Adózási ügyvivő, pénzügyi képviselő szabályai, a kezelt vagyon képviselete

Külföldi vállalkozások pénzügyi képviselőjére vonatkozó szabályozás és a bizalmi vagyonkezelő

Az adózási ügyvivő, a pénzügyi képviselő és a kezelt vagyon képviseletére vonatkozó szabályokat a régi ART. (2003. évi XCII. törvény) 8-9/A. §-a tartalmazta. A rendelkezések átkerültek az AIR. törvény 19-21. §-iba (2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról), emellett a pénzügyi képviselő tekintetében fontos előírásokat tartalmaz az ÁFA törvény (2007. évi CXXVII. törvény) is.

Adózási ügyvivő

Ha egy külföldi vállalkozás belföldön gazdasági tevékenységet végez, adózási ügyvivőt kell megbíznia az adókötelezettségeinek teljesítése és adózói jogainak gyakorlása érdekében. Az adózási ügyvivővel kapcsolatos szabályok érdemben nem változtak. Szabályait a tavalyi évig a régi ART. 8. §-ban, 2018-tól pedig az AIR. 19. §-ban találhatjuk meg.

A külföldi vállalkozás nevében és érdekében belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben adózási ügyvivőként kizárólag belföldi fióktelepe járhat el, ha a külföldi vállalkozás belföldi fióktelep alapítására köteles vagy egyébként ilyennel rendelkezik.

Ha a külföldi vállalkozás több fióktelepet létesít, az egyes fióktelepeken folytatott gazdasági tevékenységével összefüggő adókötelezettségeket a fióktelepek önállóan teljesítik, azonban olyan jognyilatkozatokat csak együttesen tehetnek meg, amelyek a külföldi vállalkozás más belföldi fióktelepeinek adózására is kihatnak.

Pénzügyi képviselő

Az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem köteles, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselőt bízhat meg. A pénzügyi képviselő a külföldi vállalkozás nevében teljesíti annak belföldi adókötelezettségeit, továbbá gyakorolja az adózót megillető jogokat. A pénzügyi képviselet fennállása alatt a külföldi vállalkozás az adóhatóság előtt személyesen vagy más képviselője útján nem járhat el. A pénzügyi képviselőre vonatkozó szabályok nem változtak érdemben, szabályozása a régi ART. 9. §-ban, 2018-tól az AIR. 20. §-ban olvashatjuk.

  • Ki lehet egy külföldi vállalkozás pénzügyi képviselője?

Az a Kft. vagy részvénytársaság lehet pénzügyi képviselő , amelynek jegyzett tőkéje az ötvenmillió forintot eléri, vagy ennek megfelelő összegű bankgaranciával rendelkezik, továbbá az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs. A pénzügyi képviselő a feltételek meglétét a képviselet elfogadásának bejelentésekor, illetve ezt követően a tevékenység folyamatos végzése alatt évente az adóhatóságnál igazolja.

  • Képviselet elfogadásának és megszűnésének bejelentése, nyilvántartásba vétel

A pénzügyi képviselő a külföldi vállalkozás képviseletére irányuló megbízás elfogadásától és a képviselet megszűnésétől számított tizenöt napon belül az állami adó- és vámhatósághoz bejelenti a képviselet elfogadását, illetve megszűnését, a külföldi vállalkozás adatait, továbbá a külföldi vállalkozás adóügyeivel összefüggésben nyitott belföldi pénzforgalmi számlaszámát. Az adóhatóság a bejelentés alapján a külföldi vállalkozást és pénzügyi képviselőjét nyilvántartásba veszi és a külföldi vállalkozás számára adószámot állapít meg.

  • Egyetemleges felelősség

A külföldi vállalkozás adókötelezettségéért a külföldi vállalkozást és a pénzügyi képviselőt egyetemleges felelősség terheli. A képviselet megszűnése a külföldi vállalkozás adókötelezettségét nem érinti.

  • Elektronikus adóbevallások

A pénzügyi képviselő a képviselt külföldi vállalkozás adóbevallási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti.

  • Iratok elkülönült nyilvántartása

A pénzügyi képviselő a képviselt külföldi vállalkozások adózással összefüggő iratait elkülönülten tartja nyilván.

  • Adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés kiutalásának módja

Az adóhatóság a belföldön székhellyel, telephellyel nem rendelkező külföldi vállalkozást megillető adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést a külföldi vállalkozás adóügyeivel összefüggésben nyitott belföldi pénzforgalmi számla javára történő átutalással teljesíti.

  • Záróbevallás elkészítése

Ha a képviselet azért szűnt meg, mert a külföldi vállalkozásnak megszűnt a Magyarországon végzett gazdasági tevékenysége, a pénzügyi képviselő a külföldi vállalkozás záróbevallását elkészíti. A pénzügyi képviselő az adózással összefüggő iratokat az adómegállapításhoz való jog elévüléséig megőrzi.

Pénzügyi képviselő szabályai az ÁFA törvényben

Az ÁFA törvény 148-149. §-i is tartalmaznak előírásokat a pénzügyi képviselőre vonatkozóan. Az az adóalany, aki (amely) adófizetésre kötelezett, de gazdasági céllal belföldön nem telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nincs belföldön, az ÁFA törvényben szabályozott jogainak gyakorlására, kötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselőt bízhat meg.

Abban az esetben, ha az adófizetésre kötelezett adóalany gazdasági céllal harmadik államban telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van harmadik államban, pénzügyi képviselő megbízása kötelező. Ez nem vonatkozik arra az adóalanyra, akire (amelyre) a XIX. fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni (ez a fejezet az ún. Telekommunikációs, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatásokkal, valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos különös szabályokat tartalmazza).

Az adóalany egyidejűleg csak egy pénzügyi képviselőt bízhat meg ilyen tevékenység folytatására.

A pénzügyi képviselet ÁFA törvényben nem szabályozott kérdéseiben az AIR. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kezelt vagyon képviselete, a bizalmi vagyonkezelő

A kezelt vagyon képviseletére vonatkozó szabályok nem változtak, szabályozása a régi ART. 9/A. §-ban, 2018-tól az AIR. 21. §-ban olvashatjuk.

A kezelt vagyon adózása tekintetében a bizalmi vagyonkezelő jár el. A bizalmi vagyonkezelő a kezelt vagyon adókötelezettségeit saját nevében, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg adószámának feltüntetésével teljesíti, továbbá gyakorolja a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeget megillető jogokat.

A bizalmi vagyonkezelő a kezelt vagyon adózással összefüggő iratait elkülönülten tartja nyilván.

Az adóhatóság a kezelt vagyont megillető adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést a kezelt vagyon adóügyeivel összefüggésben a bizalmi vagyonkezelő által nyitott, a saját számláitól elkülönített belföldi pénzforgalmi számla javára történő átutalással teljesíti.

* * *

Tavaszi Konferencianaptár 2018 – Nehogy lemaradj! Írd be soron következő konferenciáink dátumait naptáradba és élj speciális kedvezményeinkkel!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!