A munkába járás költségtérítési szabályainak változása

Milyen módon számolhatóak el a kombinált bérletek és jegyek munkába járás címén? A home office keretében dolgozó munkavállaló munkavégzéshez kapcsolódó utazási költségének elszámolási lehetősége.

munkába

Adózási szempontból örökzöld slágernek minősül a munkába járás költségtérítése. A témához több jogszabály is kapcsolódik:

 • a 39/2010. (II.26.) Korm.rendeletet a kötelező költségtérítéseket, míg a 
 • a személyi jövedelemadót szabályozó 1995. CXVII. törvény az adómentesen adható költségtérítési szabályokat tartalmazza,
 • a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet,
 • a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény.

A 2022. évi évközi változás a 39/2010. (II.26.) Korm.rendeletet érintette. 2022. április 12-étől hatályos a vasút-villamos üzemeltetéséhez kapcsolódó egyes személyszállítási szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 134/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet, amelynek 3. §-a kiegészítette a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) kormányrendeletet. A módosított kormányrendelet 3. §-ába beiktatott (1b) bekezdések a minden közlekedési ágra egységes, integrált jegy- és tarifarendszer kialakítását hivatottak alátámasztani. Az integrált jegy- és tarifarendszer keretében a szolgáltatók számától, jellegétől függetlenül, az utasok egyetlen díjtermék (kombinált jegy/bérlet) megváltásával közlekedhetnek egy adott területen. Továbbra sem változott az a szabály, hogy a térítési kötelezettség főszabályként kizárólag a munkába járási célból történő helyközi utazás költségeinek megtérítéséről.

A 39/2010. (II.26.) Korm.rendeletet 3. §-a alapján a munkáltató az alábbi közlekedési eszközök igénybevétele esetén köteles megtéríteni a bérlet vagy jegy árának 86 százalékát:

 • a belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztály,
 • menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjárat,
 • elővárosi vasút (HÉV),
 • menetrend szerint közlekedő hajó, komp, vagy rév.
 • munkába járás esetén repülőjegy nem téríthető, heti hazautazás estén a térítés kötelező, bár nem korlátlan összegben. 

A 3. § (1b) bekezdése alapján 2022. IV. 12-étől a lista kissé bővült. A térítési kötelezettség vonatkozik:

 • bármely menetjegy vagy bérlet, amelyről a feltüntetett viszonylat alapján megállapítható, hogy alkalmas napi munkába járásra és hazautazásra. 
 • országosnál kisebb területi érvényességű bérlet, amely meghatározott területen érvényes, továbbá alkalmas és szükséges a napi munkába járásra és hazautazásra történő felhasználásra.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 2022. január 1-jétől hatályos 2. §-ának 48. pontja értelmében integrált személyszállítási közszolgáltatásnak minősülnek az 1370/2007/EK rendelet 2. cikk m) pontja szerinti összekapcsolt szállítási szolgáltatások. 

Az EK rendelet 2. cikk m) pontja alapján „integrált személyszállítási közszolgáltatások”: egy meghatározott földrajzi területen található egyetlen információs rendszerrel, jegykiadóval és menetrenddel rendelkező összekapcsolt szállítási szolgáltatások.

A 2012. évi XLI. törvény 2. §. 49. pont alapján összekapcsolt személyszállítási közszolgáltatásnak minősül 

 • az integrált személyszállítási közszolgáltatásnak nem minősülő, 
 • meghatározott földrajzi területen azonos díjtermékekkel igénybe vehető azon országos, regionális, elővárosi illetve helyi személyszállítási közszolgáltatások, valamint 
 • ezekhez kapcsolódó vízi személyszállítási közszolgáltatások összessége A tv. 2. § 51. pontja alapján integrált díjtermék: integrált személyszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító bérlet és menetjegy.

A 2012. évi XLI törvény 32. § (2) bekezdése 2022. január 1-jétől úgy rendelkezik, hogy az országos, regionális, elővárosi vagy helyi személyszállítási közszolgáltatást végző közlekedési szolgáltató köteles más közlekedési szolgáltató által vagy egyéb értékesítési helyen értékesített, a szolgáltató járataira szóló jegyet, bérletet, valamint összekapcsolt és integrált díjterméket elfogadni, továbbá más közlekedési szolgáltatóval a bevételek megosztásáról, elszámolásáról, a szociálpolitikai menetdíj támogatás igénylésével kapcsolatos feladatokról, és az ellentételezés részletes szabályairól írásban megállapodni.

A 39/2010. (II.26.) Korm.rendeletet értelmében a helyi közlekedési jegyek, bérletek nem esnek térítési kötelezettség alá. A jogszabály egyértelműen megfogalmazza a munkába járás, napi munkába járás és a hazautazás fogalmát. A közigazgatási határon belüli közlekedés – kivétel az átutazás – nem tekinthető munkába járásnak. A helyi közlekedés megtérítése az Szja tv. fő szabálya alapján jogviszonynak megfelelően adóztatandó.

Ennek következtében a kombinált díjtermékek tekintetében – a jövőbeli esetleges viták elkerülése érdekében – olyan megoldás javasolható, amely szerint a számlán önálló tételsorként jelenik meg a helyi és helyközi díjrész, vagy a számlán megjegyzésként szerepel, hogy az adott termék árából mennyi a helyi és helyközi díjrész, és így a munkáltatók egyértelműen meg tudják határozni a térítési kötelezettség mértékét.

A térítés kötelező mértéke a jegy/bérlet árának 86 százaléka, hazautazásra 2022-ben legfeljebb havi 41 760 forint. Ez azonban csak a kötelezettség. Egyetlen jogszabály sem tiltja a 100 százalékos költségtérítést.

A home office-ban történő munkavégzés utazási költségtérítése

A koronavírus helyzet miatt kialakult és ettől függetlenül is terjedő otthoni munkavégzés eltérően kezelendő a hagyományos, azaz a napi szinten a lakóhelyről a munkahelyre történő bejárástól. A fő kérdés az, hogy home office esetén hol is van a munkavégzés helye. Ez azért fontos, mert a munkába járás költségtérítése a munkahely és a lakóhely közötti közlekedés esetén fizetendő/fizethető adómentesen.

A home office-ban végzett munka kétféle módon történhet:

 • kizárólagos otthoni munkavégzés keretében, amikor a munkavállaló csak szükséges esetekben megy be a munkahelyére. Ebben az esetben a tömegközlekedés (autóbusz, vonat, hajó stb.) igénybevételét lehetővé tevő bérlet megvásárlása a munkavégzéshez nem szükséges. Véleményem szerint a bérlet adómentes megtérítése ebben az esetben nem lehetséges. Abban az esetben, ha a munkavállaló kizárólag otthonról végez munkát, a cég székhelyére történő bejárás nem minősül munkába járásnak, tehát az utazási költsége kiküldetési rendelvény vezetésével számolható el.
 • a másik lehetőség a részben otthonról dolgozás. Ez alatt azt kell érteni, hogy a munkavállaló néhány napon az „eredeti” munkahelyén, más napokon otthon dolgozik. Ez az eset a költségtérítési kötelezettség miatt még inkább elgondolkodtató. A kérdés az, hogy köteles-e megtéríteni a munkáltató a havi közlekedési bérlet árának 86 százalékát. Véleményem szerint nem jogos az adómentes térítés, hiszen nincs napi szintű munkába járás, nem merül fel utazási költség. Megjegyezném azonban, hogy a 39/2010. (II.26.) Korm.rendelet arányosítási kötelezettséget nem ír elő. Nincs teljes szinkronitás a jogszabályok között.

A problémát tovább bonyolítja, hogy miként értelmezzük home office-ban (is) történő munkavégzés esetén a lakóhelyről a „tényleges” munkahelyre történő utazást. Két eset adódik:

 • munkába járás, amely esetén a naponta megváltott utazási jegy árának, vagy a havi bérlet napra arányosított árának 86 százalékát köteles megtéríteni a munkáltató, bár a kormányrendelet nem ír arányosítási kötelezettséget. Gépjárművel (nem követelmény a saját tulajdon) történő utazáskor a 39/2010. (II.26.) Korm.rendelet alapján 9 forint/km költségtérítés kötelező.
 • az „eredeti” munkahelyre történő utazás belföldi kiküldetésnek tekintendő abban az esetben, ha teljes egészében otthoni munkavégzés történik. Ebben az esetben viszont 100 százalék utazási költségtérítés jár. Gépjárművel (követelmény a saját tulajdon) történő közlekedés esetén a NAV által közzétett fogyasztási norma veendő figyelembe és amennyiben az üzemanyag árának megtérítése nem haladja meg a NAV által közzétett fogyasztói (áfás) árat, akkor sem a cégautóadó, sem az szja nem jelenik meg. A probléma viszont abból adódik, hogy nincs minden típusú gépjárműre fogyasztási norma (pl. hibrid autó), és nincs minden üzemanyagra NAV által közzétett ár (pl. prémiumbenzin, elektromos áram).

Tömegközlekedési eszközök (rév, hajó, autóbusz, vonat, hév) esetén a 86 százalék és a 100 százalék között nem mutatkozik olyan nagy eltérés, mint a gépjárművel történő utazáskor. A kérdés eldöntése tehát fontos. Véleményem szerint a munkaszerződésben rögzíteni szükséges a munkavégzés helyét. Ez lehet:

 • a munkáltató székhelye telephelye, 
 • a munkavállaló által bérelt ingatlan (többnyire lakás),
 • a munkavállaló lakóhelye. Ebben az esetben azonban a munkába járás nem értelmezhető. A kiküldetés igen.

Még egy speciális szabályra érdemes odafigyelni. Az Szja tv. 3. sz. melléklete kiegészült 2022. január 1-jétől. A változás lényege, hogy az igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek közé tartozik a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg. Ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, a havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része minősül ilyennek.

Az utazási költségekhez adható mobilitási támogatás 

Viszonylag kevesen ismerik a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendeletet, amelynek 38. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a mobilitás támogatás keretében a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint utazási támogatás is nyújtható.

A támogatást az állami foglalkoztatási szerv kérelemre nyújtja a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrehozása esetén a foglalkoztatónak. A támogatás időtartama legfeljebb egy év. Ennek feltétele, hogy a létesítendő munkahelye a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de a lakhelyétől eltérő településen található legyen. A támogatás összege a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a kötelező legkisebb munkabér 5%-ának megfelelő összegű havi utazási támogatás formájában.

* * *

Jelentkezz a Penta kreditpontos továbbképzésére Élő Online, E-learning videó vagy tantermi formában és szerezd meg egy csapásra szükséges mérlegképes kreditpontjaid >> A Penta továbbképzését választom!

Böngéssz a Penta megújult Szakkönyvboltjában >> Szakkönyvbolt

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!