Az utalványokra vonatkozó áfa és számlázási kérdések 2019 – 1. rész

Az egycélú és többcélú utalványok meghatározása

Tekintsük át a 2019. január 1-jétől megváltozott utalványokra vonatkozó áfa kezelést és számlázási mechanizmust! Nézzük meg azt is, miért fontos, hogy tisztában legyünk az egycélú utalvány meghatározásával!

Az utalványok vonatkozásában a 2019. január 1-jétől hatályba lépett szabályok az ún Voucher irányelv rendelkezéseit implementálták a magyar jogrendbe. (Voucher irányelvnek a Tanács 2016/1065 (2016. június 27.) irányelvét nevezzük, amely a Héa irányelvnek – a 2006/112/EK irányelvnek – az utalványokra, voucherekre vonatkozó szabályait léptette hatályba, illetve módosította.) Ezek a szabályok az utalványok Európai Unión belüli egységes megítélését célozzák.

Az utalványokra vonatkozó új szabályokat a 2018. december 31-ét követően kibocsátott utalványok esetében kell először alkalmazni (általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.). 318.§). Ez azt jelenti, hogy nem az utalvány felhasználása, hanem a kibocsátása döntő, tehát a 2018-ban kibocsátott utalványoknál még az esetleges 2019-ben történő felhasználáskor is a korábbi szabályokat kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy egységesen az utalvány felhasználásakor van az adózási pont és számla kibocsátási kötelezettség.

Az utalványokat 2019-től is el kell különíteni az árengedményre jogosító eszközöktől, igazolásoktól, azaz az árengedményre jogosító eszközök megítélése nem változott. (Árengedményre jogosító eszköz és nem utalvány például az olyan kupon, amely 20%-os árengedményre jogosít a megvásárolt termék árából.) Árengedményre jogosító eszköz beváltásakor a törvényi feltételek fennállása esetén – tehát amennyiben az Áfa tv. 71.§ (1) bekezdés a)-b) pontjában és a (2) bekezdésben foglalt tartalmi feltételek megvalósulnak és a beváltó által a vevőnek árengedményként adott összeget harmadik személy nem téríti meg az árengedmény nyújtójának – az adóalap csökkenthető.

Nem minősül továbbá az áfa szabályozás értelmében vett utalványnak az sem, ha a vevő a korábbi vásárlására tekintettel kap olyan eszközt, amely őt egy következő vásárlás során jogosítja árengedményre, vagy „ingyen” adott termék, szolgáltatás megszerzésére (pl. pontgyűjtő kártya, vagyis amikor a korábbi vásárlások után kapott pontok egy következő vásárlás során a megtérítendő ellenértékbe beszámítandóak.

Az Áfa tv. meghatározza az utalvány fogalmát. Utalványnak azt az eszközt kell tekinteni – megjelenési formájától függetlenül, tehát lehet papír alapú vagy elektronikus is -,

  • amelyet termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás ellenértékeként, illetve részellenértékeként kell elfogadni, és
  • amely esetében magán az eszközön vagy a kapcsolódó dokumentációban – ideértve az eszköz általános szerződési feltételeit is – fel van tüntetve a beszerezhető termékeknek, igénybe vehető szolgáltatásoknak vagy azok lehetséges értékesítőinek, szolgáltatóinak a megnevezése (Áfa tv. 259.§ 4/A. a) pont).

Ebből a meghatározásból következően nem minősül utalványnak például az olyan elektronikus kártya, amelyre feltöltött pénzzel, egy adott országon belül bármely értékesítőnél, szolgáltatásnyújtónál bármilyen termék, szolgáltatás ellenértéke kiegyenlíthető megkötés nélkül, vagyis amely esetében sem az elfogadóhely, sem a beszerezhető termék, igénybe vehető szolgáltatások köre nem korlátozott. Nem feltétele az utalványnak, hogy azon szerepeljen névérték, azonban az ingyenesen kibocsátott utalványok nem tartoznak az utalványokra vonatkozó szabályozás alá. Ezért például az újságból kivágható utalványra, mellyel valamely termék beszerezhető, szolgáltatás igénybe vehető, nem alkalmazandóak az alábbiakban ismertetett szabályok.

Miután meghatároztuk, hogy utalványról van szó, következő lépésként azt kell eldönteni, hogy a szóban forgó utalvány egycélú vagy többcélú. Ennek azért van jelentősége, mert – mint fogjuk látni – egycélú utalványnál nem az utalványért járó termék, szolgáltatás megszerzésekor, hanem már korábban felmerül az adókötelezettség.

Az Áfa tv. szerint egycélú utalványnak azokat az utalványokat kell tekinteni, amelyeknél már annak kibocsátásakor ismert

  • az utalvány tárgyát képező termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának Áfa tv. szerinti teljesítési helye, valamint
  • az adott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó összege, azaz a terméket, szolgáltatást terhelő áfa kulcs.

Ez a meghatározás azt jelenti, hogy az az utalvány nem lehet egycélú utalvány, amely nemcsak belföldön, hanem más országban teljesített termékértékesítésre is beváltható. (Például, ha az utalványt nemcsak belföldi, hanem szlovák boltban is le lehet vásárolni, vagy ha az utalványt nemcsak belföldi, hanem Ausztriában lévő szállodában is be lehet váltani.) A fenti meghatározás alapján szintén nem felel meg az egycélú utalvány meghatározásának az az utalvány, amelyért többféle adókulcsú termék vagy szolgáltatás is kapható. (Például ha az étkezési utalvány nemcsak 5%-os étkezési szolgáltatásra, hanem üveges üdítőital elfogyasztására is beváltható.) Az egycélú utalványkénti minősítésre nincsen befolyással az, ha többféle termékre, szolgáltatásra lehet felhasználni az utalványt, feltéve, hogy mindegyik terméknek, szolgáltatásnak azonos az áfa kulcsa és mindegyik termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás belföldön teljesül.

A többcélú utalvány fogalmát a jogalkotó a maradékelvet követve határozza meg: minden olyan utalvány, ami nem felel meg az egycélú utalvány fogalmának, többcélú utalványnak minősül.

Miért fontos, hogy tisztában legyünk az egycélú utalvány meghatározásával? Azért, mert az egycélú utalvány saját név alatti minden egyes ellenérték fejében történő átruházását, átengedését az utalvány tárgyát képező termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának kell tekinteni. Ez azt jelenti, hogy a termék, szolgáltatás áfa kulcsával számlázandó az utalvány kibocsátása és az eladása, a vevőnél pedig az általános szabályok szerint levonható az adó. (Például, ha szállásszolgáltatás igénybevételére jogosító egycélú utalványt értékesítenek, akkor az utalvány eladása úgy minősül, mintha az utalvány eladója az utalvány vevőjének 18%-os szállásszolgáltatást nyújtott volna, tehát 18%-os áfával kell az eladást leszámlázni.)

Az adó alapja az utalványért fizetett ellenérték. Az utalvány eladásának, mint ellenérték fejében teljesített áfa hatálya alá tartozó ügyletnek a teljesítési időpontja az Áfa tv. 55.§ (1) bekezdés, az 58. § és az 59. § alapján adódik, ami azt jelenti, hogy már magának az utalványnak az átruházásához kötődik, tehát nem lehet bevárni az áfa fizetéssel az utalvány beváltását.

Megjegyezzük, hogy nem minősül az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezők utólagos változásának, ha az egycélú utalvány ellenében nem teljesítenek termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást (Áfa tv. 153/D.§ e) pont). Ez azt jelenti, hogy az egycélú utalvány átruházásakor annak vevője által levont adót akkor sem kell visszafizetni, ha végül az utalványt nem váltják be. Ugyanígy igaz az is, hogy az utalvány átruházását terhelő adót sem kapja vissza az utalvány átruházója akkor sem, ha végül az utalványt nem váltják be.

Az egycélú utalvány más nevében történő átruházása esetében (tehát ügynöki konstrukciónál) az utalvány tárgyát képező termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást az teljesíti, akinek (amelynek) a neve alatt az utalványt átruházzák. Ebben az esetben az utalvány értékesítése miatti adófizetési kötelezettség annál az adóalanynál áll be, akinek a nevében az értékesítés történik, míg az ügyletben ügynöki minőségében részvevő adóalanyt az ügynöki (közvetítői) szolgáltatása tekintetében terheli adófizetési kötelezettség.

* * *

A PENTA UNIÓ Zrt.  szervezésében az alábbi konferenciámon találkozhatsz velem személyesen:
2019. április 10. – Az ingatlanokkal kapcsolatos áfa szabályok
2019. április 15. – Fuvarozás, szállítmányozás áfája – a 2019-től megváltozott szabályok tükrében
2019. április 17. – Az áfa tervezésének főbb területei, irányai
2019. május 8. – Közösségen belüli, export- és import ügyletek áfa rendszerbeli kezelése

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!