Beköszöntött a nyári szabadságok időszaka

A szabadságkiadás szabályairól

szabadság

Az iskolai tanítási időszak végével igencsak beköszöntött a vakáció. A nyári időszakban frekventált téma a szabadság kiadása, ezért cikkünkben áttekintjük a szabadság kiadásra vonatkozó főbb szabályokat. Már a bevezetőben felhívom a Tisztelt Olvasók figyelmét arra, hogy a szabadság kiadásának kötelezettségét a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) minden esetben a munkáltatóra telepíti, így a munkáltató felelőssége a szabadságra vonatkozó rendelkezések végrehajtása, betartása.

Munkavállaló hét munkanap felett rendelkezik

Az Mt 122. § (2) bekezdése alapján a munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve – legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie. Kiemelendő: a munkavállalói kérelem elmaradása nem mentesíti a munkáltatót a szabadság kiadásának kötelezettsége alól. Például, ha a tárgyév utolsó hónapjában már a tárgyévben kiadhatatlan mennyiségű szabadság maradt, a munkáltató nem hivatkozhat arra, hogy alkalmazottja nem jelezte szabadság iránti igényét. Célszerű a nyári időszakban a szabadságolást úgy alakítani, hogy az időarányos szabadság 70%-a augusztus végéig kiadásra kerüljön. Nyilván ez csak egy ajánlás, ahány ház, annyi szokás, és annyi eltérő körülmény befolyásolhatja a szabadságolást. A lényeg az, hogy a szabadság kiadásának kötelezettségét kísérjük figyelemmel és munkáltatói kötelezettségünket a gyakorlatban is érvényesítsük.

A munkavállaló kérelmére kiadandó, legfeljebb hét munkanap szabadság esetében is alkalmazandó az Mt. azon szabálya, miszerint, ha a munkaviszony év közben kezdődött vagy szűnt meg, a szabadság arányos része jár, valamint a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít. Így a munkavállaló kérelmére kötelezően kiadandó szabadság esetében is irányadó az arányosság követelménye.

Például 46 éves munkavállaló 2 gyermekkel rendelkezik (16 év alattiak), a munkavállaló munkaviszonya 2022. április 1-én kezdődött. Az időarányos szabadsága 34 nap x 275/365 = 25,61 nap, kerekítve 26 nap. A munkavállaló maga rendelkezhet  7 x 275 / 365 = 5,27 nap, kerekítve 5 munkanap szabadsággal. 

14 nap egybefüggő szabadság

A szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. E tekintetben − a szabadságként kiadott napon túl − a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap vehető figyelembe. A rendelkezés lényege: a munkáltató úgy köteles a szabadság kiadását biztosítani, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő naptári napra mentesüljön a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség alól. 

A törvényszövegben foglalt “eltérő megállapodás hiányában” fordulat a munkáltatónak és a munkavállalónak biztosít felhatalmazást, hogy megállapodásukkal a tizennégy naptól két irányban is eltérhessenek. Így közös megegyezéssel arra is juthatnak, hogy a munkáltatónak egy naptári évben nem kell legalább tizennégy napnyi összefüggő szabadságot kiadnia. E megállapodásban ekkor kiköthető az, a tizennégy munkanapnál rövidebb időszak, amely alatt egybefüggően, megszakítás nélkül kell a szabadságot biztosítani.[Mt. 122. § (3) bekezdés]

Szabadság kiadásának határideje

Az Mt. 123. § (1) bekezdésben foglalt fő szabálya szerint a szabadságot esedékességének évében kell kiadni. 

Csak az alábbiakban felsorolt esetekben és feltételek mellett lehet a tárgyévet követően kiadni a szabadságot, vagy annak egy részét.

  • ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, ekkor az adott évből még hátralevő időre járó szabadságot a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki. 
  • ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett a szabadságot esedékességének évében kiadni, úgy a szabadságot az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni. A munkavállaló oldalán felmerült ok minden olyan körülmény, amely nem teszi lehetővé a szabadság kiadását különösen azért, mert a munkaviszony valamely jogcímen szünetel. Így ha például a munkavállaló szülési, majd a gyermek gondozására biztosított fizetés nélküli szabadságon volt gyermeke hároméves koráig, akkor részére – a fizetés nélküli szabadság megszűnésének évét megelőző esztendőkben megszerzett jogosultság alapján meghatározott mértékű szabadságot – kell kiadni, a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő legfeljebb 60 napon belül. (Legtöbbször az anyukák a felhalmozódott szabadság kiadását kérik a tényleges munkába (vissza)lépés előtt. )
  • ha a szabadság igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot, az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot. 
  • a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdeke, vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok fennállása (pl. baleset, elemi csapás, súlyos kár, életet, egészséget, testi épséget fenyegető veszély megelőzés, elhárítása) esetén kollektív szerződés rendelkezése alapján a szabadság legfeljebb egynegyede legkésőbb az esedékességet követő év március 31-ig adható ki [Mt.123. § (2)–(6) bekezdés].
  •  munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján a munkáltató az életkor alapján járó pótszabadságot [Mt. 117. §] az esedékesség évét követő év végéig adja ki [Mt. 123. § (6)]. bekezdés]. E megállapodás csak az adott naptári évre köthető meg. Igény esetén a következő esztendőben újra kell kötni.

Szabadság módosítása, megszakítása, visszavonása

A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdekéhez kapcsolódó (váratlan jelentős volumenű, rövid határidő megrendelés), vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok fennállása (pl. járvány miatti tömeges megbetegedés) esetén a munkáltató  lehetősége, hogy a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, vagy a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja [Mt. 123. § (5) bekezdés]. 

Az említett lehetőségek ugyanakkor a munkáltatónak többlet kiadásokat is jelenthetnek, ugyanis meg kell fizetnie a munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült kárát és költségeit (pl. utazás lemondási díja). Amennyiben a már kiadott szabadságot szakítja meg a munkavállaló, úgy a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre és a visszautazással, valamint a munkával töltött idő a szabadságba nem számít be [Mt. 123. § (7) bekezdés].

A munkáltató kizárólag rendkívül indokolt esetben vonhatja vissza a már engedélyezett szabadságot. Erre a helyzetre is irányadó az Mt. méltányos mérlegelés követelménye, mely szerint a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat. 

Szabadság kiadásának módja és elszámolása

Az Mt. 124. §-a a szabadság kiadásának módját határozza meg. Főszabály szerint, a szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni. Ez a szabály azt jelenti, hogy a munkavállalóra irányadó beosztást kell alapul venni. A (2) bekezdés azt a tényállást szabályozza, amikor a munkaidő-beosztás eltér az általános munkaidőmértéktől. Eszerint: egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság kiadása során a hét minden napja munkanapnak számít, kivéve a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot. Azt (1) és (2) bekezdés alkalmazása esetén a szabadságot munkanapban kell nyilvántartani. A (3) bekezdésben a jogalkotó választást biztosít a munkaadó számára az egyenlőtlen munkaidő-beosztással foglalkoztatott munkavállalók szabadságának mikénti kiadása tekintetében. E szerint: egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság – a (2) bekezdéstől eltérően – az adott naptári évben úgy is kiadható, hogy a munkavállaló a munkaidő-beosztással azonos tartamra mentesül a rendelkezésre állás és munkavégzési kötelezettsége alól. A (4) bekezdés kapcsolódó rendelkezése szerint ez esetben a szabadságot a munkavégzés alóli mentesülés tartamával egyező óraszámban kell nyilvántartani. 

A szabadság nyilvántartása attól függ, hogy kiadása és elszámolása munkanapban vagy órákban történik-e. A szabadságot – a munkaidő-beosztástól függetlenül – munkanapban történő kiadás esetén ugyancsak munkanapban, egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén – órákban történő kiadás és elszámolás esetén – a szabadság tartama alatti munkaidő-beosztással azonos óraszámban kell nyilvántartani. 

Amennyiben nincs munkaidő-beosztás, a szabadságot az általános munkarend és a napi munkaidő figyelembevételével kell kiadni és a Mt. 124. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel kell nyilvántartani.

Szabadságmegváltás

A 2003/88/EK irányelv 7. cikk (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az éves szabadság minimális időtartama nem helyettesíthető annak fejében nyújtott juttatással, a munkaviszony megszűnésének esetét kivéve. Az Mt. 125. §-ának rendelkezése az irányelvnek ezt a szabályát ülteti át a magyar munkajogba azzal, hogy a munkáltató a teljes (arányos) ki nem adott szabadság pénzbeli megváltására köteles a munkaviszony (bármilyen jogcímen való) megszűnésekor. Azonosan rendelkezik az Mt. 122. § (5) bekezdése is. Ehhez kapcsolódóan említjük azt az utóbbi időszakban felmerült jogalkalmazási problémát, hogy követelhető-e a munkavállalótól az ún. túlvett (pontosabban: a munkáltató által „túladott”) szabadság pénzbeli megváltása abban az esetben, ha a munkavállaló a munkaviszony megszűnésekor hosszabb szabadságban részesült, mint ami őt az általános szabályok (Mt. 115-121. §) szerint megilletné (megillette volna). Noha kétségtelen, hogy ebben az esetben tulajdonképpen arról van szó, hogy a munkavállaló jogalap nélkül gazdagodott, ám uralkodónak mégis azt az álláspontot tekinthetjük, hogy – erre vonatkozó kifejezett rendelkezés hiányában – a szabadság ellenértéke, azaz az Mt. 146. § (3) bekezdés a) pontja szerinti távolléti díj (arányos része) nem követelhető vissza.

* * *

Jelentkezz a a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében, 2022. június 27-én  megrendezésére kerülő A nyári időszak foglalkoztatási lehetőségeinek kihívásai, különösen a diákok munkavállalására és idényjellegű foglalkoztatásra című ÉLŐ Online konferenciára, ahol az előadók diákmunkára jellemző foglalkoztatási jogviszonyokat veszik sorra mind munkajogi mind adójogi szempontok szerint vizsgálva, gyakorlati példákkal.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM