Adóelőleg nyilatkozatok 2023

Munkavállalók, megbízottak adóelőleg nyilatkozatai

adóalap

Az összevont adóalapot terhelő adót – főszabály szerint – év közben, adóelőlegként kell megfizetni.

Abban az esetben, ha az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóelőleg megállapítására kötelezett kifizetőtől származik, akkor az adóelőleget neki kell megállapítani. Ahhoz, hogy a munkáltató, kifizető megfelelően tudja megállapítani adóelőleg mértékét, az általa nem ismert, az adó mértékét befolyásoló tényekről, adatokról a magánszemélynek adóelőleg nyilatkozatot kell adnia.

A következőkben – a teljesség igénye nélkül – megismerkedhetünk a 2023. évben alkalmazható adóelőleg nyilatkozatokkal.

Az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek nem minősülő magánszemély esetében, ha az összevont adóalapba tartozó bevételt adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető juttatja, akkor a kifizető köteles megállapítani és levonni az adóelőleget, akkor is, ha a kifizetés adószámos magánszemélynek, számla alapján történik.

Amennyiben a magánszemély nem kifizetőtől – például külföldi társaságtól vagy más magánszemélytől – szerez az összevont adóalapba tartozó jövedelmet, akkor az adóelőleg megállapítása és fizetési kötelezettség őt terheli.

Az adóelőleg nyilatkozatnak legfontosabb célja, hogy a kifizető vagy a munkáltató olyan információhoz jusson, amelyek az adóelőleg összegét befolyásolhatják és ezáltal a kifizető, munkáltató által levont adóelőleg minél jobban megközelíti a ténylegesen fizetendő adó összegét.

A magánszemélynek az adóelőleg nyilatkozatot a kifizetést megelőzően kell eljuttatni a kifizető, munkáltató részére.

Az adóelőleg nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén a magánszemély köteles haladéktalanul új adóelőleg nyilatkozatot adni. Nem kell új adóelőleg nyilatkozatot tenni a gyermek születésekor, ha a magánszemély a családi kedvezményt már a magzatra tekintettel is érvényesítette, azonban a gyermek nevét, adóazonosító jelét célszerű közölnie a kifizetővel, munkáltatóval, mivel ekkor a magánszemély adóbevallási tervezetében a megfelelő adatok fognak szerepelni, azt nem kell javítani.

A munkáltatónak, kifizetőnek a levont adóelőlegről igazolást kell adnia a magánszemély részére, aminek tartalmaznia kell az adóelőleg alapját, összegét és az adóelőleg megállapítását befolyásoló tényezőket, mint például a figyelembe vett adóalap kedvezmények, költségek összegét.

Az adóelőleg nyilatkozat tartalmát a munkáltató, kifizető köteles az adóelőleg megállapítása során figyelembe venni, de csak akkor, ha az a kifizetést megelőzően a rendelkezésére áll.

A magánszemély adóelőleg nyilatkozatot adhat:

 • a jövedelem megállapításához szükséges költséghányad alkalmazásáról, költségről,
 • adóalap kedvezményekről.

2023. január 1-től két kedvező változás került bevezetésre az adóalap kedvezmények körébe.

 • A beteg gyermekek után a magasabb összegű családi kedvezmény vehető igénybe.
 • Új adóalap kedvezményt vehetnek igénybe a 30 év alatti anyák, a feltételek fennállása esetén.

Adóelőleg nyilatkozatot a következő adóalap kedvezményekről tehet a magánszemély:

 • négy vagy és több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (NÉTAK),
 • 25 év alatti fiatalok kedvezménye,
 • 30 év alatti anyák kedvezménye,
 • személyi kedvezmény,
 • első házasok kedvezménye,
 • családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény.

Az adóalap kedvezményeket a felsorolt sorrendben lehet érvényesíteni.

Az adóalap kedvezményt a magánszemély csak akkor érvényesítheti, ha azonos vagy hasonló kedvezményt ugyanarra az időszakra másik államban nem vett és nem is vesz igénybe. Ennek tényét az adóelőleg nyilatkozaton fel kell tüntetni.

Külföldi magánszemélyek esetén adóalap kedvezmény csak abban az esetben érvényesíthető, ha az érvényesítés rá vonatkozó feltételeinek fennállásáról külön nyilatkozatot tesz.

Adóelőleg nyilatkozat adható esetenként, vagy az adóéven belül visszavonásig (újabb nyilatkozattételig) érvényesen. A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén a magánszemély köteles haladéktalanul új nyilatkozatot adni.

A nyilatkozat tartalmáért a magánszemély felel. Egy esetleges ellenőrzés során a jogosulatlanul megtett, vagy valótlan tényeket tartalmazó nyilatkozat jogkövetkezményei a magánszemélyt terhelik.

Ugyanakkor, ha a munkáltató nem veszi figyelembe az adóelőleg nyilatkozat tartalmát és ennek jogkövetkezménye keletkezik, akkor az a munkáltatót, kifizetőt terheli.

1. Adóelőleg nyilatkozatok

Az adóelőleg nyilatkozatoknak nincs kötelezően használatos nyomtatványa, azaz egy kifizető, munkáltató saját maga is megtervezheti annak tartalmát, a lényeg az, hogy a nyilatkozat a jogszabály szerinti kötelező adatokat, információkat tartalmazza.

Minden adóelőleg nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

 • a nyilatkozó magánszemély nevét és adóazonosító jelét,
 • a nyilatkozatot befogadó munkáltató, kifizető megnevezését, adószámát.

1.1. Költség nyilatkozat

A magánszemély a munkáltatójának, kifizetőjének nyilatkozhat adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről.

A költségekkel kapcsolatban a következőkről lehet nyilatkozni.

 • Önálló tevékenység esetén a 10 százalékos költségátalány választásáról, vagy a tételes költségelszámolásról. Ez utóbbi választása esetén a figyelembe vehető, az adott tevékenységgel összefüggésben elismert igazolható vagy igazolás nélkül elszámolható költség összegéről lehet nyilatkozni.
 • Nem önálló tevékenység esetén csak a tételes költségelszámolás alkalmazható és csak költségtérítés jogcímén adott juttatás esetén. Ekkor az igazolható vagy igazolás nélkül elszámolható költség összegéről lehet nyilatkozni.
 • A bérbeadó magánszemély nyilatkozhat arról, hogy az Szja törvény 17. § (5) bekezdésében meghatározott szabályt alkalmazza (a lakás bérbeadásából származó bevételéből levonja az általa más településen bérbevett lakás ugyanazon évben igazoltan megfizetett bérleti díját). Amennyiben a magánszemély ilyen nyilatkozatot ad, akkor a kifizető mentesül az adóelőleg megállapítása alól.
 • A belföldi árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként vagy árukísérőként foglalkoztatott személy tehet nyilatkozatot arról, hogy napi 6 órát meghaladó időtartamú belföldi hivatalos kiküldetés címén kapott bevételéből – igazolás nélkül elismert költségként – napi 3000 forint napidíjátalány levonását kéri.
 • A külföldi külszolgálatot, vagy kifizető által elrendelt külföldi kiküldetést teljesítő, a nemzetközi árufuvarozásban és személyszállításban közreműködő gépkocsivezetőként, árukísérőként résztvevő magánszemély nyilatkozhat, hogy a külföldi kiküldetés, külszolgálat címén kapott bevételéből, azaz a napidíjából – igazolás nélkül elismert költségként – napi 60 eurónak megfelelő forintösszeg vonható le.

Az év eleji változások nem érintik a költségnyilatkozatot.

1.2. NÉTAK

A NÉTAK igénybevételének feltétele, hogy a magánszemély az adóelőleg nyilatkozaton feltünteti legalább négy – a kedvezményre jogosító – gyermeke nevét, adóazonosító jelét, ez utóbbi hiánya esetén a születési helyét, idejét és anyja nevét.

Nyilatkozni kell arról is, hogy a magánszemély NÉTAK-ra való jogosultsága fennáll.

A NÉTAK-kal kapcsolatos szabályok, így az adóelőleg nyilatkozat sem változott.

1.3. 25 év alatti fiatalok kedvezménye

A 25 év alatti fiatalnak nem akkor kell nyilatkoznia, ha kéri a kedvezmény érvényesítését, hanem akkor, ha nem kéri a figyelembevételét, vagy csak a kedvezmény egy részének a figyelembevételét kéri az adóelőleg megállapítása során. A nyilatkozatnak a fiatal ez irányú döntését kell tartalmaznia.

A 25 év alatti fiatalok kedvezménye 2023-ban jogosultsági hónaponként 499 952 forintra emelkedett, más fontos változás nincs.

1.4. 30 év alatti anyák kedvezménye

A 2023. január 1-től bevezetett 30 év alatti anyák kedvezményének érvényesítését az arra jogosult magánszemély év közben kérheti a munkáltatójától, kifizetőjétől.

Fontos tudni, hogy a 30 év alatti anyák kedvezménye és a 25 év alatti fiatalok kedvezménye együttesen nem érvényesíthető – ezért a 25 év alatti fiatalok esetén a 30 év alatti anyák kedvezményének első jogosultsági hónapja a 25. születésnapját követő hónap lehet – ezért a munkáltató, kifizető a 30 év alatti anyák kedvezményét csak akkor veszi figyelembe, ha a jogosult elmúlt 25 éves.

A kedvezmény igénybevételéről szóló nyilatkozatnak tartalmaznia kell

 • a jogosultság jogcímét:
  • december 31 után született gyermek nevét, adóazonosító jelét, vagy
  • december 31-ét követően melyik hónapban töltötte be a várandóság 91. napját, vagy
  • december 31 után örökbefogadott gyermek nevét, adóazonosító jelét,

(Elegendő csak az egyik sort jelölni!)

 • nyilatkozni kell arról, hogy a kedvezményt teljes, vagy egy meghatározott összegre kéri figyelembe venni a fiatal anya.
 • azt is jelölni kell, ha a kedvezményt egy adott hónaptól már nem kívánja az anya érvényesíteni (mert például a családi kedvezményre való jogosultsága megszűnt).

1.5. Személyi kedvezmény

A személyi kedvezményről szóló adóelőleg nyilatkozaton szerepeltetni kell

 • az orvosi igazolás alapján
  • a fogyatékos állapot kezdő napját és
  • ha a fogyatékossági állapot ideiglenes – azaz nem végleges –, akkor fogyatékos állapot fennállásának záró dátumát;
 • amennyiben a magánszemély rokkantsági járadékban részesül, akkor az adóelőleg nyilatkozaton fel kell tüntetni a járadékot megállapító határozat számát;
 • abban az esetben, ha a magánszemély fogyatékossági támogatásban részesül, akkor az ezt megállapító határozat számát kell az adóelőleg nyilatkozaton szerepeltetni.

Változás 2023-tól, hogy a személyi kedvezmény havi összege 77 300 forintra emelkedett.

1.6. Első házasok kedvezménye

Az első házasok kedvezményére vonatkozó adóelőleg nyilatkozaton fel kell tüntetni

 • a házastárs nevét adóazonosító jelét, valamint
 • a kedvezmény közös igénybevételére vonatkozó nyilatkozatukat.

Az első házasok kedvezményével kapcsolatosan nincs változás.

1.7. Családi kedvezmény

A családi kedvezmény tekintetében fontos változás 2023. január 1-től, hogy a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos kedvezményezett eltartott után 66 670 forinttal magasabb összegű családi kedvezmény érvényesíthető havonta. Az emelt összegű családi kedvezmény érvényesítését a családi kedvezményről szóló adóelőleg nyilatkozatban kell kérni.

A családi kedvezményre vonatkozó adóelőleg nyilatkozatban a következő adatokat kell feltüntetni:

 • minden eltartott, kedvezményezett eltartott nevét, adóazonosító jelét, magzat (ikermagzat) esetében a várandósság tényére vonatkozó kijelentést;
 • az eltartotti minőséget (vagyis, hogy a személyek – ideértve a magzatot is – a tárgyhónapban eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak, felváltva gondozott gyermeknek, beteg gyermeknek, felváltva gondozott beteg gyermeknek, illetve kedvezménybe nem számítónak minősülnek-e);
 • a jogosultság Szja törvény 29/A. § (3) bekezdése szerinti jogcímét:
  • gyermek után családi pótlékra jogosult, vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő családi pótlékra nem jogosult házastárs (például nevelőszülő házastársa),
  • várandós nő vagy vele közös háztartásban élő házastársa,
  • családi pótlékra saját jogán jogosult, vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő hozzátartozó (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is),
  • rokkantsági járadékban részesülő;
 • a családi járulékkedvezmény mellőzéséről szóló döntést;
 • kedvezmény közös igénybevétele esetén a házastárs, élettárs nevét adóazonosító jelét, valamint a családi kedvezmény összeg vagy kedvezményezett eltartottak szerinti megosztását, azonban, ha a kedvezményezett eltartott beteg gyermek, vagy felváltva gondozott beteg gyermek, akkor a kedvezmény egymás közötti megosztását összegszerűen kell jelölni.

2. Adóelőleg nyilatkozat benyújtása

Adóelőleg nyilatkozat kétféle módon adható át a munkáltatónak, kifizetőnek.

2.1. ONYA

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend az adóelőleg nyilatkozat benyújtásának legegyszerűbb módja az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) használata, amely elektronikus hozzáférés esetén érhető el.

Fontos tudni, hogy adóelőleg nyilatkozatot csak az adózó nyújthatja be, meghatalmazottja nem!

Az elektronikus hozzáférés a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül történő belépést követően érhető el a NAV honlapján (https://onya.nav.gov.hu/#!/login).

A „Belépés”-re kattintva a rendszer a https://kau.gov.hu-ra irányítja át, ahol a KAÜ azonosítás (ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, telefonos azonosító) után megnyílik az ONYA. Az adóelőleg nyilatkozatok a következő úton érhetők el:

„Új nyomtatvány / bejelentés” → „Adóelőleg-nyilatkozatok”

Ezt követően kiválasztható a kívánt adóelőleg nyilatkozat.

A NAV a rendelkezésre álló adatok – személyes adatok, korábbi nyilatkozatok – alapján az adóelőleg nyilatkozatot kitölti. Tehát a megnyitott nyilatkozatban automatikusan megjelenik a magánszemély neve, adóazonosító jele, ezen felül például a korábbi nyilatkozatból betöltődnek a családi kedvezményre jogosító gyermekek adatai is.

Ezeket az adatokat a magánszemély megtarthatja, vagy szükség esetén kiegészítheti, módosíthatja, törölheti.

Az adóelőleg nyilatkozaton szerepelnie kell a nyilatkozatot befogadó munkáltató, kifizető megnevezésének, adószámának, hiszen a kitöltött és az ONYA felületen beküldött nyilatkozatokat a NAV csak így tudja továbbítani a nyilatkozaton feltüntetett munkáltatónak, kifizetőnek.

Ha a kifizető az államháztartásról szóló törvény szerint a kincstári számfejtési körbe tartozik, az adóelőleg nyilatkozatot a NAV a Magyar Államkincstárnak is továbbítja.

Az ONYA felületen elkészített adóelőleg nyilatkozatokat a NAV elévülési idő elteltéig tárolja, így ezek visszakereshetők.

2.2. Papír alapú adóelőleg nyilatkozat

Lehetőség van arra is, hogy a magánszemély a hagyományos papír alapon adja át az adóelőleg nyilatkozatot a munkáltatónak, kifizetőnek.

Ebben az esetben a magánszemélynek az adóelőleg nyilatkozatot alá kell írnia, a munkáltató, kifizető pedig az erre szolgáló blokkban igazolja annak átvételét. A nyilatkozatot két példányban kell kitölteni, az egyik a munkáltatónál, kifizetőnél, a másodpéldány a magánszemélynél marad.

Az adóelőleg nyilatkozatot mind a munkáltatónak, kifizetőnek, mind pedig a magánszemélynek az elévülésig – azaz a 2023-ban adott nyilatkozatok esetén 2029. december 31-éig – meg kell őriznie.

A NAV honlapján elérhetők (Adó / Adóelőleg-nyilatkozatok mappa) és letölthetők az adóelőleg megállapításához adható nyilatkozat minták, de ezek használata nem kötelező. A magánszemély nyilatkozata a NAV által közzétett mintától akár el is térhet, mivel a nyilatkozat az adott kifizetéstől függően akár egyszerűbb formában, akár bővebb tartalommal is elkészíthető. Ugyanakkor az Szja törvény által előírt kötelező tartalmi elemeket mindenképpen fel kell tüntetni, például a családi kedvezmény esetén az eltartottak, kedvezményezett eltartottak (kivéve a magzat) nevét, adóazonosító jelét.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!