A csoportos társasági adóalanyiság – CSOPTA

Adóoptimalizaciós lehetőség vallalatcsoportoknak

A profitszerzés megvalósítása nem egyszerű dolog sem a kisvállalkozásoknak, sem a tőkeerős nagyvállalatoknak. Az egyiknek sikerül, a másiknak nem. Természetesen a nyereség alakulása sok tényezőtől függ. Többek között a könyvelők és az adószakemberek ügyességétől, kreativitásától, hiszen az adófizetés olyan forráskivonás, amely esetén ellentételezés, ellenszolgáltatás nincs. Az adótervezés területén – a cégcsoportokat illetően – újabb kihívás, újabb lehetőség jelent meg. Érdemes tehát gondolkodni és számolni. Ez az új lehetőség a csoportos társasági adóalanyiság (CSOPTA).

A csoportos társasági adóalanyiság akkor jön létre, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a csoportos adóalanyt nyilvántartásba veszi. A kérelem benyújtására a 2019-es adóévre vonatkozóan 2019. január 1-e és 15-e között van lehetőség. A csoportos társasági adóalany adókötelezettsége a kérelem benyújtását követő adóév első napján kezdődik [Tao. 6§ (3a)].

A csoporttagok közül ki kell jelölni azt, aki a NAV-hoz bejelentésre kerül, mint csoportképviselő. A csoportképviselő csoportazonosító szám alatt teljesíti az adókötelezettséget.

A csoportos társasági adóalanyiság választásának feltételei

A csoportos adóalanyiság választásának feltételeit a társasági adóztatás szabályait tartalmazó 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 2/A §-a tartalmazza.

A csoportos társasági adóalany belföldi adózónak minősül, korlátlan adókötelezettséggel rendelkezik. A csoport tagja azonban nem kizárólag belföldi adózó lehet, hanem az üzletvezetésének helyére tekintettel belföldi illetőségű adózónak minősülő külföldi személy és belföldi telephelye útján a külföldi vállalkozó is [Tao. 2/A. § (2)].

A csoport tagjai olyan adózók lehetnek, akik között

  • a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő közvetlen többségi befolyás áll fenn, és ennek keretében az egyik adózó a másik adózóban vagy más személy az adózókban legalább 75 százalékos arányú szavazati joggal rendelkezik,
  • a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő közvetett többségi befolyás áll fenn, amelynek keretében az egyik adózó a másik adózóban vagy más személy az adózókban legalább 75 százalékos arányú szavazati joggal rendelkezik, azzal, hogy a köztes jogi személy szavazati jogát csak akkor lehet a benne befolyással rendelkezőnél figyelembe venni, ha a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben legalább 75 százalékos arányú szavazati joggal rendelkezik [ 2/A. § (3)]..

A Tao. a csoportos adóalanyiság választásának egyéb feltételeit is előírja:

  • a beszámoló készítésére kötelezett adózók csak azonos mérlegfordulónappal rendelkezhetnek, amelyet a számviteli politikájuknak tartalmaznia kell,
  • ha az adózó beszámoló készítésére nem kötelezett, akkor az adóév utolsó napjának kell megegyeznie (ez nem feltétlenül december 31.),
  • a beszámolót, könyvviteli zárlatot az összes csoporttagnál egységes szabályok szerint kell összeállítani. Lehetséges a számviteli törvény II. fejezete vagy az IFRS-ek alapján is, de a két módszer nem keveredhet.

A túlzott adótervezés elkerülése miatt az adózó egyidejűleg csak egy csoportos társasági adóalany tagja lehet [Tao. 2. § (4)].

A csoportos adóalanyiság előnyei

A csoportos adóalanyiság egyik legnagyobb előnye az adómegtakarítási lehetőségben rejlik. Az adómegtakarítás a pozitív és negatív adóalapok összevezethetőségéből, továbbá az adókedvezmények jobb kihasználásának lehetőségéből adódik. Az adóalapok „összevezethetőségén” természetesen nem az adóalapok nettósítását kell érteni.

A CSOPTA másik előnye, hogy sok esetben el lehet tekinteni a – nem kis energia befektetést igénylő és adókockázatot rejtő – transzferárazási szabályoktól. A csoport tagjai az egymás közötti ügyletek transzferár-dokumentációs kötelezettsége alól felmentést kaphatnak, a csoportos adóalanyiság létrejöttét követően. A transzferár-dokumentációt csoportos társasági adóalany szintjén kell elkészíteni. A piaci árakra vonatkozó rendelkezéseket csak a Tao. 18. § (10) bekezdése szerinti ügyletekre kell alkalmazni.

A csoportszintű adóalap megállapítása

A csoporttagok egyedi adóalapjuk megállapításakor úgy járnak el, mintha önálló adóalanyok lennének, ezen felül pedig egy csoportos adóbevallást is be kell nyújtani. A csoporttag a megállapított egyedi adóalapjáról adóévenként az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot tesz a NAV részére. Ennek határideje a csoportos társasági adóalany adóévre vonatkozó adóbevallásának benyújtására előírt határidőt megelőző 15. nap. A csoportképviselő is adatot szolgáltat a NAV részére a csoporttagoktól átvett nyilatkozatokban feltüntetett adatokról az adóbevallásban [Tao. 5 § (11)].

A csoportos társasági adóalany adóalapja a csoporttagok adóalapjának „összegzéséből” adódik. A csoportos társasági adóalany adóévi adóalapja a csoporttagok által egyedileg megállapított, nem negatív adóalapok összege korrigálva az elhatárolt veszteséggel.

jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítására és az ehhez kapcsolódó adófizetésre vonatkozó szabályokat a csoportos társasági adóalanyoknak is alkalmazniuk kell az egyedi adóalap megállapítás szintjén. Amennyiben az egyedi adózás előtti eredmény és az egyedi adóalap egyike sem haladja meg a jövedelem-(nyereség-)minimum összegét, akkor el kell dönteni, hogy az adófizetés a jövedelem-(nyereség-)minimum összege után történik, vagy nyilatkozat benyújtására kerül sor (a nyilatkozatot ez esetben a csoportképviselő teheti meg a közös bevallás benyújtásakor).*

A negatív adóalapok (elhatárolt veszteség) figyelembe vétele

A törvény lehetővé teszi, hogy a csoport tagjai egymás között érvényesítsék a csoportos adóalanyiság alatt keletkezett veszteségeiket. A csoportos társasági adóalany adóévi elhatárolt vesztesége egyenlő az adóévben negatív egyedi adóalappal rendelkező csoporttagok egyedi adóalapjainak összegével. A CSOPTA tagság alatt keletkezett veszteségek magát a csoportot illetik meg, így az közösen felhasználható. A veszteségelhatárolási lehetőség nem korlátlan. A Tao. 50 százalékos korlátot szab az elhatárolt veszteség érvényesítésekor. Ez úgy értelmezendő, hogy az adóévben pozitív vagy nulla adóalappal rendelkező tagok összesített adóalapjának 50 százalékáig érvényesíthető a többi tag negatív adóalapja. A csoportos társasági adóalany által és a csoporttagok által egyedileg érvényesített elhatárolt veszteség mértéke együttesen nem haladhatja meg az elhatárolt veszteség érvényesítése nélküli egyedi pozitív adóalapok összegének 50 százalékát [Tao. 16 § (17)]. A csoportos társasági adóalany elhatárolt vesztesége – a csoportképviselő döntése szerinti megosztásban – a keletkezése adóévében és az azt követő adóévekben, utoljára a keletkezése adóévét követő ötödik adóévben számolható el a csoportos társasági adóalany adóalapjának csökkentéseként.

A társasági adókedvezmény érvényesítése

A csoportos társasági adóalany a kedvezmény érvényesítése szempontjából egyetlen adóalanynak minősül. Az adókedvezmény igénybevételére való jogosultság keletkezhetett a CSOPTA-tagság előtt és azt követően is.

A csoportos adóalanyiságot megelőző időszak alatt keletkezet adókedvezmények érvényesítése során vizsgálni kell, hogy a vállalkozás a csoportos adóalanyiság időszak ideje alatt megfelel-e a kedvezmény érvényesítéséhez szükséges feltételeknek. A csoportos társasági adóalany adókedvezményt akkor vehet igénybe, ha az adókedvezményre vonatkozó feltételeknek való megfelelést valamelyik csoporttag vállalja és a Tao tv. által előírt feltételeket ténylegesen teljesíti.

Az adókedvezmény érvényesítésénél figyelembe kell venni, hogy a kérdéses kedvezmény a számított adó 80 százalékáig (pl. fejlesztési kedvezmény) vagy a fejlesztési kedvezménnyel csökkentett számított adó 70 százalékáig vehető figyelembe. Az adókedvezmények számított, illetve adó összegében meghatározott korlátját a csoporttag úgy alkalmazza, hogy a csoportos tao-alanyiság adóévi adóalapját az egyedileg megállapított pozitív adóalapja arányában veszi figyelembe az alábbiak szerint:

  • a fejlesztési kedvezmény jogosult csoporttagra jutó számított adó 80 százalékáig érvényesíthető,
  • az energiahatékonysági beruházás, felújítás adókedvezménye legfeljebb a jogosult csoporttagra jutó adó fejlesztési kedvezménnyel csökkentett összegének 70 százalékáig érvényesíthető,
  • minden más adókedvezmény a csoporttagra a pozitív adóalapja arányában jutó számított adó előző két kedvezménnyel csökkentett összegének 70 százalékáig érvényesíthető.

A csoportos társasági adóalany fizetendő adójának felosztása

A csoportos adóalany társasági adója a csoport adóalapjának 9 százaléka. Ezt az adót azonban fel kell osztani, de csak a pozitív egyedi adóalapú csoporttagok között, mégpedig az egymásközti egyedi pozitív adóalapjuk arányában.

*A Pénzügyminisztérium álláspontja szerint a cikk ezen fejezete korrigálva 2019.01.15-én.

* * *

Tavaszi Konferencianaptár 2019 – Nehogy lemaradj! Írd be soron következő konferenciáink dátumait naptáradba és élj speciális kedvezményeinkkel!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!