Az utazási költségtérítési támogatás új rendszere – 1. rész

Egészségügyi szakellátás igénybevételéhez kapcsolódó utazási költségek megtérítésének új szabályai

Az egészségügyi ellátások igénybevételével kapcsolatos utazási költségtérítési támogatási rendszer 2022. július 1-jétől jelentős átalakításokon ment keresztül. Cikkünkben ezen változásokkal összefüggő legfontosabb szabályokat tekintjük át.

  1. Az utazási költségtérítési rendszer átalakítása

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételével összefüggő utazási költségtérítési rendszer átalakítása az orvosok, az egészségügyi szolgáltatók és a kormányhivatalok oldalán egyaránt jelentkező bürokratikus és adminisztratív tehercsökkenés mellett állampolgári oldalon is több jelentős, pozitív tartalmú változást eredményez. Az orvosokat, egészségügyi szolgáltatókat tekintve ez azt jelenti, hogy nem papír alapon kell kiállítani az utazási utalványt, hanem a megjelenéssel kapcsolatos adatok rögzítésére a jövőben egy erre a célra létrehozott informatikai rendszerben, elektronikusan fog sor kerülni. Az állampolgárok vonatkozásában kiemelésre érdemes, hogy lehetővé válik az elektronikus ügyintézés (amelyet korábban törvényi rendelkezés zárt ki), a biztosítottak kényelmesen, saját otthonukból intézhetik az utazási költségtérítési támogatással kapcsolatos ügyeiket. A jövőben tömegközlekedéssel történő utazás esetén az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmekhez nem kell csatolni a menetjegyeket.

  1. Az utazási költségtérítési támogatásra való jogosultság

A támogatásra való jogosultságot megalapozó feltételek jórészt változatlanok maradnak. A törvény kimondja, hogy a járóbeteg-szakellátásra, fogászati szakellátásra, fekvőbeteg-gyógyintézetbe, gyógyászati ellátásra, továbbá rehabilitációra beutalt, illetve ezen szolgáltatásokat beutaló nélkül igénybe vevő biztosítottat utazási költségeihez támogatás illeti meg,

a) ha orvosszakértői vizsgálatra utalták vagy rendelték be, vagy

b) ha a szolgáltatás igénybevétele olyan egészségügyi szolgáltatónál történik,

ba) amely a biztosított területi ellátására kötelezett, vagy

bb) amely a ba) alpont szerinti egészségügyi szolgáltatónál a biztosított lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez, illetve szállásához közelebb esik, ha az oda történő beutalásba a biztosított beleegyezett, illetve, ha az egészségügyi szolgáltatást ott vette igénybe, vagy

c) a megfelelő feltételekkel rendelkező, bármely más – a biztosított lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez, illetve szállásához legközelebb eső – egészségügyi szolgáltatóhoz történő beutalás, valamint a szolgáltatás ezen egészségügyi szolgáltatónál történt igénybevétele esetén, ha az egészségügyi szolgáltató által nyújtott ellátás biztosítására a b) pont szerinti egészségügyi szolgáltatók szakmai indokok alapján nem alkalmasak.

A betegnek jogában áll megválasztania, hogy egy bizonyos egészségügyi ellátást melyik intézményben kívánja igénybe venni. A szabad orvosválasztás jogának a gyakorlása viszont adott esetben azzal járhat, hogy a beteg olyan intézményben fog egészségügyi szolgáltatást igénybe venni, amelyhez történő utazás költségeihez támogatás nem jár. Az utazási költségtérítési támogatás ugyanis továbbra sem automatikus, az csak abban az esetben jár, ha teljesülnek a jogszabályban foglalt feltételek. Mindez azt jelenti, hogy az egészségügyi szolgáltatónál történő megjelenésre vonatkozó adatok orvos általi rögzítése nem eredményezi azt, hogy az ellátást igénybe vevő személy biztosan jogosult is az utazási költségtérítési támogatásra. A jogosultságot minden esetben az erre hatáskörrel rendelkező illetékes kormányhivatal bírálja el.

A lakóhely (tartózkodási hely, szállás) és az egészségügyi szolgáltató közötti távolságtól függetlenül jogosult a biztosított utazási költségtérítési támogatásra abban az esetben, ha orvosszakértői vizsgálatra utalták vagy rendelték be. Ez esetben nincs jelentősége annak, hogy a beutalás, berendelés olyan intézménybe történt-e, amely egyébként a biztosított területi ellátására köteles. 

A gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatban speciális szabály érvényesül. Ezek próbájával, illetve kiszolgáltatásával kapcsolatos utazási költségeinek támogatására a biztosított akkor jogosult, ha a gyógyászati segédeszközt a lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez, illetve szállásához legközelebb eső, a rendelt gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására az egészségbiztosítóval szerződött forgalmazónál szerzi be.

Támogatás jár a biztosított részére akkor is, ha a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló szervezett szűrővizsgálat igénybevételével kapcsolatban merült fel utazási költsége, vagy a tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekkel (ún. biológiai terápiás készítményekkel) történő kezelés esetén; Továbbá azok az anyák is jogosultak a támogatásra, akik a koraszülött intézményben elhelyezett gyermekük anyatejellátása érdekében jelennek meg az egészségügyi szolgáltatónál

Az utazási költségtérítési támogatás nemcsak a biztosított részére jár, hanem az esetleges kísérőjének is. A 16 éven aluli gyermek kísérőjének automatikusan, a 16 éven felüli biztosított kísérőjének pedig akkor, ha a biztosított egészségi állapota miatt a kíséretet az utazási költségtérítési támogatásra vonatkozó igényt rögzítő egészségügyi szolgáltató szükségesnek tartja.

  1. Az utazási költségtérítési támogatás kizártsága

A biztosított bizonyos körülmények fennállása esetén nem részesíthető támogatásban az egészségügyi szolgáltatóhoz történő utazása vonatkozásában.

Ide tartozik a helyi utazás, vagyis amikor az utazás a település közigazgatási határán belül történik, ha a biztosított lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve szállása és az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató telephelye ugyanazon településen található.

A biztosított támogatásra nem jogosult, ha a lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve szállása és az egészségügyi szolgáltató telephelye közötti közlekedése betegszállítás vagy mentés keretében valósult meg.

Nem jár utazási költségtérítési támogatás annak, aki jogszabály alapján díjmentes utazásra jogosult (például a 65 évnél idősebb személyek). Ez azonban csak a tömegközlekedés igénybevétele esetén érvényes. Ha egészségi állapota alapján indokolt a beteg személygépjárművel történő utaztatása, akkor jár részére a jogszabály szerinti támogatás. Valamint a beteg díjmentes utazásra való jogosultságától függetlenül a kísérő jogosult lehet az utazási költségtérítési támogatásra.

A társadalombiztosítás keretébe tartozó különböző egészségügyi szolgáltatások az egészségbiztosítóval finanszírozási szerződést kötött egészségügyi szolgáltatóknál vehetők igénybe. Ez az elv érvényesül az utazási költségekhez nyújtott támogatásokra nézve is; ezért nem jár utazási költségtérítési támogatás, ha a biztosított olyan intézményben vesz igénybe ellátást, amelyet nem az egészségbiztosítás finanszíroz (különböző magánkórházak, magánrendelők).

Ha az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor, illetve az egészségügyi szolgáltatótól történő elbocsátáskor – a biztosított erre vonatkozó kérése hiányában – nem került sor a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által üzemeltetett informatikai rendszerben az utazási költségtérítési támogatás igénylésének rögzítésére, a biztosított utazási költségtérítési támogatásra nem jogosult.

  1. „Normál” utazási költségtérítési támogatás

A költségtérítés 2022. június 30-ig kizárólag a papír alapú utazási utalvány igénybevételével volt érvényesíthető. 2022. július 1-jétől a rendszer egyszerűsítésre kerül: nem kell kérni előzetesen a háziorvostól semmilyen nyomtatványt, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor pedig a megjelenéssel kapcsolatos adatok rögzítésére elektronikusan kerül sor.

Ugyancsak alapvető változás, hogy 2022. július 1-jétől az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmekhez – tömegközlekedéssel történő utazás esetén – nem kell csatolni a menetjegyeket.

A jogszabály szerinti egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez támogatás abban az esetben vehető igénybe, ha az utazás Magyarország területén történik. 

Az utazási költségtérítési támogatás összegének a meghatározása eltérő közforgalmú személyszállítási eszközzel, illetve gépkocsival történő utazás esetén. Mindkét esetre igaz, hogy a lakóhely vagy tartózkodási hely, illetve a szállás és az egészségügyi szolgáltató telephelye közötti távolságként a két település közötti legrövidebb, kizárólag közúti útszakaszt tartalmazó, a Magyar Államkincstár által alkalmazott – és a honlapján közzétett – település távolság mátrix alapján meghatározott útvonalat kell figyelembe venni.

Közforgalmú személyszállítási eszközzel történő utazás esetén az utazási költségtérítési támogatás összege a települések közötti távolság függvényében, a jogszabályban sávosan meghatározottak szerint kerül megállapításra azzal, hogy annak összegét csökkenteni kell a biztosítottat és kísérőjét megillető, jogszabály szerinti közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény mértékével. Az utazás során igénybe vett utazási kedvezményről a kérelem benyújtása során nyilatkozni kell, a biztosítottat megillető kedvezményeket az egészségbiztosítási szerv a rendelkezésére álló nyilvántartások alapján ellenőrzi. Ha a nyilvántartásban szereplő adatok és a biztosított nyilatkozata egymásnak ellentmond, az egészségbiztosítási szerv azt a magasabb kedvezménymértéket veszi figyelembe, amelyre a biztosított jogszabály rendelkezései szerint jogosult lenne. Ha az utazás közforgalmú személyszállítási eszközzel történik, az utazási költségtérítési támogatás a biztosítottat és a kísérőt külön-külön illeti meg.

Azt a biztosítottat, aki a jogszabály szerint kijelölt személy véleménye alapján betegsége, egészségi állapota miatt közforgalmú személyszállítási eszközön utazni nem képes, utazási költségtérítési támogatásként kilométerenként 21 forint illeti meg. Ha az utazás nem közforgalmú személyszállítási eszközzel történik, az utazási költségtérítési támogatás együttesen illeti meg a biztosítottat és kísérőjét.

A kísérőt a kísért biztosított nélküli hazautazása, illetve a kísért biztosítottért történő visszautazása tekintetében utazási költségtérítési támogatás illeti meg, ha a kísért biztosított egészségi állapota, illetve elhúzódó kezelése miatt rövid időn belül nem tud lakóhelyére vagy tartózkodási helyére, illetve szállására távozni. A kísérő biztosított nélküli utazásának szükségességéről a biztosítottnak nyilatkozatot kell tennie. Nyilatkozat nélkül, valamint valótlan tények közlése esetén támogatás nem állapítható meg. A kísérő részére – a kísért biztosított nélküli utazás esetén – ugyanazon napra legfeljebb 2 út (1 oda és 1 vissza) számolható el. A kísérő részére nem állapítható meg ugyanazon napra vonatkozóan 2 útra – a kísért biztosított nélküli utazására tekintettel – utazási költségtérítési támogatás, ha az egészségügyi szolgáltató telephelye és biztosított lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve szállása egymástól való távolsága a 100 kilométert meghaladja. Ha a kísérő a kísért biztosított nélkül utazik, közforgalmú személyszállítási eszköz igénybevétele esetén a jogszabályban sávosan meghatározottak szerinti támogatás utazási kedvezménnyel csökkentett mértékű összegére, ha pedig a biztosított közforgalmú személyszállítási eszközön utazni nem képes, kilométerenként 18 forintra jogosult.

A kísérettel kapcsolatban felmerült utazási költségtérítési támogatásra legfeljebb egy kísérő jogosult. Több biztosított egyidejű kísérete során csak egyszeri utazási költségtérítési támogatásra jogosult a kísérő.

* * *

Várjuk jelentkezésed a PENTA UNIÓ Zrt. 2022 szeptemberében induló képzéseire! Jelentkezz most >> Szakmai képzések

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!