Régi kata-alanyiság megszűnésének, új kata-alanyiság keletkezésének hatása az iparűzési adóbeli eljárásokra

Szükséges-e HIPA bevallást benyújtani a KATA szabályok változása miatt?

kata
 1. Kiindulópont

A kisadózó vállalkozók tétételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (Kata tv.) 2022. szeptember 1-jével

 • egyfelől hatályon kívül helyezte a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvénynek (Katv.) a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó korábbi szabályait. Így a Katv. hatálya alá tartozó régi kata-alanyok adóalanyisága a Kata tv. erejénél fogva 2022. augusztus 31. napjával megszűnt, akkor is, ha az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó tevékenységvégzése említett napon valamely okból (pl. teljes hónapra táppénzben, CSED-ben részesült) szünetelt. A régi kata-alanyiság megszűnése miatt azonban nem kellett a NAV-hoz bejelentést, nyilatkozatot tenni.
 • e törvény hatálya alá – 2022. augusztus 1-jétől belépő – új kata-alanyok jogállását, eljárásrendjét szabályozta.   

A Htv. 9. §-a alapján a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat első fokon (főszabályként) az önkormányzati adóhatóság, míg a különleges gazdasági övezetbe tartozó területen (településen) lévő adóalanyok kapcsán a NAV gyakorolja. (A továbbiakban adóhatóság alatt mindkettő adóhatóság értendő.) 

A régi kata-alanyiság megszűnését követően a Kata tv. feltételeinek meg nem felelő, vagy új kata-alanyiság választásáról 2022. szeptember 25-ig NAV-nál nem nyilatkozó jogalanyok – ide nem értve a 2022. augusztus 31-ig megszűnteket – magánszemélyként az Szja tv. hatálya alá, míg nem magánszemélyek a Tao tv. hatálya, vagy – 2022.08.31-ig a NAV-nál kiva-alanyiságot választók – a Katv. kisvállalati adó szabályai alá tartoznak.

A későbbi „adózói csoportok” miatt – nem pusztán statisztikai adatként – rögzítendő, a régi-kata-alanyok száma meghaladta a 460 000-t, ebből mintegy 30 000 volt nem magánszemély. A régi kata-alanyok közül a 2022. évre/év során több tízezren nem választották a tételes iparűzési adóalap szerinti adózást. 

 1. Régi kata-alanyiság megszűnésének hatása az iparűzési adókötelezettségekre 

2.1. Ezen adóalanyi jogállás megszűnése miatt nem kell változás-bejelentést tenni 

A Htv. sajátosságaiból adódóan a vállalkozó székhelye, illetve Htv. szerinti telephelye szerinti önkormányzat illetékességi területén (településen) – ha az önkormányzat bevezette az adónemet – alanya az iparűzési adónak, így az egyes eljárási kötelezettségeket is „településenként” kell teljesíteni.

Az Art. – általános változás-bejelentésre vonatkozó szabálya – 44. §-a alapján az olyan adókötelezettséget értintő változást – amelyről a cégbíróság, az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető hatóság, a kincstár, a bíróság az adóhatóságot nem köteles értesíteni, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – közvetlenül az adózónak kell az adóhatóságnak bejelenteni, így az iparűzési adókötelezettség körét érintően tipikusan új telephely létesítését, telephely megszűntetését, előlegfizetési időszakra adóbevallásban még be nem vallott adóelőleg összegét.

A Htv. 42/E. §-a az Art. hivatkozott általános szabályát felülírja. Az anyagi törvény § (1) bekezdése alapján a NAV naponta adatszolgáltatást teljesít a vállalkozó székhelye, (hozzá bejelentett) telephelye(i) szerinti önkormányzati adóhatóságok részére minden olyan „tényről”, ami az iparűzési adókötelezettség változásával (ideértve a jogalanyiság megszűnését is) összefüggésben – a korábbi adatszolgáltatást követően – a NAV nyilvántartásába beépült. A Htv. 42/E. § (2) bekezdés a) pontja alapján a NAV adatszolgáltatásban szereplő adatok tekintetében az iparűzési adóalany változásbejelentési kötelezettségét a székhelye és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni. Ennek következtében a NAV önkormányzati adóhatósághoz továbbított napi adatszolgáltatása (főszabályként) kiváltja a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő adózói változás-bejelentési kötelezettséget.

Összefoglalva, a régi kata-alanyiság megszűnése miatt nem kell az iparűzési adóalanynak az önkormányzati adóhatósághoz változás-bejelentést tennie,

 • függetlenül attól, hogy a 2022. naptári évre eső egy vagy kettő (augusztus 31-ig tartó, illetve szeptember 1-jétől kezdődő) adóévre milyen iparűzési adóalap megállapítást alkalmaz, illetve
 • a tételes iparűzési adóalap szerinti adózásra való jogosultság 2022. augusztus 31-én való lezárulta miatt. 

2.2. Tételes iparűzési adóalap szerint adózók 2022. II. félévi adója 

A 2022. naptári évre/év során a régi kata-alanyok számára a tételes iparűzési adóalap [Htv. 39/B. § (3) bek.] szerinti adózás 2022. II. féléven belül július 1. és augusztus 31. közötti időtartamra korlátozódik, feltéve, ugyanazon jogalany (Evectv. szerinti egyéni vállalkozó) 2022. szeptember 1-jétől – jogosultság hiányában, vagy bármely okból – nem tartozik a Kata tv. hatálya alá vagy új kata-alanyként nem választ tételes iparűzési adóalap szerinti adózást. Az adóhatóságnak a 2022. II. félév esedékességi időpontjára korábban már előírt (adóévi adó fele) adóösszeget az adózó folyószámláján hivatalból kellett módosítania törlő tétel képzésével, azaz a folyószámla külön során mínusz előjelű összeget rögzítve.  

A 2022. II. félév időarányos (2022.07.01. – 2022.08.31.) részére eső adó számítása: 2 500 000 forint (teljes adóévi adóalap) X adómérték (önkormányzati rendelet szerinti vagy adócsökkentésre jogosult KKV esetén 1%) = teljes naptári év adójának 62/365-öd része. 

Példa: 1%-os adómértéket alkalmazva a teljes évi adó összege 25 000 Ft, az adóévi adót két egyenlő részletben kell fizetni, így a II. félév egészére az adó 12 500 Ft lenne, ugyanakkor 62 napra korlátozódik tételes iparűzési adózás címén az adófizetés. Számítás: 12 500 Ft – (122 nap/365 nap X 2,5 M Ft =) 8 356 Ft (törölt összeg) különbözete, azaz, 4 144 Ft adó fizetendő 2022. szeptember 15-éig.

A Katv. hatálya alá 2022. július 31-ig belépett régi kata-alanyok a tételes iparűzési adóalap szerinti adózásra való jogosultságuk megszűnését követő naptól, azaz 2022.09.01-től kezdődő és 2023. június 30-ig tartó adóelőleg-fizetési időszakra iparűzési adóelőleg adóhatósághoz való bejelentésére (bevallására) és megfizetésére a hatályos jogszabályok alapján nem kötelezettek. A Htv. nem tartalmaz szabályozást a tételes iparűzési adóalap szerinti adózást korábban választók kata-alanyiságának (bármely okból) való évközi megszűnése kapcsán az áttéréstől kezdődő adóelőleg-fizetési időszak egyes esedékességi időpontjaira való iparűzési adóelőleg megállapítását, bevallását/bejelentését és megfizetését illetően.  

Megjegyzem, az Szja tv., a Tao tv. és a kisvállalati adót szabályozó Katv. a kata-alanyiság évközi megszűnése miatt át-/visszatérő jogalanyok (áttérést követő) negyedéves adóelőleg megállapítására, bevallására és megfizetésére részletes szabályokat tartalmaznak. 

2.3. Nem tételes iparűzési adóalap szerint adózók 2022. II. és 2023. I. félévi adóelőlege 

Azon régi kata-alanyok, akik/amelyek a 2022. évre/év során nem választották – bejelentkezési/változás-bejelentési nyomtatvány benyújtásával – a tételes iparűzési adóalap szerinti adózást, ezért a 2021. adóévi adóról és az adóelőlegről szóló 21HIPA bevallási nyomtatvány VIII. blokkjában 2022. július 1. és 2023. június 30. közötti adóelőleg-fizetési időszakra iparűzési adóelőleget rögzítettek. 

Amennyiben a régi kata-alany 2022. augusztus 31. napja előtt új telephelyet létesített, székhelyét más településre helyezte át, vagy jogutódként új „településen” kezdte meg iparűzési tevékenységét, akkor az adóelőleg-fizetési időszaka az új telephely/székhely létesítése, illetve tevékenység megkezdése napjától a következő év első félévének utolsó napjáig terjedő időszak. Ezen időszakra az adóelőleget változás-bejelentési nyomtatványon kellett bejelenteni az adóhatósághoz a „településen” való iparűzési adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül [Htv. 41. § (6) bek.]. Ha a régi kata-alany a 2022. év első 8 hónapjában jogelőd nélkül jött létre, akkor az első adóelőleg-fizetési időszakra adóelőleget nem kellett bejelentenie és fizetnie [Htv. 41. § (4) bek. b) pont]. 

Összefoglalva, azon régi kata-alany és iparűzési adóalany, aki/amely tételes iparűzési adóalap szerint adózást nem választott, a 2022. II. félévre, illetve a 2023. I. félévre (21HIPA nyomtatványon) bevallott, illetve változás-bejelentési nyomtatványon bejelentett – a 2022. II. félévre adócsökkentésre jogosult és „nyilatkozatot” tett KKV esetén 1%-os adómértékkel folyószámlán előírt – iparűzési adóelőleget köteles – annak esedékességekor (2022. szeptember 15., 2023. március 15.) – fizetni. 

2.4. Az adóévi iparűzési adó, és annak bevallása

A Htv. nem tartalmaz rendelkezést a kata-alanyiság (bármely okból való) évközi megszűnése esetére a megszűnést megelőző időszak (adóév) iparűzési adójának megállapítására és bevallására. [Megjegyzem, a Htv. 39/B. – 2015. december 31-ig hatályos – 6. § a) pontja szabályozta a tételes iparűzési adózást alkalmazó adózók számára a kata-alanyiság évközi megszűnése esetére (záró) iparűzési adóbevallási kötelezettség teljesítését, határidejét.]

A Htv. az adóév fogalmát nem definiálja, így az iparűzési adóban az adóév megállapítása más jogszabályok rendelkezésein alapulhat. Az adóév általános fogalmát az Art. 7. § 3. pontja határozza meg, eszerint adóév az a naptári év, amelyre az adókötelezettség vonatkozik, továbbá az Szt.-ben meghatározott beszámoló adataira épülő adó és adójellegű kötelezettségek tekintetében az Szt. szerinti üzleti év. Az Art. szabályától részben eltérve,

 • az Szja tv. alkalmazásában adóév az az időszak, amelyre vonatkozóan az adó alapját meg kell állapítani, ez a naptári év, az e törvényben meghatározott kivételekkel,
 • az Szt. 11. § (1) bekezdés első mondata szerint az üzleti év az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni. Az Szt. 11. § (15) bekezdése szerint üzleti év a Katv. hatálya alól e törvény hatálya alá át-/visszakerülő vállalkozónál az át-/visszatérés időpontjától a vállalkozó által az üzleti év végeként megjelölt napig – mint mérlegfordulónapig – terjedő időszak.

Hivatkozott jogszabályhelyek alapján a személyi jövedelemadó – vállalkozói jövedelemadózást alkalmazó vagy átalányadózást választó -, a társasági adó, illetve a kisvállalati adó hatálya alá át- vagy visszatért régi kata-alanyok számára 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszak önálló adóév. 

Előzőek alapulvételével az iparűzési adó megállapításának és bevallásának rendje 

a) A régi kata-alanyiság megszűnéséig tételes iparűzési adóalap szerint adózók esetén, feltéve, 2022. szeptember 1-jétől nem tartozik a Kata tv. hatálya alá, vagy új kata-alanyként nem választ(ott) tételes iparűzési adóalap szerinti adózást. 

A téma bevezetéseként, a tételes iparűzési adóalap szerint adózó kata-alanyt – főszabályként – az adóévre bevallás-benyújtási kötelezettség nem terheli, ő ugyanis nem adóelőleget, hanem az éves adó összegének 50%-50%-át fizeti meg az adóév I. és II. félévére.

A Htv. 39/B. § (6) bekezdése – a főszabályától [(5) bek.] eltérve – a tételes iparűzési adóalap szerint adózó kata-alanyok számára bevallás-benyújtási lehetőséget biztosít. Így, ha az adózó

 • adóévre fizetendő adója a ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kata-alanyi jogálláshoz kapcsolódó adófizetési kötelezettsége (pl. egész hónapra táppénzben, GYES-ben részesülés okán) szünetelt, vagy
 • az önkormányzat rendelete alapján adóalapmentességre, adókedvezményre, továbbá a megfizetett útdíj 7,5%-ának levonására jogosult, és ezáltal

a településre fizetendő adóját csökkenteni kívánja, akkor az adóévi adót meg szükséges megállapítania és bevallania. A 2022. január 1. és 2022. augusztus 31. közötti időszakról („első” adóévről) 2023. január 15-ig nyújtandó be a záró iparűzési adóbevallás.

A régi kata-alanyiság megszűnését követő (2022. szeptember 1. és december 31. közötti időszakról) „második” adóévről 2023. május 31-ig kell az iparűzési adóbevallást benyújtani. Ezen adóévre az adózó többféle adóalap-megállapítási mód egyikét alkalmazza, az egyszerűsített adóalap-megállapítási módozatok közül – törvényi feltételek fennállása mellett – választhat is. Adóévi iparűzési adóalap lehet:

 • az Szja tv. szerinti átalányadózó számára az Szja tv. szerinti átalányban megállapított jövedelem 20 %-kal növelt összege,
 • a Htv. szerinti nettó árbevétel 80%-a, ha a törtévi nettó árbevétel – a teljes évre vonatkozó 8 M Ft nettó árbevétel időarányosított összege [8 M Ft × (122 nap/365 nap) =] – nem haladja meg a 2 673 973 Ft-ot,
 • a kisvállalati adó alanya számára a kiva-alap 20 %-kal növelt összege,
 • általános szabály [Htv. 39. § (1)] alkalmazásával, ha az adózó egyszerűsített adóalap-megállapítás választására nem jogosult, vagy azzal nem kíván élni.

A „második” adóévről szóló iparűzési adóbevallásban 2023.07.01. – 2024.06.30. közötti előlegfizetési időszakra adóelőleget is kell megállapítani és (22HIPAK nyomtatványon) bevallani, mégpedig a „második” adóév (4 hónap) adójának 365 napra arányosított összege alapulvételével.

Azaz, azon iparűzési adóalany, akinek/amelynek 2022. augusztus 31-én megszűnt régi kata-alanyisága és nem vált új kata-alannyá, 2022. szeptember 1-jétől az Szja tv., a Tao tv. vagy a kisvállalati adót szabályozó Katv. hatálya alá tartozik, így az „áttérés” 2022. naptári évében két iparűzési adóéve van. 

b) A régi kata-alanyiság megszűnéséig nem tételes iparűzési adóalap szerinti adózók esetén 2022. év utolsó harmadára, illetve a 2022. évre az iparűzési adóbevallás(ok) – feltéve, a jogalany 2022. szeptember 1-jétől nem tartozik a Kata tv. hatálya alá, vagy új kata-alanyként nem választ tételes iparűzési adóalap szerinti adózást – rendje.

Abban az esetben, ha az adózó 2022. szeptember 1-jétől

 • Evectv. szerint egyéni vállalkozóként az Szja tv. szerinti átalányadózó, jogi személykényt a kiva-alanyiság választása mellett a kiva-alap 20%-kal növelt összegében akarja iparűzési adóalapját megállapítani, akkor a 2022. naptári évben két adóévére iparűzési adóalapját az ismertetett megállapítási módok egyikének alkalmazásával (a két adóévre akár más-más adóalappal),
 • Evectv. szerinti egyéni vállalkozóként az Szja tv. szerinti vállalkozói jövedelemadózást alkalmazza, míg jogi személyként a Tao tv. hatálya alá tartozik, vagy kiva-alanyként nem választja a Htv. 39/B. § (2) bekezdése szerinti adóalap-megállapítást, akkor a 2022. naptári évre kettő vagy akár egy adóévi – Htv. szerinti nettó árbevétel 80%-a, vagy általános szabály szerinti – adóalapját és adóját

2023. május 31-ig állapítja meg és vallja be.

3. Az új kata-alanyiság keletkezésének iparűzési adó vonatkozásai 

A Kata tv. 10. § (1) bekezdése és 15. § (1) bekezdése alapján a jogalany 2022. augusztus 1-je és 2022. szeptember 25. között nyilatkozhat a NAV felé kata-alanyiság választásáról, ezen jogállás 2022. szeptember 1-jétől jön létre.    

Az új kata-alany tételes iparűzési adóalap szerinti adózás választásáról szóló nyilatkozatát

a) 2022. szeptember 1-jétől számított 45 napon belül, legkésőbb 2022. október 15-ig,

b) az a) pont szerinti határidő elmulasztása – és igazolási kérelem hiányában, vagy annak adóhatósági elutasítása – esetén 2023. február 15-ig (már csak 2023. naptári évre),

változás-bejelentési nyomtatványon jelenti be az adóhatósághoz [Htv. 39/B. § (9)].  

Ha a kata-alany legkésőbb 2022. október 15-ig választja a tételes iparűzési adóalap szerinti adózást, akkor a 2022.09.01. – 2022.12.31. közötti időszakra vonatkozó adóalapja a 2,5 M Ft-nak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része [Htv. 39/B. § (3) bek.], azaz [2 500 000 Ft X 122 nap/365 nap =] 835 816 Ft. Ezen tört adóévi adóalap utáni adó összege (4 hónapra) 1%-os adómérték alkalmazásával 8 356 Ft.

Az adó egy összegben vagy két részletben való megfizetése és esedékessége tekintetében két jogértelmezés lehetséges:

a) az új kata-alany újból választott tételes iparűzési adóalap szerinti, 2022. szeptember 1-jétől kezdődő új „adóéve” 12 hónapnál rövidebb, ezért a 4 hónapra járó adó – két egyenlő részletben – az adóév első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig (2022. október 15-ig, illetve 2023. január 15-ig) esedékes [Htv. 39/B. § (4) bek. b) pont]. Ezen jogértelmezés logikája, az iparűzési adóalanyiság változatlansága mellett 2022. naptári éven belül a régi kata-alanyiság megszűnésével lezárult az első adóév, míg az új kata-alanyiság keletkezésével második adóév kezdődött, így a két adóévre az eljárási kötelezettségeket az iparűzési adóban is indokolt – ahogyan a kata-ból szja-ba, tao-ba vagy kiva-ba történt áttérés esetén – önállóan teljesíteni.

b) a régi kata-alanyiság megszűnése és az új kata-alanyiság 2022. szeptember 1-jétől keletkezése mellett az iparűzési adóalany 2022. naptári évre vonatkozó adózási jogállása – mindkét időszakra tételes iparűzési adóalap szerinti adózás – azonos. Ennek következtében a 2022. II. félév (2022.09.01. – 2022.12.31.) időarányos adója (8 356 Ft) – a 2022.07.01. – 2022.08.31. közötti időszak adójával (4 144 Ft) együtt – 2022. szeptember 15-én esedékes [Htv. 39/B. § (4) bek. a) pont]. Ezen álláspont megalapozottsága sérül azzal, hogy a Kata tv. 15. § (1) bekezdése alapján az új kata-alanyiság – mint 2022. szeptember 1-jével létrejövő jogviszony – 2022. szeptember 25-ig választható a NAV-nál, míg a tételes iparűzési adózás választása 2022. október 15-ig jelenthető be az adóhatósághoz [Htv. 39/B. § (9) bek.]. 

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM