Ellenőrzésekkel kapcsolatos számviteli feladatok az államháztartás szervezeteinél – 2. rész

Az ellenőrzések során feltárt hibák és hibahatások kezelésének bemutatása esettanulmányon keresztül az államháztartás szervezeteinél

ellenőrzésekkel

A külső és belső ellenőrzések során feltárt eltéréseket, hibákat a költségvetési szervek esetében is szükséges javítani. A feltárt hibák osztályozásának és javításának sajátos módszertanát alapvetően a jogszabályi környezet határozza meg. A cikk első részében áttekintettük, hogy milyen esetekben beszélünk a költségvetési szerveknél számviteli szempontból végrehajtott ellenőrzésről, hibáról és hibahatásokról, jelentős összegű hibáról. Ismertetésre került, hogy ezeket a hibákat milyen módon kell megállapítani, kezelni és az éves költségvetési beszámolóban szerepeltetni. Az elméleti ismereteket kiegészítve, a könnyebb értelmezhetőség érdekében egy esettanulmányon keresztül kerül szemléltetésre a hiba javítás folyamata. 

Az ellenőrzések során feltárt hibák javításának folyamata

Az esettanulmány megoldása előtt szükséges áttekinteni a hibajavítás folyamatát, a hiba feltárását követően elvégzendő számviteli és elemzési feladatokat, melyek a következők:

 1. A gazdasági események helyes és helytelen könyvviteli elszámolásának szembeállítása
 2. Jelentőség vizsgálat során a hibák egyedileg történő megállapítása, a költségvetési évet érintő összes hiba és hibahatás együttes minősítése
 3. A tárgyévi könyvelés keretein belül a hibák és hibahatások rendezése
 4. A jelentős összegű hibák eredményhatásainak átvezetése a felhalmozott eredményre
 5. A jelentős összegű hibák megjelenítése a mérlegben és eredménykimutatásban (itt az ellenőrzés évében feltárt összes beszámolóval lezárt költségvetési évnek a hibái és hibahatásai együttesen szerepelnek)

Az ellenőrzések során megállapított hibákról és hibahatásokról részletes dokumentáció szükséges, ami a javításhoz kapcsolódó gazdasági események elszámolásának is az alapja.

A hibák és hibahatások kezelésének bemutatása esettanulmányon keresztül

Esettanulmány: Egy központi költségvetési szerv egy másik központi költségvetési szervtől térítés nélkül átvett egy tárgyi eszközt (egyéb berendezés) 2021-ben. Az eszköz bruttó értéke az átadónál 5.000 eFt, halmozott ÉCS-je 1.500 eFt. Piaci forgalmi értéke 4.000 eFt, az áfa nem került átterhelésre. Az éves amortizációja az eszköznek 800 eFt. Üzembe helyezés 2021. július 1-jén történt. 

2022. júniusában, a 2021-as beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően, egy ellenőrzés során került feltárásra, hogy az átvett berendezés könyvviteli elszámolása tévesen eredményágon történt könyvelésre, a tőkeág helyett. Az átvétel dokumentációja a hiba feltárást követően helyesbítésre került. Tőkeágon történő átvétel esetén az eszköz éves terv szerinti értékcsökkenési leírása 1.000 eFt. A 2021. év beszámolójának visszanyitására és javítására már nincs lehetőség.

Feladat:
Végezze el a hibák és hibahatások jelentőség vizsgálatát 2021. évre vonatkozóan, végezze el a szükséges javításokat, és mutassa be a hibák javításának hatását a költségvetési beszámolóban, ha a költségvetési szerv mérlegfőösszege 2021-ben 500.000 eFt volt. A fentieken túl más hiba nem érinti a 2021. költségvetési évet.

1. A feltárt hiba oka, elméleti háttere

Korábban megjelent, a „Nem minden térítés nélküli átvétel, ami annak látszik” cikkünkben részletesen szó esett arról, hogy térítés nélküli átvétel esetén mely esetekben kell a költségvetési szerveknek eredményágon, és mely esetekben kell tőkeágon átvenniük az eszközöket. Jelen esettanulmányban az átvevő fél helytelenül, eredményágon vette át az egyéb berendezést, pedig nem történt tulajdonosváltás. Az átvételt a vagyonkezelésbe vétel szabályai szerint kellett volna elszámolni. Ennek következtében a hibát mindenképpen szükséges javítani, el kell végezni a hibajavítás folyamatát. 

Jelen esettanulmány a fent említett korábban megjelent cikkhez is kapcsolódik, jól szemlélteti az ott leírtakat.

2. A gazdasági események helyes és helytelen könyvviteli elszámolásának szembeállítása

A gazdasági események elszámolásának módját az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet tartalmazza. 

A szemléltetés az jogszabályban leírtak alapján történik.

Ssz. Gazdasági esemény megnevezése Számla Összeg

(eFt)

Tartozik Követel
2021. Helytelen könyvelés az átvevőnél:
1. Térítés nélküli átvét piaci értéken 151 9242 4.000
2. Halasztott bevétel elszámolása 9242 443 4.000
3. Üzembe helyezés 131 151 4.000
4.  Értékcsökkenési leírás (800×6/12) 56 139 400
5. Halasztott bevétel feloldása 443 9242 400
2021. Helyes könyvelés az átvevőnél:
1. Bruttó érték átvétele 131 412 5.000
2. Halmozott értékcsökkenés átvétele 412 139 1.500
3. Értékcsökkenési leírás (1.000×6/12) 56 139 500

3. Hibák és hibahatások megállapítása, jelentőség vizsgálat

A helyes és helytelen gazdasági események elszámolását követően a hibás beszámolót érintő főkönyvi számok esetében megállapíthatók az eltérések mind előjel-helyesen, mind abszolút értékben. Ezek alapján már egy egyszerű elemzéssel levezethető, hogy mennyire és milyen mértékben hibás a mérleg és az eredménykimutatás, és összegezhető az összes hibaérték a jelentőség vizsgálat minősítéséhez.

adatok eFt-ban

Megnevezés Térítés nélküli átvét Vagyonkezelésbe vétel Eltérés előjelesen Eltérés előjel nélkül Hiba EK Hiba mérleg
131. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4.000 5.000 -1.000 1.000 0 1.000
443. Halasztott eredményszemléletű bevételek 3.600 0 3.600 3.600 0 3.600
9242. Térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 400 0 400 400 400 0
56. Értékcsökkenési leírás 400 500 -100 100 100 0
139. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenés 400 2.000 -1.600 1.600 0 1.600
412. Nemzeti vagyon változása  0 3.500 -3.500 3.500 0 3.500
416. Mérleg szerinti eredmény 0 -500 500 500   500
Minősítésnél számításba vett hibaérték összesen 500 10.200
10.700

A fenti táblázatban jól látható, hogy a helytelen elszámolás következtében a beszámolóban hibák jelentek meg. Olyan vagyonelemek jelentek meg a gazdasági események elszámolása során, melynek nem kellett volna (halasztott eredményszemléletű bevételek), vagy nem szerepeltek olyan vagyonelemek, melyeknek kellett volna (nemzeti vagyon változása), vagy a tételek rossz értékkel kerültek elszámolásra. Ugyanez állapítható meg az eredménnyel kapcsolatosan is.

Ennek a tévesen elszámolt átvételnek több hibahatása is van. Egyrészt a tárgyi eszközök, a saját tőke és a passzív időbeli elhatárolások értéke helytelen, másrészt az eredmény is pontatlan. Az eredménykimutatásban abszolút értéken 500 eFt hiba található, a mérlegben pedig 10.200 eFt. Ez együttesen a 2021. évi éves költségvetési beszámolóban 10.700 eFt hibát „eredményezett”. A mérlegfőösszeg a 2021. évben 500.000 eFt, aminek a 2%-a 10.000 eFt. Ennek ismeretében kijelenthető, hogy a 2021. költségvetési évre vonatkozólag az a hibák és hibahatások együttes értéke jelentős összegűnek minősül.

4. A tárgyévi könyvelés keretein belül a hibák és hibahatások rendezése

A hibák és hibahatások a minősítést követően a tárgyévi könyvelésben megfelelően javíthatók. A gyakorlatban az alkalmazott ügyviteli szoftver lehetőségeitől függ, hogy ez a javítás miként történhet meg.  A példában az egyik lehetséges mód kerül bemutatásra.

Ssz. Gazdasági esemény megnevezése Számla Összeg

(eFt)

Tartozik Követel
1. Egyéb bevételek rendezése 9242 443 400
2. Értékcsökkenési leírás rendezése 56 139 100
3. Bruttó érték rendezése 131 414 1.000
4. Halasztott bevétel rendezése (3.600 + 400) 443 414 4.000
5. Halmozott terv szerinti értékcsökkenés rendezése (1.600 – 100) 414 139 1.500
6. Nemzeti vagyon változás rendezése 414 412 3.500
7. Egyéb bevétel átvezetése 414 9242 400
8. Értékcsökkenési leírás átvezetése 414 56 100

Példánkban a hibák és hibahatások együttesen jelentős összegűnek minősültek, ezért az eredményt érintő tételeket a felhalmozott eredménnyel szemben kellett rendezni, mert a hiba nem az ellenőrzés évének eredményét befolyásolja. A beszámolóban történő megjelenítésnél figyelni kell, hogy a középső oszlopban ettől függetlenül ott szerepeljen a tétel, ahol kellett volna.

Abban az esetben, ha nem jelentős összegű a hiba, az elszámolás annyiban módosul, hogy az eredményt érintő tételek nem kerülnek átvezetésre a felhalmozott eredményre, hanem a feltárás évének eredményét érintik. Ha a hiba keletkezésének és feltárásának időszaka megegyezik, akkor a helyesbítés a helytelen könyvelés stornózásával, és a helyes könyvelés elszámolásával történik. Ezekben az esetekben a hibák hatása nem szerepel a középső oszlopban, hanem a tárgyidőszak mérleg és eredménykimutatás adataiban jelenik meg.

5. A jelentős összegű hibák megjelenítése a mérlegben és eredménykimutatásban

A helyesbítések elszámolását követően a jelentős összegű hibákat és hibahatásokat a mérleg és eredménykimutatás „Módosítások ( +/- )” oszlopában kell szerepeltetni. 

Fenti példánk egy kivonatos mérlegben és eredménykimutatásban kerül szemléltetésre.

2021.

adatok eFt-ban

Mérleg Előző időszak Módosítások
( +/- )
Tárgyidőszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek    -600  
A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+…+A/II/5)   -600  
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)   -600  
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)   -600  
G/II Nemzeti vagyon változásai   3 500  
G/VI Mérleg szerinti eredmény   -500  
G) SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)   3 000  
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek   -3 600  
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)   -3 600  
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)   -600  

2021.

 

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás Előző időszak Módosítások
( +/- )
Tárgyidőszak
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek   -400  
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)   -400  
VI. Értékcsökkenési leírás   100  
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)    -500  
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)   -500  

A „Módosítások ( +/- )” oszlop kitöltésénél a következőkre kell figyelni:

 • Csak a jelentős összegű hibák hatásai jelenhetnek meg benne (itt előjelnek megfelelően). Gyakori hiba, hogy az összes sor töltve van mind a mérlegben és mind az eredménykimutatásban, ilyenkor az előző évről tárgyévre történő változás szerepel ott, ami program hiba következménye, és rosszul kerül az adatállomány átadásra a KGR-be.
 • A mérlegben itt is ugyanúgy érvényes, hogy az eszköz és forrás oldal összegző sorának meg kell egyeznie.
 • Az eredménykimutatás középső oszlopában szereplő mérleg szerinti eredménynek meg kell egyeznie a mérleg középső oszlopában lévő mérleg szerinti eredményével

6. Következtetések

Egy egyszerű gazdasági eseményen keresztül történt a hibajavítás folyamatának szemléltetése. Azért esett a választás erre a példára, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy az államháztartás szervezeteinél a térítés nélküli átvétel témája jelenleg is okoz gondot a gazdálkodási egységeknek. Gyakran tévesen kerül a gazdasági esemény besorolásra, és hibásan eredményágon történik meg az elszámolás a tőkeág helyett, vagy fordítva. Másik tipikus „mulasztás”, hogy ha helyesen is történik az elszámolás eredményágon, elmarad a halasztott eredményszemléletű bevételek elszámolása. Fentiekben egyetlen egy hibát tekintettünk át, mely a példában csak egy naptári évet érintett, de ebből is látszik, hogy egy tévedés helyrehozása rengeteg többletmunkával járhat. A gyakorlatban egy költségvetési évet érintően több hiba is felmerülhet (pl. helytelen leírási kulcs alkalmazása, rossz (nem teljesítéskori) devizaárfolyam alkalmazása stb.) vagy egyetlen hibának a hatása több évet is érinthet. Elmondható, hogy gyakorlatilag a hibák lehetősége végtelen.

Összegzés

A két részes cikksorozatban áttekintésre került, hogy az államháztartás szervezeteinek milyen módon kell a feltárt hibákat számvitelileg kezelnie. Az első részben tisztáztuk, mikor beszélünk ellenőrzésről, jelentős összegű hibáról és azt, hogy milyen előírások vannak ezek kezelésére. A második rész a javítás folyamatának gyakorlati szemléltetését szolgálta, ezzel nyújtva segítséget a szakembereknek. Ezek mellett a cikksorozat egy korábbi bejegyzéshez kapcsolódóan olyan témákat is érint, amelyek évek óta problémát jelentenek a mindennapokban az államháztartási számvitel területén. A jelenlegi és a hivatkozott szakmai írások célja, hogy tisztázásra kerüljenek a térítés nélküli átvétel szabályai, és hogy a hiba javítás számviteli módszertana is tisztázásra kerüljön a költségvetésben.

* * *

Cikkünk második részében bemutatásra kerül a hibajavítás folyamata. 

 • Mi(k) a hiba oka?
 • Mivel van összefüggésben a hibahatás?
 • A különböző esetekben mi a hibajavítás folyamata és számviteli módszertana?
 • A helytelen és helyes könyvelési tételek szemléletes módon adnak választ ezekre a kérdésekre.

Szeretnél jobban eligazodni az államháztartás rendszerében és  többet megtudni a költségvetési speciális könyvelési és elszámolási feladatokról? Szeretnél biztos tudást szerezni a költségvetési és pénzügyi számvitel területén?

Erre kínál megoldást a PENTA UNIÓ Államháztartási Mérlegképes könyvelői képzése távoktatásban, így rugalmasan a saját tempójában, az időd beosztva szerezhetsz szakmai tudást a fenti szakterületen.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!