Az utazási költségtérítési támogatás új rendszere – 2. rész

Az utazási költségtérítési igénylésének eljárási szabályai

utazási költségtérítési támogatás

Előző írásunkban az egészségügyi ellátások igénybevételével kapcsolatos utazási költségtérítési támogatási rendszer 2022. július 1-jétől hatályos új anyagi jogi szabályait tekintettük át. Jelen írásunkban a támogatás igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályok, a vonatkozó átmeneti rendelkezések, továbbá az SNI utazási költségtérítési szabályok kerülnek ismertetésre.

  1. Az utazási költségtérítési támogatás igénybevételével kapcsolatos szabályok

Az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmet a biztosított lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes egészségbiztosító bírálja el. Egészségbiztosítóként a megyei kormányhivatalok, Budapest és Pest megye vonatkozásában pedig a Budapest Főváros Kormányhivatala jár el. A megállapított támogatást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja.

Törvényben foglalt feltételek fennállása esetén az elektronikus úton benyújtott utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmet az egészségbiztosító automatikus döntéshozatali eljárásban bírálja el. Automatikus döntéshozatal esetén az ügyintézési határidő 24 óra. 

Ha az automatikus döntéshozatal feltételei nem állnak fenn,

  • de a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, akkor az egészségbiztosító ügyintézési határideje – sommás eljárásban – 8 nap,
  • és a kérelem benyújtását követően még tisztázni szükséges a tényállást, akkor az egészségbiztosító ügyintézési határideje – teljes eljárásban – 60 nap.

Az utazási költségtérítési támogatás igénybevétele érdekében a jogszabály szerint kijelölt személy – a biztosított kérésére – az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor, illetve a szolgáltatótól történő elbocsátáskor a NEAK által üzemeltetett informatikai rendszerben köteles rögzíteni

a) a biztosított megjelenésének, illetve a szolgáltatónál történő felvételének és az onnan való elbocsátásának a dátumát,

b) az ellátás típusát,

c) az arra vonatkozó véleményét, hogy a biztosított betegsége, egészségi állapota alapján közforgalmú személyszállítási eszközön utazni képes-e,

d) 16 éven felüli biztosított esetében, hogy egészségi állapota miatt kísérőre szüksége van-e,

e) az arra vonatkozó információt, hogy a biztosított az ellátást a területi ellátására kötelezett szolgáltatónál vette-e igénybe.

Az utazási költségtérítési támogatás igénylésének a NEAK által üzemeltetett informatikai rendszerben történő rögzítése megtörténtéről az egészségügyi szolgáltató az ambuláns lapon, zárójelentésen vagy a szolgáltatás igénybevétele során keletkező egyéb dokumentumon tájékoztató szöveget köteles elhelyezni.

Ha az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor, illetve az egészségügyi szolgáltatótól történő elbocsátáskor – a biztosított erre vonatkozó kérése hiányában – nem került sor a NEAK által üzemeltetett informatikai rendszerben az utazási költségtérítési támogatás igénylésének rögzítésére, a biztosított utazási költségtérítési támogatásra nem jogosult. 

A megjelenéssel kapcsolatos adatoknak az egészségügyi szolgáltatónál történő elektronikus rögzítése nem jelenti az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelem benyújtását. A támogatás iránti kérelem elbírálásához az egészségbiztosítóhoz egy külön kérelmet kell benyújtani.

Az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Központ által erre a célra rendszeresített – a Magyar Államkincstár honlapján és a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen közzétett – nyomtatványon vagy a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen közzétett elektronikus űrlapon az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő biztosított, illetve törvényes képviselője vagy az általuk meghatalmazott személy nyújthatja be (akkor is a biztosított betegnek kell a kérelmet benyújtani, ha ő közforgalmú személyszállítási eszközön díjmentes utazásra jogosult, és kísérőre van szüksége).

Az utazási költségtérítési támogatás iránti igény az egészségügyi szolgáltatónál történt megjelenés, illetve az onnan való elbocsátás napjától számított 6. hónap utolsó napjáig érvényesíthető.

  1. Átmeneti szabályok az utazási költségtérítési rendszer átalakításával összefüggésben

A jelenleg alkalmazott papíralapú utazási utalványt az orvosok (és más, arra jogosult személyek) 2022. június 30. napjáig állíthatják ki; és ugyancsak 2022. június 30-áig lehet igazolni egészségügyi szolgáltatónál történt megjelenést az utazási utalványon. Ha ennek ellenére 2022. június 30. napját követően sor kerülne a papíralapú utazási utalványon a megjelenés igazolására, az alapján támogatás már nem lesz megállapítható.

A papír alapú utazási utalványon 2022. június 30. napjáig az egészségügyi szolgáltató, illetve az orvos által igazolt megjelenések alapján az utolsó megjelenés napjától számított 6. hónap utolsó napjáig, de legkésőbb 2022. december 31. napjáig terjeszthető elő kérelem. A 2022. június 30-át követően így benyújtott kérelmeket már az új szabályok szerint (beleértve a támogatás összegének a meghatározását) fogják a kormányhivatalok elbírálni.

  1. SNI utazási költségtérítési támogatás

A korai fejlesztést és gondozást, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény – ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosító gyógypedagógiai intézményt is – általi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos utazási költségtérítési támogatás iránti kérelem elbírálása során egyrészt alkalmazni kell az 5. pont szerinti egyes általános szabályokat, másrészt viszont speciális rendelkezések érvényesítésére is sor kerül.

Az SNI utazási költségtérítési támogatás összegének a meghatározása alapvetően az 4. pontban részletezett szabályok megfelelő alkalmazásával történik, a speciális jogosulti körre tekintettel azonban itt sor kerülhet ún. támogató szolgáltatás igénybevételére is. Jogszabály szerinti támogató szolgáltatás igénybevételével történő utazás esetén az utazási költségtérítési támogatás összege megegyezik a támogató szolgálat részére megfizetett díj összegével, azonban nem haladhatja meg a személygépjárművel történő utazásra vonatkozó szabályok szerint számított összeget.

Az SNI utazási költségtérítési támogatás igényléséhez 2022. június 30. napja után is papír alapú utazási utalvány kiállítása szükséges, amelyre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tevékenységet végző szakértői bizottság vezetője jogosult. Az utazási utalvány kiállításakor fel kell tüntetni azt az időpontot, amikortól az utazási utalványon megnevezett intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevétele indokolt. A támogatás iránti igény az intézményben történt megjelenés napjától számított 6. hónap utolsó napjáig érvényesíthető, azzal, hogy abban az esetben, ha a kérelem benyújtására az utazási utalvány kiállításától számított 6. hónap utolsó napjáig kerül sor, akkor az utazási költségtérítési támogatás az utazási utalványon feltüntetett, a szolgáltatás igénybevételének indokolt kezdő időpontjaként meghatározott naptól állapítható meg. 

A korai fejlesztést és gondozást, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény általi szolgáltatások igénybevételét a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – az utazási utalvány betétlapján – igazolja.

Az SNI utazási költségtérítési támogatás a Magyar Államkincstár Központ által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon vagy az utazási utalvány és annak betétlapjának a papíralapú benyújtásával kérelmezhető. Az elektronikusan benyújtott kérelemhez mellékelni kell az utazási utalványt és a betétlapot. Ha az SNI-s gyermek utazásával összefüggésben támogató szolgáltatás igénybevételére került sor, akkor a támogató szolgálat részére történő díjfizetést az erről szóló számlának a kérelemhez történő csatolásával kell igazolni.

Az SNI-s személyek (illetve törvényes képviselőik vagy meghatalmazottjaik) által 2022. június 30-át követően benyújtott utazási költségtérítési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmeket a 2022. július 1-jétől hatályos rendelkezések alapján kell elbírálni akkor is, ha a korai fejlesztést és gondozást, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézményben történő megjelenésre 2022. július 1-jét megelőzően került sor.

* * *

Várjuk jelentkezésed a PENTA UNIÓ Zrt. 2022 szeptemberében induló képzéseire! Jelentkezz most >> Szakmai képzések

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM