Változások az Szja bevallásban

Mire fordítsunk kiemelt figyelmet az SZJA bevallás kitöltése során?

szja

Most már hozzászoktunk, hogy – hasonlóan a többi adónemhez – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény) minden évben módosul, ami jellemzően érinti a bevallási kötelezettséget, ezért az adóbevallási tervezet és az ’SZJA bevallás is módosul.

A következőkben megismerkedhetünk a 2022. adóévi szja bevallás változásaival. A 2021. évi jövedelmekkel kapcsolatos a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítése egy egyszeri juttatás volt 2022-ben, ezért az erre vonatkozó sorok, jelölések is kivezetésre kerültek az szja bevallásból.  

Adóalap kedvezmények

25 év alatti fiatalok kedvezménye

2022. január 1-től egy új adóalap kedvezmény, a 25 év alatti fiatalok kedvezménye került bevezetésre az Szja törvény a 29/F. §-ával. Ezt a kedvezményt az a fiatal veheti igénybe, aki még nem töltötte be a 25. életévét, utoljára arra a hónapra, amelyben 25 éves lesz.  A fiatal 2022. évi kedvezménye a jogosultsági hónapokban megszerzett, a kedvezmény alapját képező jövedelme, de legfeljebb a jogosultsági hónapok és a 2021 július hónapra, a KSH által megállapított nemzetgazdasági bruttó átlagkereset szorzata, azaz jogosultsági hónapoként 433 700 forint.

Például, ha a fiatal egész évben jogosult a kedvezményre, akkor (12*433 700=) 5 204 400 forint a maximális kedvezménykerete.

A kedvezmény alapját képező jövedelmeket – ami hasonló a NÉTAK-hoz és a 2023-tól bevezetett 30 év alatti anyák kedvezményéhez – az Szja törvény 29/F. § (2) bekezdése tételesen felsorolja. Fontos figyelemmel lenni arra, hogy a kedvezmény csak a jogosultsági hónapokban megszerzett jövedelemre vehető igénybe, még abban az esetben is, ha a fiatal az adóévi kedvezmény keretét a jogosultsági hónapokban megszerzett jövedelmére nem tudja teljes összegben érvényesíteni.

Például a fiatal befejezte az egyetemet 2022. júniusában, de már februártól elhelyezkedett, a havi jövedelme 400 ezer forint volt. Júliusban betöltötte a 25. életévét.

A fiatal 2022. évi kedvezménykerete (7*433 700=) 3 035 900 forint. 

Az adóévben megszerzett jövedelme (11*400 000=) 4 400 000 forint, amiből a jogosultsági hónapokban megszerzett jövedelme (6*400 000=) 2 400 000 forint. Tehát, bár a kedvezmény kerete és az éves jövedelme is magasabb, de csak 2,4 millió forint kedvezményt érvényesíthet összesen.

Azonban, ha a havi fizetése 550 ezer forint, akkor a jogosultsági hónapokban megszerzett jövedelme (6*550 000=) 3 300 000 forint, amire tekintettel a 2022. évi 3 035 900 forintos kedvezménykeretét maximálisan érvényesítheti. 

A 25 év alatti fiatalok kedvezményét a bevallás 25. sorában kell szerepeltetni.

A 22SZJA bevallás 25. sor a) oszlopában a figyelembe vehető jövedelmek összege szerepel, de a d) oszlopban a ténylegesen igénybe vehető összeget kell szerepeltetni.

Például az előző példában szereplő, 400 ezer forintot szerző fiatal esetében az a) oszlopban az éves bérjövedelem és az éves kedvezménykeret közül a kevesebb, azaz (7*433 700=) 3 035 900 forint szerepel, de mivel a jogosultsági hónapokban, azaz januártól, júliusig összesen (6*400 000=) 2 400 000 forintot szerzett a fiatal, ezért a d) oszlopba ezt az összeget kell szerepeltetni.

A NAV a rendelkezésére álló adatok alapján az adóbevallási tervezetben feltünteti a fiatalt megillető 25 év alatti fiatalok kedvezményének összegét. Azaz a jogosultnak kiajánlásra kerül az összeg, amit viszont mindenképpen célszerű áttekinteni. A tervezetben feltüntetett adat független attól, hogy a fiatal év közben teljes összegben, részben, vagy egyáltalán nem érvényesített kedvezményt. Ha a 25 év alatti fiatal a NAV által feltüntetett kedvezmény adatait nem javítja az szja bevallás benyújtásának határidejéig, akkor a részére járó kedvezmény az adóbevallási tervezetben feltüntetett összeg. Miután az adóbevallási tervezet – többek között – a munkáltató 2208 bevallásai alapján készül, így az adóbevallási tervezet már pontosabb összeget ajánl fel a kedvezmény alapjaként, mint a 22SZJA.

Az előző példában szereplő fiatal tervezetében, a kedvezmény alapja mezőben 2 400 000 forintot szerepel.

NÉTAK

A NÉTAK-kal kapcsolatban a bevallás is változott. A 2021. évi szja bevallásban a NÉTAK alapját képező jövedelmeket egy plusz d) oszlopban kellett feltüntetni. Ez az oszlop megszűnt, a nétak-os édesanya által érvényesíthető kedvezményt csak a 23. sorban, egy összegben kell szerepeltetni. A bevalláskitöltő program a 22SZJA bevallásban megjeleníti azoknak a soroknak az összegét, amelyek a NÉTAK alapját képezhetik, ezek alapján a magánszemély meghatározhatja a kedvezmény alapját képező jövedelmét és az érvényesíthető kedvezményt.

Például, a magánszemély nem önálló tevékenységből származó jövedelme 2022-ben 3 millió forint volt. Ebből az összegből 500 ezer forint a törvényben meghatározott mértéket meghaladóan kapott végkielégítés.  Ekkor a 23. sor a) oszlopában 3 millió forint szerepel, de a d) oszlopban csak 2,5 millió forint tüntethető fel.

Családi kedvezmény

A családi kedvezményre vonatkozó jogszabály 2022-ben nem változott, azonban a bevallás egy kicsit igen. Az a magánszemély, aki a családi kedvezményre egyedül jogosult és azt nem osztja meg jogosultnak nem minősülő házastársával, élettársával, a családi kedvezményt egyedül érvényesíti és ennek tényét a bevallás 111. sorában fel kell tüntetnie. Ezt a sort kell kitölteni például, ha egy édesanya a magzatra tekintettel, az élettársával nem osztja meg a családi kedvezményt, vagy az édesapa egyedül neveli két gyermekét. Amennyiben két jogosult van, (például a házaspár a gyermekük után), akkor közös érvényesítést kell jelölni, még akkor is, ha a családi kedvezményt a jogosultak közöl, csak az egyikük veszi igénybe.  Értelemszerűen a családi kedvezmény érvényesítésekor, vagy a 111. sornak, vagy a 112. sornak kitöltöttnek kell lennie.  A bevallás kitöltését segítő változás, hogy amennyiben az egyedüli, vagy közös érvényesítés, vagy megosztás a teljes adóévre vonatkozik, akkor ez az „egész év” kódkocka kitöltésével egyszerűen jelölhető.

Például, az édesanya 2022. február 20-án hozzáment az élettársához, akivel addig együtt nevelték az előző kapcsolatából származó gyermekét. Az anya egész évben jogosult volt a családi kedvezményre, a férj csak februártól (februártól ő is családi pótlékra jogosult). Ha a családi kedvezményt egész évben az anya érvényesíti, akkor januárra egyedüli érvényesítést kell jelölni, februártól viszont közös érvényesítést. 

Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem

Az Szja törvény 2022. január 1-től hatályos 67/C. §-a tartalmazza a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelmek adókötelezettségére vonatkozó szabályokat. 

Az Szja törvény 102. § (3) bekezdése átmeneti rendelkezést tartalmaz, melynek első mondata alapján az új szabályokat a magánszemély már a 2021. adóévre is alkalmazhatta. Ez egyben azt is jelentette, hogy lehetőség volt arra is, hogy a 2021-ben kriptoügyletből származó veszteségét, a 2021. adóévről szóló bevallás 164. sorában feltüntesse.

Az Szja törvény 67/C. § (5)-(7) bekezdései szerint lehetőség van a kriptoügylettel kapcsolatban veszteségelszámolásra, adókiegyenlítés alkalmazására, amely menete hasonló az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem esetében alkalmazható szabályhoz. Azaz, ha a magánszemély az adóévben, vagy az adóévet megelőző két év egyikében kriptoügyletből származó veszteséget realizált, amit az adóbevallásában feltüntetett (a 2021. és 2022. évi bevallás 64. sor a) oszlopában), majd a következő évben nyereséget realizál, akkor alkalmazhatja az adókiegyenlítést. Az adókiegyenlítés során a magánszemély az adóévben, illetve az azt megelőző két évben kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó veszteségének az akkor hatályos adókulccsal meghatározott összegét kriptoügyletből származó nyereség évében az éves adóbevallásában megfizetett adóként érvényesítheti.

A kriptoügyletből származó veszteségre tekintettel adókiegyenlítést először a 2022. évi bevallás 202-208. soraiban lehet megtenni.

Például, a magánszemély 2021-ben kriptoeszközt vásárolt 500 ezer forintért, más kriptoügylete nem volt. Ekkor az adóévben ügyleti veszteséget számolt el, amit feltüntetett a 2021. évi bevallás 164. sor a) oszlopában. 2022-ben viszont kriptoeszközt értékesített 600 ezer forintért, így ügyleti nyeresége keletkezett. 

Ebben az esetben a magánszemély élhet az adókiegyenlítés lehetőségével a 2022. évi bevallásában a következők szerint:

  • 164. sor d) oszlopában fel kell tüntetni a 600 000 forintot és annak adóját, 90 000 forintot az e) oszlopban,
  • a 203. sorban fel kell tüntetni az adóévi jövedelem adóját, azaz a 164. sor e) oszlopában szereplő összeget, 90 000 forintot,
  • a 205. sorba kell beírni a 2021. évi veszteség 15 százalékát, a 2021 évi bevallás 164. sor a) oszlopában szereplő összeg 15 százalékát, (500 000*15%=) 75 000 forintot,
  • ez kerül a 207., 208. sorokba is és ez az összeg számít be az adókiegyenlítés miatt figyelembe vehető összegbe, a 75. sorba.

Az adókiegyenlítés miatt, az ügyletre tekintettel a magánszemélynek nem 90 ezer forint, hanem (90 000-75 000=) 15 000 forint adót kell fizetnie.

Átalányadózó egyéni vállalkozó

Az átalányadózó egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok 2022. január 1-től nagymértékben egyszerűsödtek:

1. Az átalányban megállapított jövedelem kiszámításakor a bevételből négy helyett három költséghányad vonható le és a kiegészítő tevékenységet folytató átalányadózó egyéni vállalkozók ugyanezeket a költséghányadot alkalmazhatják, azaz megszűnt a különbségtétel.

Az átalányban elszámolható költség:

  • általános esetben továbbra is 40 százalék, 
  • az Szja törvény 53. § (2) bekezdésében szereplő tevékenységből, vagy kizárólag a (2) bekezdésben meghatározott és kiskereskedelmi tevékenységből szerez bevételt a vállalkozó, akkor 80 százalék, 
  • az adóévben kizárólag kiskereskedelmi tevékenységből származik bevétel esetén, 90 százalék.

Az egyéni vállalkozónak az alkalmazható költséghányadról a bevallásában, a bevallás egyéni vállalkozókra vonatkozó 2. és 3. sorában kell nyilatkoznia!

2. 2022-től adómentes az átalányadózó egyéni vállalkozó átalányban megállapított jövedelemnek az éves minimálbér felét meg nem haladó része. 

Például, ha az átalányadózó egyén vállalkozó 2022. évi bevétele 5 millió forint volt és a 40 százalékos költséghányadot alkalmazhatja, akkor a megállapított jövedelme (5 000 000*60%=) 3 000 000 forint. 

2022-ben a minimálbér 200 ezer forint volt, azaz az éves minimálbér fele (200 000*12/2=) 1,2 millió forint.

Ebben az esetben az átalányadózó egyéni vállalkozónak (3 000 000- 1 200 000=) 1 800 000 forint adóköteles jövedelme keletkezett.

Az átalányban megállapított jövedelmet (116. sor), az adómentes értékhatárt figyelembe véve, az 22SZJA és az adóbevallási tervezet is automatikusan kiszámolja, az egyéni vállalkozó nyilatkozata és a 115. sorban megadott bevétel alapján.

Szocho mértékének csökkenése

2022.január 1-től szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban: szocho) mértéke 13 százalékra csökkent. Ezzel kapcsolatban a következő változások történtek:

1. Amennyiben az összevont adóalapba tartozó jövedelem után a magánszemély kötelezett a szocho megfizetésére és az költségként nem számolható el, részére azt nem térítik meg, akkor a megállapított jövedelem – korábbi 87 százaléka helyett – 89 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni. Ez a változás érintett bevallás 13. és 19. sorait, illetve az átalányadózó mezőgazdasági őstermelőt is (17. sor).

2. A szocho csökkenése miatt 13 százalékra csökkent a kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) mértéke is. Ezért a bevallásban a kifizetőtől átvállalt ekho mértéke is 13 százalék (265-269. sorok b) és c) oszlopai).

A 2022. szeptember 1-től december 31-ig megszerzett ekho-s jövedelmek esetén a kifizetőnek nem kellett ekho-t fizetnie, így, ha ezt a kötelezettséget a magánszemély átvállalta, akkor neki sem volt fizetési kötelezettsége. Ezért a IV. negyedévre, a 268. sor b) és c) oszlopait nem lehet kitölteni.

***

A PENTA UNIÓ Zrt. 2023-ban is egész évben szervez továbbképzéseket, áprilistól egészen decemberig. Válassz helyszínek, előadók és időpontok közül!

Jelentkezz most, biztosítsd be 2023. évi kreditpontjaid és tedd fel kérdéseid  a Penta előadóinak! » Idén is a Penta továbbképzését választom!  

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM