan vállalatokkal kerül egy csoportba, melyeknek 100%-os a levonási joga (ilyenkor természetesen utóbbiak levonási hányada viszont romlik).

Az ÁFA csoport hátrányaként említhető, hogy a kívül maradó tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a csoportos adóalanyiság időszakában és azt követően a csoportos adóalanyiságban részt vevő valamennyi taggal együtt az összes részt vevő (és akár később belépő) csoporttag csoportos adóalanyiságba történő belépés előtti időszakáról beadott záró bevallásában szereplő, valamint a csoportos adóalanyiság időszakában, az Áfa törvény alapján keletkező adókötelezettségek teljesítéséért.

Összegzés

A fentiek alapján látható, hogy mindkét csoportos adóalanyiság előnyöket jelenthet a vállalatcsoportok működésében, azonban alapos tervezés, számítások elkészítése szükséges, valamint az informatikai, könyvelési és adminisztrációs hátteret is biztosítani kell hozzá, kiemelve az emberi erőforrás igény elkülönítését e feladatok menedzselésére és ügyvitelére. Érdemes tehát az előnyöket és hátrányokat, a várható megtakarításokat és költségeket részletesen modellezni.

* * *

Szeretném figyelmedbe ajánlani a PENTA UNIÓ ZRt. szervezésében, 2021. március 22-én megrendezésre kerülő ÉLŐ online konferenciámat. Az előadás célja a kapcsolt vállalkozások adózási feladatait érintő legfontosabb kötelezettségekre történő figyelem felhívása tömören, összefoglaló jelleggel.

Jelentkezz most még kedvezményesen >> Kapcsolt vállalkozások adózási feladatai, kockázatok és lehetőségek 2021. – ÉLŐ ONLINE KÖZVETÍTÉS

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!