Fuvarozási és ehhez hasonló szolgáltatások áfa alapja

Így képződik az adóalap…

Mai írásunkban a fuvarozásnak a termékértékesítéshez, illetve más jellegű szolgáltatásnyújtáshoz való áfa kapcsolatát mutatjuk be.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 70. § (1) bekezdése értelmében termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak:

 1. az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű befizetések, kivéve magát az e törvényben szabályozott adót;
 2. a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybevevőjére, így különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek.

Ugyanazon 70. § (2) bekezdése értelmében ez a szabály arra az esetre is alkalmazandó, ha a járulékos díj és költség áthárítása külön megállapodáson alapul.

Nézzük, mit jelent ez a gyakorlatban!

Akkor, ha egy terméket értékesítő fél azt is vállalja, hogy a terméket nem csak értékesíti a vevőjének, de azt el is fuvarozza hozzá, akkor a fuvarozás a főtevékenység, a termékértékesítés járulékaként fog viselkedni, azaz osztja annak adójogi sorsát. Ez akkor sem fog megváltozni, ha a terméket értékesítő fél nem a saját szállítóeszközével szállítja a terméket, hanem annak szállításához alvállalkozót vesz igénybe. Ilyen esetben is járulékos költség lesz a fuvarozási költség, és mint ilyen, a termékértékesítés adójogi kezelését fogja osztani. Arról persze nem szabad megfeledkezni, hogy ez utóbbi esetben az alvállalkozó szolgáltatása – amennyiben az tisztán fuvarozási szolgáltatás – eltérő módon fog adózni, hiszen abban a viszonylatban (az alvállalkozó és a terméket értékesítő fél viszonylatában) nincs olyan főtevékenység, amihez a fuvarozás járulékként kapcsolódhatna, ott maga a fuvarozás lesz az adóztatandó tevékenység.

Egy példával megvilágítva az előzőeket:

Abban az esetben, ha egy magyar adóalany azt vállalja, hogy termékeket értékesít egy osztrák társaság részére, és azokat a vevőhöz el is szállítja, de a termékeket nem szállítják el Magyarországról, hanem belföldi, a vevő által megadott rendeltetési helyre fuvarozzák, akkor a termék értékesítése és a járulékos fuvarozás belföldön adóköteles, azt magyar áfával, az értékesített termékekre vonatkozó áfa-kulccsal kell számlázni. Ebből is látható, hogy a teherfuvarozási szolgáltatás önálló szolgáltatásként másképp viselkedne áfa-szempontból, mint járulékként, ugyanis önálló szolgáltatásként ott teljesülne, ahol az azt igénybe vevő adóalany gazdasági céllal letelepedett (vagy ahol a teljesítéssel közvetlenül érintett állandó telephelye található), és ez példánkban Ausztria.

Nézzünk most egy konkrét példán lépésről lépésre végig, hogyan változik a fuvarozás minősítése egy ügyletláncon belül!

Ügylet 1 – termékértékesítés

Egy eladó terméket értékesít a vevőjének azzal, hogy vállalja, hogy a terméket a vevőjének el is szállítja, valamint vámkezelteti, így értelemszerűen a fuvarköltséget és a vámoltatás költségét az eladó a vevője részére át is hárítja. Ha a termék ára fuvarozás nélkül 1 000 pénzegység lenne, a fuvarozási költség pedig 100 pénzegység, akkor az eladó által teljesített termékértékesítés adóalapja tartalmazni fogja a fuvarozási költséget is, azaz a termékértékesítés ellenértéke összesen 1 100 pénzegység lesz. A számlán az eladó összesen 1 100 pénzegységet fog szerepeltetni adóalapként. A bevallásban, valamint – Közösségen belüli ügylet esetén – az összesítő nyilatkozatban a feleknek 1 100 pénzegységet kell szerepeltetni. Ez még akkor is igaz, ha az eladó a fuvarköltséget külön tételként szerepelteti a számlán.

A fuvarköltségnek – mint a termékértékesítés járulékosan kapcsolódó költségének – adóbeli megítélése követi a főelem (ez esetben a termékértékesítés) adóbeli megítélését, így tehát amennyiben az alapügylet áfás, a járulékosan kapcsolódó költség is azzá válik, míg ha a főelem adómentes vagy áfa hatályán kívüli (nemzetközi fordított adózású), a járulékosan kapcsolódó költség is annak fog minősülni. A járulékosan kapcsolódó szolgáltatás követni fogja a főelem áfabeli „sorsát”.

Ügylet 2 – szállítmányozás

A termékértékesítőnek számlázó szállítmányozó szolgáltatása a Szállítmányozó > Eladó viszonylatában már nem járulékosan kapcsolódó szolgáltatásként jelenik meg, hanem önálló – meglehetősen komplex – szolgáltatásként.

A 100 pénzegység, amely az Eladó > Vevő viszonylatában még a termékértékesítéshez járulékosan kapcsolódó költségként szerepelt, egy szinttel lejjebb, már önálló szolgáltatásként jelenik meg.

A szállítmányozási szolgáltatás magát a fuvarszervezést, valamint – megállapodástól függően – esetleg egyéb költségeket is magában foglalja (biztosítást, vámkezelést, stb.). A szállítmányozási szolgáltatás adóalapja magában fogja foglalni az alvállalkozók díját, valamint egyéb költséget. Itt sem befolyásolja az áfabeli megítélést az, ha a számlán több tétel szerepel, azaz a számla végösszege különböző átterhelt költségelemekből áll (pl. külön szerepelteti benne a raktározási költséget).

Például a szállítmányozó számlája a következő tételeket tartalmazhatja:

 • Alapdíj: 60 pénzegység
 • Biztosítás: 10 pénzegység
 • Vámkezelés: 10 pénzegység
 • Raktározás: 20 pénzegység
 • Összesen: 100 pénzegység

Az Áfa tv. nem kötelezi a szállítmányozót arra, hogy minden egyes költségelemet külön feltüntessen a számlán. A szóban forgó költségeket ügyfele teljeskörű tájékoztatása végett mégis külön kiemelheti. A szállítmányozó dönthet úgy is, hogy bizonyos költségelemeket szerepeltet a számlán, míg más elemeket kihagy (az előbbi példa szerint a szállítmányozó kihagyta a fuvarozó alvállalkozó költséget, ami vélhetően az alapdíj részét képezte).

A Szállítmányozó > Eladó viszonylatában a szállítmányozási szolgáltatás adóalapjába bekerülnek az összes járulékosan kapcsolódó költségek. Az előző példához hasonlóan ezen költségek elveszítik önálló adóbeli megítélésüket, és követni fogják a szállítmányozási szolgáltatás áfabeli megítélését.

Ha tehát a Szállítmányozó és a megrendelője (az Eladó) belföldi adóalanyok, a teljesítés helye belföld lesz. Amennyiben a feltételek fennállnak (az előző rész szerint), az egész szolgáltatást adómentesen lehet számlázni.

Ügylet 3 – fuvarozás

A szállítmányozó a fuvarozást alvállalkozásba adhatja egy, vagy több fuvarozónak. E konkrét példában a fuvarozó alvállalkozó átvállalja a vámkezelési szolgáltatást is, ami további alvállalkozásba adható.

A Fuvarozó > Szállítmányozó viszonylatában a vámkezelési szolgáltatás járulékosan kapcsolódó elemként be fog épülni a főszolgáltatás adóalapjába. Az adott szolgáltatás teljes egészében (vámkezeltetési költséggel együtt) a megrendelő legközvetlenebbül érintett telephelyéhez fog igazodni. Természetesen itt sem akadály, ha a Fuvarozó külön tételként feltünteti a vámkezelés költségét.

Ügylet 4 – vámkezelés

A Vámügynök > Fuvarozó viszonylatában a vámügynöki szolgáltatás önálló szolgáltatásként fog megjelenni.

Ügylet 5 – raktározás

Hasonlóan az előző példákhoz a Raktáros > Szállítmányozó viszonylatában a raktározási szolgáltatás önálló szolgáltatásként fog megjelenni.

Ebből a példából is látszik, hogy annak eldöntése során, hogy az adott költség önálló vagy – adóalap részét képezve – járulékosan kapcsolódó, attól függ, hogy kik között jön létre az ügylet, és mely viszonylatban vizsgáljuk a kérdést. Az adott költség értelemszerűen nem tud járulékosan kapcsolódó költségnek minősülni, ha az nem azonos felek között jön létre.

Vegyük példának azt az esetet, amikor a fuvart a külföldi Feladó rendelte meg, de a vámkezelési díjat a belföldi Címzettnek kell állnia, és a fuvarozást és a vámkezelést ugyanaz a szállítmányozó végzi (végezteti). A szállítmányozónak tehát külön számlát kell kibocsátani a Feladónak és külön a Címzettnek. A külföldi Feladó felé kibocsátott számlát áfa hatályán kívüli ügyletként kell kibocsátani, míg a belföldi Címzett felé nyújtott szolgáltatás teljesítési helye belföld lesz, és a feltételek teljesítése esetén adómentes.

Hogy mely ügyletek önállóak, és melyek kapcsolódnak járulékosan egy másik ügylethez, esetenként külön-külön kell vizsgálni.

A szállítmányozás megvalósításához szükséges egyes szolgáltatásokat (pl. raktározás, átrakodás, vámkezelés) az Áfa tv. önállóan „személy szállításához, termék fuvarozásához járulékosan kapcsolódó szolgáltatásnak” nevezi [Áfa tv. 43. § (1) a)]. A „fuvarozáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatás” kifejezés tehát szövegkörnyezettől függően két különböző jelentést nyerhet:

 • Adóalap részeként járulékosan kapcsolódó szolgáltatást jelenthet (ennek a jelentését az előzőekben részletesen elemeztük).
 • A szállítmányozás megvalósításához szükséges, vagy azzal együtt járó egyes szolgáltatásokat is jelenthet (ez utóbbinak csak akkor van jelentősége, ha ilyen szolgáltatást önállóan nem adóalanyok részére nyújtja a szolgáltató – ez esetben az adott szolgáltatás teljesítési helye – a főszabálytól eltérően – az a hely lesz, ahol a szolgáltatást ténylegesen végzik).

Mivel a szállítmányozás megvalósításához szükséges vagy azzal együtt járó egyes szolgáltatások (a második jelentése) B2C relációban – azaz nem adóalany részére nyújtott szolgáltatásként – a gyakorlatban ritkán fordul elő, az eset részletes elemzésétől eltekintünk.

Fordított relációban, a mentességeknél is külön említésre került a termékértékesítéshez kapcsolódó fuvarozás, mint önálló ügylet. Mentes az adó alól a különböző vámeljárások (így például a külső árutovábbítási eljárás) alatt álló termék értékesítéséhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás, különösen a fuvarozás.

A fuvarszámla jellegzetes kellékei

 • Teljesítési időpont fuvarozásnál: az áru lerakása.
 • Teljesítési időpont szállítmányozásnál: a közvetített fuvarok teljesítési időpontja, vagy ha komplex tevékenységre szól a megbízás, a szállítmányozással összefüggő komplex teendők elvégzése.
 • Szolgáltatás megnevezése, megbízásra utalás: hogy mit elegendő mellékletben és mit a számlán szerepeltetni, attól függ, hogy mire szól a megbízás, illetve folyamatos kapcsolatnál gyűjtőszámlás vagy időszaki megállapodást kötöttek-e a felek).
 • Mikor célszerű időszakos elszámolásos megállapodás? Belföldön teljesített fuvar esetén, ha az adómentességre jogosító igazolások (beépült a fuvarköltség az importált termék adóalapjába, exportált termékhez kapcsolódik stb.) a bevallási időszak alatt nem mindig érkeznek be.
 • Uniós adóalany megrendelőnél a számla kelléke: közösségi adószám, fordított adózásra utalás akkor, ha hatályon kívüli számlát állítunk ki, az „áfa területi hatályán kívüli” kitétel nem kötelező, de ajánlott.
 • Adómentesség jogcímére utalás.
 • Mi a különbség az adómentes és a hatályon kívüli számla között?
 • Egyéb szükséges dokumentumok a mentességhez.

***

Amennyiben részletesebben is érdekel a fuvarozás, szállítmányozás belföldi és nemzetközi vonatkozású hozzáadott-érték adózása, akkor jelentkezz a mai napon kedvezményesen a Fuvarozás, szállítmányozás ÁFA szabályai címmel 2017. május 10-én a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében tartandó előadásomra, ahol személyesen is át tudjuk beszélni felmerülő kérdéseidet!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!