Magánszemélyek ingatlan értékesítése – 1. rész

Áfás vagy nem áfás?

A magánszemélyek ingatlan értékesítésével kapcsolatban nagyon sokszor felmerül a gyakorlatban, hogy hogyan kell adózni, milyen jogszabályokat kell követni. Ebben a cikkben a magánszemélyek ingatlan értékesítésének áfa kérdéseit foglaltuk össze.

Sorozat jellegű ingatlan értékesítés – új ingatlan

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 6.§-a értelmében főszabály szerint gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik.

Szintén gazdasági tevékenység és adóalanyiságot eredményez az is, ha egyébként nem adóalanyi minőségben eljáró személy (magánszemély), szervezet beépített ingatlant (ingatlanrészt), és ehhez tartozó földrészletet sorozat jelleggel értékesít, feltéve, hogy

  • annak első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy
  • első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése vagy használatbavétel-tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történő tudomásulvétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év,
  • vagy beépítése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év [fentiek együtt: beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlan];
  • egyébként nem adóalanyi minőségben eljáró személy, szervezet sorozat jelleggel építési telket (telekrészt) értékesít.

Az Áfa tv. értelmező rendelkezései között található meg a „sorozat jelleg” definíciója: ha 2 naptári éven belül negyedik vagy további építési telket (telekrészt) és/vagy beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlant értékesítenek, valamint a rá következő 3 naptári éven belül további építési telket (telekrészt) és/vagy beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlant értékesítenek azzal, hogy ha olyan építési telket (telekrészt) és/vagy beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlant értékesítenek,

  • amely tulajdon kisajátításának tárgyát képezi, vagy
  • amelynek szerzése az értékesítőnél – az illetékekről szóló törvény alapján – öröklési illeték tárgyát képezte,

az az előzőekben említett darabszámba beleszámít ugyan, de önmagában nem minősül sorozat jellegűnek, továbbá azon – lakóterület besorolású – építési telkek (telekrészek), amelyeket telekmegosztással egyazon építési telekből (telekrészből) alakítottak ki – darabszámtól függetlenül – az előzőekben említett darabszámba egy építési telekként (telekrészként) számítanak be.

Azaz áfa kötelezetti körbe be kell jelentkeznie az ilyen tevékenységet folytató magánszemélynek és az adóhivatal kivetéssel állapítja meg a fizetendő áfát.

Használt ingatlan értékesítés

A Kúria 27/2012. számú közigazgatási elvi határozata kimondja, hogy a rendszeres és üzletszerű ingatlanértékesítésből származó jövedelem nem külön adózó, hanem önálló tevékenységből származó, áfával terhelt jövedelemként adózik.

Az Áfa tv. szerint adóalany az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet, aki (amely) saját neve alatt jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat, perelhet, és saját nevében gazdasági tevékenységet végez, tekintet nélkül annak céljára és eredményére. A gazdasági tevékenység körébe tartozik a bevétel elérése érdekében rendszeresen vagy üzletszerűen végzett tevékenység.

A gazdasági tevékenység megvalósulása, és az áfa alanyiság akkor állapítható meg, ha valaki bevétel elérése érdekében, saját nevében rendszeresen/üzletszerűen értékesítést végez: amennyiben az Áfa tv. ezen kritériumainak megfelel, nem kell további jogszabályok további rendelkezését feltárni az áfa fizetési kötelezettség megállapíthatóságához.

A személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség meghatározásánál a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) szabályai az irányadók, mely szerint a Magyar Köztársaságban adóztatható bevétel adókötelezettségének jogcímét e törvény szerint kell megállapítani, és az adókötelezettségeket (ideértve a jövedelem megállapítását is) ennek megfelelően kell teljesíteni; a jogcím meghatározásánál a felek (a magánszemély és a bevételt juttató személy, valamint az említett személyek és más személy) között egyébként fennálló jogviszonyt és a szerzés körülményeit kell figyelembe venni. Irányadó továbbá az 1.§ (4) bekezdése, melynek értelmében az adókötelezettséget, az adó mértékét befolyásoló, a magánszemély adójának csökkenését eredményező eltérő szabály, adókedvezmény annyiban alkalmazható, illetőleg érvényesíthető, amennyiben az annak alapjául szolgáló szerződés, jogügylet, más hasonló cselekmény tartalma megvalósítja az eltérő szabály, az adókedvezmény célját. Az alkalmazhatóságot, illetőleg érvényesíthetőséget annak kell bizonyítania, akinek az érdekében áll.

Az ingatlan értékesítéshez kapcsolódó speciális szabályok csak akkor alkalmazhatók, ha nem áll fenn egyéb jogcímen, adott esetben az önálló tevékenység utáni adófizetési kötelezettség. Amennyiben a jogügyletben nem a konkrét ingatlan értékesítése a kizárólagos cél, hanem ingatlanok éveken át tartó rendszeres értékesítésén keresztül bevételek szerzése, akkor az Szja tv. általános – azon belül az önálló tevékenységre vonatkozó – szabályai az irányadók, külön adózó jövedelemként nem lehet figyelembe venni értelemszerűen.

Cikksorozatunk következő részében a magánszemélyek ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó személyi jövedelemadó és illetékfizetési szabályokat foglaljuk össze.

* * *

Amennyiben részletesebben is érdekelnek az ingatlanok hasznosításával kapcsolatos további adózási és adótervezési kérdések, akkor jelentkezz július 15 -ig kedvezményesen Ingatlanok az ÁFA-ban és azon túl – Az ingatlanügyletekkel kapcsolatos ÁFA kérdések és egyéb adózási lehetőségek címmel 2017. szeptember 15-én a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében tartandó előadásomra, ahol személyesen is megvitathatjuk felmerülő kérdéseidet.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!