Adó-visszatérítése a bevallásban

Gyermeket nevelő magánszemélyeket érintő adó-visszatérítés bevallási szabályai

adó-visszatérítés

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 31.-37. §-ai rendelkeznek a gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítésével kapcsolatos szabályokról. Az adó-visszatérítés miatt a 2021. évről szóló személyi jövedelemadó bevallás – ideiglenes jelleggel – új részekkel bővült ki.

A következőkben az adó-visszatérítésre vonatkozó szabályok rövid áttekintése után ismerkedhetünk meg az adó-visszatérítés bevallásával.

1)Ki jogosult adó-visszatérítésre?

A visszatérítésre az jogosult az a magánszemély, aki 2021. bármely napján családi kedvezményre jogosult volt, és 2021-ben

 • az összevont adóalapba tartozó jövedelmet, 
 • ekhós jövedelmet szerez, illetve
 • kisadózó vállalkozás utána – kisadózóként – tételes adót fizet.

A biztonság kedvéért nézzük át, hogy ki jogosult a családi kedvezményre:

 • családi pótlékra jogosult, a családi pótlékra jogosultnak olyan házastársa, aki családi pótlékra nem jogosult (nevelőszülő házastársa),
 • a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa,
 • családi pótlékra saját jogán jogosult, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója (ideértve a gyerek szüleinek hozzátartozóit is),
 • rokkantsági járadékban részesülő, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója (ideértve a gyerek szüleinek hozzátartozóit is),

Az a magánszemély, aki családi kedvezményre a fentiek alapján nem jogosult, de a családi kedvezményre jogosult házastársa, élettársa azt megosztja vele, az adó-visszatérítésre nem jogosult.

Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem jogosult az adó-visszatérítésre az élettárs, ha a párja 2021-ben várandós volt első gyermekükkel, de a baba csak 2022 januárjában született meg. Ennek oka, hogy a várandós nő élettársa családi kedvezményre nem jogosult. Ugyanakkor, ha a kismama azt megosztja, akkor az élettárs a családi kedvezményt a bevallásában érvényesítheti.

Abban az esetben, ha a baba 2021-ben megszületett, akkor az élettárs is jogosult az adó-visszatérítésre. Ebben az esetben az apa a 2021-ben jogosult lesz családi pótlékra így családi kedvezményre és adó-visszatérítésre is.

Nézzük meg a jogosultság fennállását a következő esetekben.

A házastársak – ideértve a bejegyzett élettársakat is – a közösen nevelt gyermek után jogosultak az adó-visszatérítésre.

Élettársak esetén kinek jár az adó-visszatérítés:

 • a közös gyermeket együtt nevelő élettársak mindegyike szülőként jogosult az adó-visszatérítésre,
 • a nem közös gyermeket együtt nevelő élettársak mindegyike jogosult az adó-visszatérítésre, ha kapcsolatukat legalább egy éve hivatalosan regisztrálták,
 • a nem közös gyermeket együtt nevelő élettársak közül csak a szülő jogosult az adó-visszatérítésre, ha kapcsolatuk nincs nyilvántartásba véve, vagy azt csak 2021-ben regisztrálták,
 • nem jogosult az adó-visszatérítésre a várandós nő élettársa, akkor sem, ha ő a magzat apja, kivéve, ha a baba 2021-ben megszületett vagy, ha 2021-ben összeházasodtak.

Elvált, külön élő szülők (a továbbiakban elváltak) adó-visszatérítése:

 • ha a szülők 2021-ben váltak el és a válásig mindketten jogosultak voltak a családi pótlékra, akkor mindketten jogosultak az adó-visszatérítésre is,
 • ha a szülők 2021-ben váltak el, de az apa már több éve elköltözött a családjától, akkor ő 2021-ben már nem volt jogosult a családi pótlékra, a családi kedvezményre és így az adó-visszatérítésre sem,
 • ha a szülők 2021 előtt váltak el, akkor az adó-visszatérítés csak annak a szülőnek jár, akinek a családi pótlékot folyósítják.

Felváltva gondozott gyermek után akkor jogosult mindkét szülő az adó-visszatérítésre, ha a családi pótlékot megosztva, 50-50 százalékban folyósítják részükre.

A családi pótlék megosztásához szükség van arra, hogy a szülők közös kérelmet nyújtsanak be a családtámogatási szervhez és nyilatkozzanak arról, hogy 

 • a gyermeket közösen gondozzák és 
 • a neveléséről saját háztartásukban időszakonként felváltva gondoskodnak, valamint
 • mindkettőjüket megilleti a szülői felügyeleti jog.

További feltétel, hogy a családi pótlék megosztásáról a családtámogatási szerv határozatot hozzon. Tehát a jogosultság csak a két fontos feltétel – kérelem és határozat – megléte esetén áll fenn.

Abban az esetben, ha 2021-ben a szülők nem 50-50 százalékban kapták a családi pótlékot, hanem csak az egyikük kapta 100 százalékban, akkor a másik szülő nem jogosult sem a családi kedvezményre, sem az adó-visszatérítésre, függetlenül attól, hogy a gyermeket közösen nevelik.

Abban az esetben, ha 2022-ben visszamenőlegesen, január-februárban beadott kérelem alapján a szülők 2021-re kérték a családi pótlék 50-50 százalékban történő folyósítását, és megkapták erről a határozatot, akkor a mindketten jogosultak az adó-visszatérítésre. 

2) Az adó-visszatérítés összege

Az adó-visszatérítés összege a 2021. évben:

 • az összevont adóalapba tartozó jövedelmet szerző magánszemélynél az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított adóalap adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó része,
 • az ekhós jövedelemmel rendelkező magánszemélynél a kifizető által levont ekhónak az szja-része (9,5 százaléka), 
 • a kisadózónál az utána fizetett tételes adó negyede, 

de maximum 809 ezer forint.

Amennyiben a magánszemélynek 2021-ben van megfizetett személyi jövedelemadója, ekhója, illetve fizettek utána tételes adót, akkor a visszatérítés a fent említett sorrendben mindhárom adónem terhére érvényesíthető, de annak összege együttesen sem haladhatja meg a 809 ezer forintot.

Ha a magánszemélynek az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított összevont adóalapja utáni adója legalább egy forint, de az ezer forintot nem éri el, akkor az adó-visszatérítés összege ezer forint, ez az alsó határ.

Az a bejelentett kisadózó, akinek más jövedelme nincs – családi kedvezményre jogosult – és a tételes adót egész évben megfizették utána a következő összegű adó-visszatérítésre jogosult. 

tételes adó havi összege

12 havi tételes adó

adó-visszatérítés összege

25 000 Ft

300 000 Ft

75 000 Ft

50 000 Ft

600 000 Ft

150 000 Ft

75 000 Ft

900 000 Ft

225 000 Ft

Mint látható, a gyermekek száma nem befolyásolja a visszatérítés összegét.

Az adó-visszatérítés csak az adóalap-kedvezmények érvényesítése után vehető figyelembe, így ha az adóalap kedvezmények miatt a magánszemélynek az összevont adóalapja nulla – ekho-s, katás jövedelme nincs – adó-visszatérítést nem érvényesíthet. Például az az édesanya, aki a négy- vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét év közben igénybe vette és csak bérjövedelemmel rendelkezik, nincs levont, vagy fizetendő adója, így nem részesülhet adó-visszatérítésben sem.

Milyen jövedelmek adóját kaphatja vissza a magánszemély?

Például:

 • munkaviszonyra tekintettel megszerzett jövedelem (például munkabér, jutalom, a munkáltató nyugdíjpénztárba fizetett támogatása, a költségtérítésből származó jövedelem, végkielégítés, stb.),
 • egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, vagy átalányban megállapított jövedelme,
 • őstermelő jövedelme, költségelszámolás módjától függetlenül,
 • bérbeadásból származó jövedelem,
 • táppénz, GYED,
 • a magánszemély által végzett önálló tevékenységből származó jövedelem (például gyöngyből készített ékszerek értékesítéséből származó jövedelem),
 • minden más önálló, nem önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelem.

Milyen jövedelmek adóját nem kaphatja vissza a magánszemély adó-visszatérítés jogcímén?

 • ingatlan és ingó értékesítésből származó jövedelem, kivéve, ha az értékesítést a magánszemély gazdasági tevékenység keretében végezte és így önálló tevékenységből származó jövedelemként adózik,
 • osztalék,
 • árfolyamnyereségből származó jövedelem,
 • vállalkozói osztalékalap,

Nem érvényesíthető az adó-visszatérítés a katás vállalkozás által fizetett 40 százalékos adóra.

3) A bevallás

A 21SZJA bevallás kiegészült egy „21SZJA-D” lappal, melynek 97-105. sorai szolgálnak az adó-visszatérítés levezetésére és az előlegként kiutalt összeggel való elszámolásra. Értelemszerűen ezekkel a sorokkal a bevallási tervezet is kiegészült. 

Az elszámolás nem csak a személyi jövedelemadó (97. sor), hanem az ekho (98. sor) és a kata (99. sor) tekintetében is a bevallásban történik.

A rendelkezésre álló adatok, illetve a 2022. február 15-ig kiutalt adó-visszatérítés előleg alapján a NAV a bevallási tervezet említett sorait is feltöltötte adatokkal.

Az adó-visszatérítésre tekintettel a NAV a 2021. évre minden olyan kisadózóként bejelentett magánszemély részére is elkészítette az adóbevallási tervezetet, akinek az adó-visszatérítést kiutalta előlegként, abban az esetben is, ha az adóévben nem volt szja köteles jövedelmük. Így a kisadózók esetén is az szja bevallásban kell elszámolni az adó-visszatérítéssel. 

A 100. sor tartalmazza, hogy a magánszemélynek a bevallásban szerepeltetett adatok alapján milyen összegű adó-visszatérítés jár, azaz ez a sor tartalmazza a magánszemély végleges adó-visszatérítésének összegét. 

A 101. sorban kerül feltüntetésre a februárban kiutalt kedvezmény-előleg összege és a kifizető által 2021-ben levont adóelőlegek összege.

A 102-103. sorok a kedvezmény-előleg és a tényleges adó-visszatérítés különbözetét tartalmazzák. 

Előfordulhat, hogy a 102. sor az adóbevallás alapján befizetendő adó-visszatérítést tartalmaz, azonban ez nem jelenti azt, hogy a magánszemélynek valóban van visszafizetési kötelezettsége. 

Nézzünk erre egy példát.

A magánszemély egyedül neveli két gyermekét, akik után nem kérte a családi kedvezmény érvényesítését év közben. A jövedelme 4 millió forint, a munkáltató 600 ezer forint adóelőleget vont le. 

Februárban ezt az összeget adó-visszatérítés előlegként a NAV kiutalta (a 101. sorban ez szerepel). 

A magánszemély a bevallásában érvényesíti a családi kedvezményt (3 199 920 forintot), így az adóalapja (4 000 000-3 199 920=) 800 080 forintra csökken, a megállapított adó 120 012 forintra csökken. Ez az összeg lesz az adó-visszatérítés, amit a 100. sor tartalmaz. Ebben az esetben a 101. és a 100. sorok különbözete kerül a 102. sorba, de ezt nem kell megfizetni, hiszen azt a magánszemély a bevallásában családi kedvezmény jogcímeként érvényesíti. 

Ez egyben azt is jelenti, hogy a magánszemély a családi kedvezményre tekintettel már nem kap visszatérítést, mivel annak összegét a kedvezmény előleg már tartalmazta.

Egyebekben, ha a magánszemélynek tényleges fizetési kötelezettsége keletkezne, akkor azt a bevallás 79. sora tartalmazza. 

A bevallás ezt a következők szerint tartalmazza:

Az is előfordulhat, hogy a magánszemély a bevallás kiegészítése és benyújtása után további adó-visszatérítésre jogosult, amit viszont a 103. sor tartalmaz.

Például az előző példában szereplő magánszemélynek 2021-ben átalányadózó egyéni vállalkozóként is dolgozott. Az adóköteles jövedelme 4 millió forint volt, amely után a 600 ezer forint összegű adóelőleget év közben megfizette. Miután ezt a jövedelmet és az adóelőlegét a bevallási tervezet nem tartalmazza, ezért ezzel a tervezetet a magánszemélynek kell kiegészítenie. Az egyéni vállalkozói jövedelem után megfizetett adóelőlegét a magánszemély a bevallásában az adó-visszatérítés miatt visszakapja.

Ebben az esetben, a 100. sorban 720 012 forint szerepel, a 103. sorban pedig 120 012 forint, a 80. sorban visszaigényelhető adó, adóelőlegként 600 ezer forint szerepel.

A bevallásban ez így jelenik meg:

A 104. sorban az összevont adóalapot terhelő, kedvezményekkel és adó-visszatérítéssel csökkentet adó összege kerül feltüntetésre.

A 105. sorban kell feltüntetni a magánszemélyt kisadózóként bejelentő kisadózó vállalkozás adatait, a vállalkozás adószámát, nevét, elnevezését.

A másik változás a családi kedvezményről és a gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítéséről szóló nyilatkozatokat érinti, azaz a 107.-110. sorokat, valamint a közös érvényesítésről, megosztásról a 112., esetleg 113. sorokat.

Ezekben a sorokban kell a magánszemélynek, a családi kedvezményre, adó-visszatérítésre jogosító gyermekekről nyilatkozni, fel kell tűntetni – a magzat kivételével – a nevüket, adóazonosító jelüket, valamint a jogosultság jogcímét és a kedvezményezetti státuszt.

A gyermekek adatainak feltüntetésére szolgáló mezőkben, a „kedvezmény típusa” kódkockába – az eddigi 3 helyett – 6 különböző kód írható be, melyek a következők.

1.„Családi kedvezményt és adó-visszatérítést kívánok érvényesíteni”
Akkor is ezt a kódot kell jelölni ha a magánszemély a családi kedvezményt nem veszi igénybe – mert azt a házastársa, élettársa érvényesíti – a bevallásában.

2. „Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét kívánom érvényesíteni”
Ha a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére (a továbbiakban: NÉTAK) jogosult anya már nem jogosult családi kedvezményre, akkor nem jogosult az adó-visszatérítésre sem.

3. „Együttesen kívánom érvényesíteni a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, a családi kedvezményt és az adó-visszatérítést”
Abban az esetben, ha a NÉTAK-os anya családi kedvezményre is jogosult, akkor az adó-visszatérítésre is, ezért neki a „3” kódot kell feltüntetnie.

4.„Csak a gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítését kívánom érvényesíteni”
Az a kisadózóként bejelentett magánszemély, akinek nincs személyi jövedelemadó-köteles, összevont adóalapba tartozó, jövedelme, a családi kedvezményt nem veheti igénybe. Azonban, ha a családi kedvezményre gyermek után egyébként jogosult lenne, akkor jogosult az adó-visszatérítésre.

5. „Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét és adó-visszatérítést kívánok érvényesíteni”
Amennyiben a NÉTAK-os édesanya jogosult a családi kedvezményre, de azt nem ő kívánja a bevallásában érvényesíteni, akkor a bevallásban a NÉTAK-ot és az adó-visszatérítést veszi figyelembe.

6. „Csak családi kedvezményt kívánok érvényesíteni”
Amennyiben a magánszemély családi kedvezmény tekintetében nem minősül jogosultnak, de a kedvezményt a jogosult vele megosztja, akkor a bevallásban családi kedvezményt érvényesíthet, de adó-visszatérítést nem vehet igénybe.

A többi mező kitöltésének menete nem változott.

* * *

Amennyiben érdeklődsz a számvitelt és az adózást érintő változások iránt, akkor a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében idén is várunk a mérlegképes könyvelők kreditpontos továbbképzésén. A kreditpontos továbbképzésre itt jelentkezhetsz! >>> Jelentkezem

 

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!