A tandíj megtérítésének adókötelezettsége

Adómentes vs. adóköteles szolgáltatások

Tanév elején külön aktualitása is van a témának, de iskolakezdéstől függetlenül is érdemes összefoglalni a – talán kevéssé ismert – releváns jogszabályi előírásokat. A tandíj megtérítésének adókötelezettsége kapcsán különbséget kell tenni tandíj, illetve térítési díj ellenében igénybe vehető, oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint a fizetési kötelezettség teljesítése mellett igénybe vehető oktatás között. Ez utóbbi fogalom is, mint „tandíj” kifejezés szerepel a köztudatban, viszont más adójogi megítélés alá esik, éppen ezért szükséges ezen fogalmak tartalmi elhatárolása.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Köznev. tv.) 89. § (5) bekezdése alapján a gyermek, tanuló részére biztosított óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi ellátás, pedagógiai szakszolgálat, az ezekhez kapcsolódó bármilyen térítési díj, a tandíj elengedése, mérséklése, bármilyen térítési díj, tandíj megfizetéséhez nyújtott támogatás, a természetben nyújtott ellátás (tankönyv, segédkönyv, étkezés, utaztatás) a köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül, a személyi jövedelemadó megállapításánál adómentes szolgáltatásnak minősül.

Hazánkban köznevelési intézmény alapítása a Köznev. tv. alapján bejelentési kötelezettséghez kötött. Alapítását tekintve beszélhetünk állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat által alapított valamint egyházi vagy magán (például alapítvány) alapító által létrehozott köznevelési intézményről.

„A köznevelési rendszer intézményei:

a) óvoda,
b) általános iskola,
c) gimnázium,
d) szakgimnázium,
e) szakközépiskola [a továbbiakban a c)–e) pont alattiak együtt: középiskola],
f) szakiskola [a továbbiakban a d)–f) pont alattiak együtt: szakképző iskola],
g) készségfejlesztő iskola [a továbbiakban a c)–g) pont alattiak együtt: középfokú iskola],
h) alapfokú művészeti iskola,
i) kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola [a továbbiakban a b)–i) pont alattiak együtt: iskola],
j) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
k) kollégium [a továbbiakban az a)–k) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény],
l) pedagógiai szakszolgálati intézmény,
m) pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény [a továbbiakban az a)–m) pont alattiak együtt: köznevelési intézmény].” [Köznev. tv. 7. § (1)]

A rendelkezés értelmében tehát kizárólag a fenti intézményekben igénybe vehető oktatási szolgáltatások térítési díja és tandíja kapcsán értelmezhető az adómentesség.

A térítési díj és tandíj tartalmát a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (Kormányrendelet) határozza meg.

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

Az állami szerv, a tankerületi központ, az állami felsőoktatás intézmény, az önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

  • a térítésmentesen biztosítandó köznevelési szolgáltatásokon kívüli egyéb foglalkozások,
  • alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, valamint e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata, továbbá az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga,
  • a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a törvényben meghatározott köznevelési szolgáltatások,
  • a független vizsga,
  • az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája. [Kormányrendelet 34. § (1)]

Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

Az állami szerv, a tankerületi központ, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások:

  • alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte,
  • a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás,
  • középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése,
  • kollégiumi szolgáltatás igénybevétele, ha a tanuló az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli. [Kormányrendelet 36. § (1)]

A Kormányrendelet mind a térítési díj, mind pedig a tandíj összegét is maximalizálja. A térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának meghatározott százaléka, amely tanulmányi eredménytől függően csökkenthető. A tandíj mértéke – a kötelező feladatellátásban részt nem vevő, a külföldi nevelési-oktatási intézmény és a nemzetközi iskola kivételével – tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető.

Fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások

Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény működésére vonatkozó sajátos szabályok alapján az óvodai, iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony fenntartása – írásbeli megállapodásban – fizetési kötelezettséghez köthető. [Köznev. tv. 31. § (2) bek. c) pont]

Ez alól a „tandíj” fizetési kötelezettség alól képez kivételt az az eset, ha a szóban forgó intézmények közoktatási megállapodás, köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat alapján részt vesznek a köznevelési közszolgálati feladatok ellátásában. [Kormányrendelet 37. § (1)]

Fent leírtakból következik, hogy az egyházi köznevelési intézménynek és a magán köznevelési intézménynek fizetendő „tandíj” ellenében igénybe vehető szolgáltatások tartalmukban nem felelnek a Kormányrendelet 36. § (1) bekezdésében részletezett tandíj ellenében igénybe vett szolgáltatásoknak, tehát azokra a Köznev. tv. 89. § (5) bekezdésében foglalt adómentesség nem értelmezhető.

Így például egy alapítványi iskolának fizetett „tandíj” munkáltató által történő átvállalása sem lehet adómentes. Az így keletkezett jövedelem a munkáltató és a magánszemély között fennálló munkajogviszony alapján bérjövedelemként viseli a közterheket.

Jól látható, hogy tandíj és „tandíj” között is van különbség. Nemcsak a tanulni vágyó magánszemélynek, de a dolgozók tanulmányi költségének átvállalásában érintett munkavállalóknak is célszerű tartalmilag elhatárolnia a látszólag azonosnak tűnő fogalmakat, elkerülendő az esetleges adójogi következményeket a tandíj megtérítésének adókötelezettsége kapcsán.

* * *

A PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében 2018. október 17-én tartandó Új és megújuló adó- és adóalap kedvezmények a társasági adó rendszerében című konferenciámon egy kicsit más vizekre evezünk. Amennyiben részletesebben is érdekelnek a társasági adóalap kedvezmények vagy az adófelajánlás intézménye, akkor jelentkezz konferenciámra október 10-ig kedvezményesen!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!