A kisvállalati adó bevallása 2022.

A 2022. évi KIVA bevallás legfontosabb tudnivalóiról

kisvállalati

A társasági adóalanyok mellett a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adózók is 2023. május 31-éig vallják be a 2022-es adóévi adókötelezettségüket. Ha egyszerűen szeretnénk megfogalmazni, hogy mi jellemzi a 22KIVA jelű bevallást, akkor röviden azt állapíthatjuk meg, hogy minden a szokásos módon történik. E mondattal arra utalunk, hogy a 2022-es adóévet érintően nem volt olyan jellegű jogszabály-változás, amely a kisvállalati adóalanyok jelentős többségére vonatkozott volna és ezáltal a bevallási kötelezettséget nagyban befolyásolná. A 2021-es adóévben még fennálló, a COVID-19 pandémiához kapcsolódó adókönnyítések természetesen megszűntek, a 2022-es adóév vonatkozásában a hatósági áras üzemanyag értékesítése kapcsán kizárólag az ún. kisbenzinkutak részesülhetnek adókönnyítésben. 

Az alábbiakban áttekintjük a 22KIVA jelű bevallás kitöltése során figyelembeveendő legfontosabb tudnivalókat.

A bevallási határidő 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény [a továbbiakban: Katv.] 22. § (1) bekezdése értelmében a kisvállalati adóbevallást az adóévet követő év május 31-éig, azaz jelen esetben 2023. május 31-éig kell teljesíteni a 2022-es adóév vonatkozásában. A kisvállalati adó alanyai nem lehetnek eltérő üzleti éves adózók, így ez a határidő valamennyi, folyamatosan működő adóalanyra irányadó, ha a kisvállalati adóalanyiságuk 2022. december 31-én fennállt. Abban az esetben, ha a kiva-alanyiság ezt az időpontot megelőzően szűnt meg a 2022-es év folyamán, akkor pedig az adóalanyiság megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kellett benyújtani az elszámoló bevallást.

A kiva bevallás benyújtásának általános határideje egybeesik a számviteli beszámoló elkészítésének határidejével is, ugyanis valamennyi kiva-alanynak 2023. május 31-éig beszámolót kell készíteni, közzétenni, letétbe helyezni a 2022-es üzleti évről. 

A bevallás felépítése

A társasági adóbevallással, azaz a 2229 jelű bevallással összehasonlítva a 22KIVA jelű bevallás egy lényegesen egyszerűbb, kevésbé komplex nyomtatvány. A 8 oldalas bevallási garnitúrából legegyszerűbb esetben mindössze 2 lapot kell benyújtani, ha az adózó a 2022-es elszámolását teljesíti. Ez a két lap pedig a főlap és a 22KIVA-ELSZAMOLAS jelű lap. 

A bevallás főlapjának B) blokkjában az adózó azonosító adatait kell feltüntetni. A C) blokkban bizonyos nyilatkozatokat kell megtenni. „Legegyszerűbb” esetben a bevallási időszakot és a bevallási gyakoriságot kell megadni. A bevallási időszak általános esetben a 2022. január 1-jétől december 31-éig tartó időintervallum, a bevallás gyakorisága kódkockában az „E” (elszámoló bevallás) kódot kell megadni. A bevallás jellege kódkockát alapbevallás esetén üresen kell hagyni, adózói javítás, illetve önellenőrzés esetén kell a megfelelő kódot kiválasztani. A bevallás típusa, illetve az adózó megszűnése kódkockákat kizárólag a kiva-alanyiság megszűnése esetén kell kitölteni. Ilyenkor a megfelelő kódkockát kiválasztva jelölni kell a megszűnés okát.

A 22KIVA jelű nyomtatványon a kisvállalati adó mellett további három adónem bevallására van lehetőség. Ezek közül az egyik a társasági adó, az erre vonatkozó 22KIVA-TAO jelű lap kitöltése két esetben merülhet fel. Egyrészt akkor, ha az adózó a kiva-alanyiságát megelőzően társasági adóalanyként bizonyos kedvezményt vett igénybe és a kedvezmény megtartásának feltételeit az adózó kiva-alanyként nem tartja be, emiatt pedig be kell vallania a visszafizetendő társasági adóját késedelmi pótlékkal növelten. A 22KIVA-TAO lapot kell kitölteni akkor is, ha az adózó a kiva-alanyiság megszűnésekor a pozitív összegű áttérési különbözet leadózását választja. 

A társasági adó mellett az innovációs járulék és az energiaellátók különadójának bevallására van mód a 22KIVA-INNO és a 22KIVA-ENERG jelű lapokon. Elszámoló bevallás esetén a 22KIVA-ELOLEG jelű lapot sosem kell benyújtani, az önellenőrzéshez kapcsolódó két lap kitöltése alapbevallás esetén szintén nem merülhet fel.  

A 22KIVA-ELSZAMOLAS jelű lap kitöltése

A 2022-es kisvállalati adóalap levezetése és a fizetendő adó meghatározása a 22KIVA-ELSZAMOLAS jelű lapon történik. A kisvállalati adóalap meghatározása nem a „klasszikus” módon történik, azaz a kiindulópont nem az adózás előtti eredmény. A kiva-alap levezetése során célszerű először a személyi jellegű kifizetések összegét kiszámítani. Ehhez összesíteni kell a kiva-alany által elszámolt járulékalapot képező jövedelmet, a béren kívüli juttatások, illetve az egyes meghatározott juttatások értékét [Katv. 20. § (2) bekezdés], az így meghatározott összeget kell az adózónak az 1. sorba beírnia. Amennyiben a kiva-alanynál kedvezményezett foglalkoztatottak is dolgoznak, úgy a rájuk tekintettel meghatározott kedvezmény teljes adóévi összege a 2. sorba írandó. A személyi jellegű kifizetések összegét az 1. és a 2. sor különbsége adja, amely érték – főszabály szerint – a 2022-es minimum adóalap is.   

A 4-12. sorok képezik le az adóalap másik összetevőjét, a tőke- és osztalékműveletek eredményét [Katv. 20. § (3)-(5) bekezdés, 24. §]. Ezzel összefüggésben az adózónak meg kell vizsgálnia, hogy az adóévben felmerültek-e nála bizonyos gazdasági események. Sor került-e tőkebevonásra/tőkeleszállításra, jóváhagyott-e az adózó osztalékot, kapott-e osztalékot, fizetett-e bírságot, pótlékot, elengedett-e kapcsolt vállalkozás irányába követelést, felmerült-e olyan költség, ráfordítás, amelyet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklet A) része nevesít. Vizsgálni kell továbbá a pénztár értékének tárgyévi változását (a mentesített értékhez viszonyítva), illetve azt is, hogy fennáll-e transzferár-korrekciós kötelezettség a kapcsolt felekkel kötött, a szokásos piaci ártól eltérő ellenértéken megvalósul ügyletek következtében. Az érintett gazdasági események hatását pozitív vagy negatív előjellel kell figyelembe venni a törvényi előírásoknak megfelelően. Az előző tételek egyenlege a 13. sorban kerül összesítésre, a 14. sorban pedig a tőke- és osztalékműveletek eredményének a személyi jellegű kifizetésekkel növelt összegét tünteti fel a kitöltő program.

A 15-19. sorok a veszteségleírással kapcsolatos rendelkezések leképezésére szolgálnak. A 2022-es adóév során sem változtak a Katv-ban a veszteségleírásra vonatkozó szabályok, vagyis továbbra is biztosított a kétféle típusú veszteségleírás. Az általános szabályok szerint a veszteséggel kizárólag a tőke- és osztalékműveletek pozitív egyenlege csökkenthető, a speciális szabályok alapján – új beruházás létesítése esetén – a teljes adóalap terhére leírható a veszteség. E tekintetben az adózó egyszerű helyzetben van, ha ugyanis a sorokat megfelelően kitölti, a program automatikusan meghatározza – valamennyi korlátra figyelemmel – a leírható veszteséget. Az adózónak a 22KIVA-ELSZAMOLAS jelű lap 15. sorában meg kell adnia az elhatárolt, még fel nem használt veszteség összegét, a 16. sorba az új beruházásokkal kapcsolatos adóévi kifizetések összegét állítja be az adózó, azzal, hogy 17. sorban külön fel kell tüntetni a 2022. évet megelőzően megvalósított, „továbbhozott” új beruházások összegét. Amennyiben az adózó a kért adatokat megadja, úgy a nyomtatványkitöltő program automatikusan kiszámolja a veszteségleírás összegével csökkentett kisvállalati adóalapot. A számítás során a 18., illetve a 19. sorban meghatározott összegeket hasonlítja össze a program, a két összeg közül a magasabb érték lesz a kisvállalati adó alapja.  

A 20. sorban a – veszteségleírást követően meghatározott – kisvállalati adóalap szerepel, a 10%-os adómérték alkalmazásával pedig megkapjuk a fizetendő kisvállalati adót (21. sor). A megállapított kisvállalati adó és a már megfizetett adóelőleg különbsége adja a fizetendő/visszaigényelhető kisvállalati adó összegét (23. sor).

A kisbenzinkutaknak biztosított adókönnyítés

Ahogy említettük, 2022-ben adókönnyítésben csupán a kisbenzinkutak részesülhetnek a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 84/2022. (III. 5.) kormányrendelet alapján. Az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető kisvállalati adóalany a 2022. év február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december hónapra vonatkozó kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a töltőállomáson munkaviszonyban foglalkoztatott, töltőállomásonként legfeljebb 4 fő magánszemély részére juttatott személyi jellegű kifizetések összegét. A szabályozás mindemellett munkaerő-megtartási feltételt is tartalmaz.

A kedvezményre azon üzemanyagtöltő állomás jogosult, amely(nek) 

  • 2022-ben hatósági áras terméket forgalmazott, 
  • üzemszünetet nem hirdetett, 
  • legfeljebb 50 üzemanyagtöltő állomást működtet, 
  • az üzemanyag-értékesítésből származó éves nettó árbevétele nem haladta meg a 2021. évben az 50 000 000 000 forintot.  

A kisbenzinkutak kedvezménye miatt új elemként szerepel a 22KIVA jelű bevallás főlap C) blokkjában az e kedvezmény igénybevételére vonatkozó nyilatkozat. Magának a kedvezménynek az érvényesítése a 22KIVA-ELSZAMOLAS lap 1. sorában történik, itt szerepelteti havi bontásban a legfeljebb 4 fő munkavállalóra tekintettel meghatározott kedvezmény összegét a kiva-alany kisbenzinkút. A mentesítés kiterjed a személyi jellegű kifizetések teljes összegére, így nem csak a járulékalapot képező jövedelemre, hanem a béren kívüli juttatásokra és az egyes meghatározott juttatásokra is (így például: a SZÉP-kártya juttatásokra is).

***

A PENTA UNIÓ Zrt. 2023-ban is egész évben szervez továbbképzéseket, áprilistól egészen decemberig. Válassz helyszínek, előadók és időpontok közül!

Jelentkezz most, biztosítsd be 2023. évi kreditpontjaid és tedd fel kérdéseid  a Penta előadóinak! » Idén is a Penta továbbképzését választom!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!