Külföldi kiküldöttek a gyakorlatban – 1. rész

Munkajogi kérdések

A kiküldött munkavállalók száma folyamatosan nő, egyre több vállalat él a határon átnyúló szolgáltatások kapcsán a kiküldetés adta lehetőségekkel. A globalizáció és a transznacionális vállalatok korában kihasználásra kerülnek az emberi erőforrások hatékony gazdálkodása terén a csoportszintben rejlő előnyök. Természetessé válik, hogy speciális helyzetekben – például új projekt bevezetéséhez, a csoport új céggel való bővítésénél az új tulajdonosi szemlélet és gyakorlat megszilárdításához, de akár a ramadánhoz kapcsolódó tömeges szabadságolások miatti átmeneti helyettesítési igény biztosítására – a munkáltató a vele munkaviszonyban álló munkavállalóját a cégcsoporthoz tartozó, de másik országban található fogadó munkáltatóhoz küldi ki, hogy szaktudását, kompetenciáját átadja, továbbfejlessze vagy az átmeneti munkaerőhiányt kielégítse.

A külföldi vagy a vállalatcsoporton belüli kiküldetés nincs nevesítve külön intézményként a munka törvényéről szóló 2012. évi I. törvényben (továbbiakban a Munka Törvénykönyve (Mt.). Vegyük sorba tehát milyen módon kerülhet sor a munkavállaló külföldi kiküldetésére. A kiküldetés időtartamától függően különbség van a kiküldetés elrendelésének módjában, hiszen rövidebb, 44 munkanapot meg nem haladó kiküldetés esetén van lehetősége a munkáltatónak egyoldalúan elrendelnie azt, míg ezt meghaladó tartam esetén kizárólag a munkavállalóval történő megállapodással lehetséges.

Kiküldetés a munkáltató egyoldalú utasítása alapján

Az Mt. 53. § adja meg a jogszabályi keretet arra, hogy a munkáltató egyoldalú nyilatkozatával ideiglenesen a munkavállalót a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztassa. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás kizárólag átmenetileg lehetséges, így a jogszabály meg is határozza ennek leghosszabb tartamát naptári évenként negyvennégy beosztás szerinti munkanapban vagy órában számolva háromszázötvenkét órában. Arra azonban figyelemmel kell lenni a fenti időbeli korlátnál, hogy a munkaszerződés egyes elemei egyoldalú módosításának tartamát egybe kell számolni.

A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás munkáltató általi elrendelésének korlátja a méltányos mérlegelés elve, azaz a munkáltató döntése nem járhat a munkavállaló aránytalan sérelmével. További korlátot állít fel az Mt. 53. § (3) bekezdése is, amikor kimondja, hogy csak a munkavállaló hozzájárulásával kötelezhető más helységben végzendő munkára a munkavállaló

– a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,

– gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, valamint

– hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén, továbbá, ha

– a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította.

A munkáltatót tájékoztatási kötelezettség is terheli a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamára vonatkozóan, valamint tizenöt napot meghaladó külföldi munkavégzés esetén írásban, legkésőbb a külföldre való kiutazást megelőző hét nappal korábban

– a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról,

–  a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról,

– a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, továbbá

– a hazatérésre irányadó szabályokról.

A munkáltató az előírt kötelező elemeken kívül természetesen további kérdésekről – mint például az ellátandó feladat, munkarend, szállás – is tájékoztathatja írásban a munkavállalót.

Kiküldetés megállapodás alapján

Amennyiben a külföldi kiküldetés tartama – történjen az szolgáltatásnyújtás keretében vagy cégcsoporton belüli külföldi foglalkoztatásként – az Mt. 53. § szerinti 44 beosztás szerinti munkanapnál, vagy háromszázötvenkét óránál hosszabb, úgy arra csak a munkavállaló beleegyezésével és a munkavállalóval történő megállapodás alapján kerülhet sor. Ennek formája lehet a munkaszerződés határozott vagy határozatlan időtartamra szóló módosítása, vagy akár a kiküldő munkáltatónál fennálló munkaviszony megszüntetése mellett a fogadó munkáltatóval létesítendő új munkaviszony.

A cégcsoporton belüli külföldi kiküldetés egy atipikus munkajogi helyzetet hoz létre, és egy olyan háromoldalú jogviszony lesz, amelyben a munkavállaló ténylegesen ki fog kerülni a küldő munkáltató irányítása alól ideiglenesen beintegrálódva a fogadó munkáltató szervezetébe.

Egyrészt létrejön egy polgári jogviszony a küldő és fogadó munkáltatók között a munkavállaló foglalkoztatásához kapcsolódó lényeges kérdések vonatkozásában, másrészt a munkavállaló és a küldő munkáltató között egy megállapodás a cégcsoporton belüli külföldi áthelyezésre. A feleknek megállapodásukban célszerű előre tisztázni és rendelkezni a külföldi foglalkoztatással felmerült plusz kiadások, költségek (pl.: hazautazás gyakorisága, család kiköltöztetése, külföldi lakhatás stb.) viseléséről, továbbá a jogviszonyt későbbiekben érintő kérdésekről, mint például a küldő munkáltató külföldi munkavégzést követő továbbfoglalkoztatási kötelezettsége, vagy a végkielégítés és a felmondási idő számításának szempontjából a jogfolytonosság kérdése.

A küldő és fogadó munkáltatók egymás közötti megállapodása részletesen szabályozhatja a munkavállaló fogadó munkáltatónál külföldön történő foglalkoztatásának feltételeit. Ilyen kérdés lehet elsősorban a munkavállaló foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő költségek viselése, a kártérítési felelősség, a munkáltatói jogok gyakorlásának a kérdése. Adó és számviteli szempontból nélkülözhetetlen ez a megállapodás, hiszen a munkáltatók közötti elszámolás és számlázás kereteit ez fogja biztosítani. Célszerű továbbá, ha a transznacionális cégcsoport rendelkezik a csoporton belüli mobilitási programhoz kapcsolódó egységes szabályzattal, ami lefekteti a kiküldetésekhez kapcsolódó részletszabályokat, továbbá a munkáltató által térítendő költségeket és szolgáltatásokat.

Amire figyelni kell: Posting irányelv

A küldő és fogadó országok munkajogi szabályainak az összehangolására és annak biztosítására, hogy a munkavállalók számára a fogadó ország szerinti munka- és fizetési feltételek biztosításra kerüljenek, – amennyiben azok a küldő ország rendelkezéseitől kedvezőbbek – született meg a „posting irányelvként” ismert, a munkáltatók szolgáltatások nyújtása érdekében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv.

Az irányelv alapján tehát a kiküldő munkáltató országának joga alá tartozó kiküldetésben lévő munkavállalókra nézve biztosítani kell a munkavégzés helye szerinti tagállam alábbi, munkaviszonyra vonatkozó szabályainak az alkalmazását:

– maximális munkaidő és minimális pihenőidő;

– minimális éves szabadság;

– minimális bérszint, beleértve a túlóradíjakat; ez a pont nem vonatkozik a kiegészítő foglalkozási nyugdíjrendszerekre;

– munkavállalók rendelkezésre bocsátásának feltételei, különösen a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások esetében;

munkahelyi egészség, biztonság és higiénia;

– védintézkedések a várandós vagy gyermekágyas nők, gyermekek és fiatalok munkaviszonyára vonatkozó szabályokat illetően;

– férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód és más megkülönböztetést tiltó rendelkezések.

Természetesen, amennyiben a fenti kérdéseket a küldő munkáltató nemzeti joga a munkavállalók számára kedvezőbben szabályozza, úgy azokat kell alkalmazni.

A posting irányelvet – hangsúlyozottan a fogadó országban alkalmazandó minimális bérszintet is – a magyar munkáltató által EU-n belül szolgáltatásnyújtás keretében vagy cégcsoporton belül külföldre kiküldött munkavállaló esetében is alkalmazni kell. A minimális bérszint fogalmát annak a tagállamnak a nemzeti jogszabályai, illetve gyakorlata határozza meg, amelynek a területén a munkavállaló kiküldetésben tartózkodik.

Aszerint, hogy a Magyarországról történő kiküldetés iránya EU-s tagállamba, vagy harmadik országba történik, arra eltérő társadalombiztosítási és adójogi, valamint munkavállalási engedélyezési szabályok vonatkoznak, melyeket cikksorozatunk következő részében veszünk górcső alá.

* * *

Amennyiben részletesebben is érdekelnek a a kiküldéssel kapcsolatos törvények, szerződéstípusok, engedélyek, bejelentési kötelezettségek, akkor jelentkezz 2018. március 1-jéig kedvezményesen a Külföldi kiküldöttek a gyakorlatban – munkajog, szja, tb, számvitel címmel 2018. március 29-én a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében tartandó előadásunkra, ahol személyesen is át tudjuk beszélni felmerülő kérdéseidet!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!