Új munkavédelmi szabályok

A jogharmonizáció jegyében...

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016. évi LXXIX. törvény módosította a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényt [Mvt]. Az új szabályok már alkalmazandók, július 8-án életbe léptek.

Több munkáltató alkalmazottai egy munkavégzési helyen – ha baleset lenne…

Az Mvt. munkafolyamatokra vonatkozó szabályait érinti az első változás. A módosítás a törvény 40. § (2) bekezdésében az összehangolás megvalósításáért felelős személlyel kapcsolatos.

Miután az új Polgári Törvénykönyv – elődjétől eltérően – nem rendezi a fővállalkozás szabályait, ezért az Mvt.-ben szereplő hivatkozás elhagyása és új normaszöveg kialakítása vált szükségessé. Az Mvt.-ben a fővállalkozó helyébe a felek által szerződésben meghatározott munkáltató lépett.

Ilyen kikötés hiányában a felelősség a törvény erejénél fogva

  • azé a személyé vagy szervezeté, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja;
  • ennek hiányában azé, aki a munkahelyért a fő felelősséget viseli;
  • ha ilyen nincs, akkor azé, akinek a területén a munkavégzés folyik [Mvt. 40. § (2) bekezdés].

Az ítélkezési gyakorlat alapján felhívjuk a figyelmet: a több munkáltató által működtetett munkavégzési helyen az összehangolt munkavégzést előíró szabály nem mentesíti az egyes munkáltatókat az általuk használt munkaeszközök szabályszerűsége biztosításának kötelezettsége alól (EBH2004. 1151.).

A munkabalesetek kivizsgálása

Az Mvt. a munkáltató kötelességévé teszi azon munkabaleset kivizsgálását, amely esetében a munkavállaló több mint 3 munkanapon át nem munkaképes [Mvt. 64. § (1)–(2) bek.]. Új kötelezettsége az Mvt. módosítás alapján a munkáltatónak, hogy a kivizsgálás megkezdéséről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosát tájékoztassa. Ez az orvos dönt a kivizsgálásban történő közreműködéséről. Súlyos munkabaleset esetén ugyanakkor a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának részt kell vennie a kivizsgálásban [Mvt. 64. § (4) bek.]. (A súlyos munkabaleset fogalmát lásd az Mvt. 87. § 3. pontját!)

Munkavédelmi képviselőválasztás – munkáltatói kötelezettséggel

Az Mvt. szerint a munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül képviselőt vagy képviselőket (munkavédelmi képviselő) választani.

A korábbi rendelkezés szerint választást kellett tartani minden olyan munkáltatónál, ahol az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább 50 fő volt. A törvénymódosítás alapján választást már akkor is kell tartani, ha a munkavállalói létszám legalább 20 fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása változatlanul a munkáltató kötelezettsége [Mvt. 70/A. § (1) bek. a) pont].

Amennyiben 20 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál a munkavédelmi-képviselő-választást a munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi megbízott vagy ezek hiányában a munkavállalók többsége kezdeményezi, az új rendelkezés szerint a munkáltató az általános szabályok szerint köteles a választást lebonyolítani és a feltételeket biztosítani [Mvt. 70/A. § (1) bek. b) pont]. Ha pedig mégsem kerül sor munkavédelmi képviselő választására (mert minderre a munkavállalók nem kötelezhetők), a munkáltatónak a munkavállalókkal tanácskoznia kell a munkavédelem körébe tartozó kérdésekről (lásd erről részletesen az Mvt. 70. §-át!).

Az Mvt. módosítása tovább szélesíti azok körét, aki nem választható munkavédelmi képviselővé. Így az üzemi tanácsba nem választható személyi körön túl az sem választható képviselővé, aki a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el. Egy pontosító szabály szerint a munkavédelmi képviselők munkajogi védelmére a választott szakszervezeti tisztségviselőre vonatkozó egyes rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni (lásd a Munka Törvénykönyve 273. § (1), (2) és (6) bekezdését!).

Kit fenyeget a közigazgatási bírság kiszabása?

A hivatalos indokolás szerint a munkavédelmi hatóság szabálysértési jogkörének megszűnésével a munkavállalói mulasztás nem volt szankcionálható a ténylegesen szabályszegő munkavállalóval szemben.

Annak érdekében, hogy a munkáltató felelősségén túl, a munkavállaló kizárólagos szabálytalan munkavégzését a hatóság szankcionálni tudja, a törvénymódosítás bevezeti a közigazgatási bírság alkalmazásának lehetőségét. Az Mvt. új rendelkezése szerint a munkavédelmi hatóság közigazgatási bírsággal sújtja azt a természetes személyt (munkavállalót), aki

  • a szervezett munkavégzés során a munka egészséges és biztonságos végzésére, illetve annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat megszegi vagy feladatkörében e szabályok végrehajtásának mellőzését eltűri;
  • a munkabalesettel kapcsolatban nyilvántartási, kivizsgálási, jegyzőkönyv-készítési és bejelentési kötelezettségét kellő időben nem teljesíti, vagy valótlan adatot közöl, illetve a baleset valódi okát eltitkolja, vagy feltárását megakadályozza;
  • a foglalkozási megbetegedéssel, fokozott expozíciós esettel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti vagy a foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció kivizsgálását akadályozza; illetve
  • a munkáltató képviselőjeként a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatkozó szabályban biztosított jogainak gyakorlásában akadályozza, illetve a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak gyakorlása miatt hátrányos intézkedést tesz [Mvt. 82/D. § (1) bekezdés].

A fentiek szerinti jogsértésért kiszabott közigazgatási bírság összege 500 ezer forintig terjedhet. A közigazgatási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható [Mvt. 82/D. § (2) bekezdés].

A munkavédelmi hatósági jogkörrel kapcsolatos további változások

Egyrészt a törvénymódosítás szélesíti azon adatok körét, amelyekhez a hatóság eljárása során hozzáférhet. Így a hatósági eljárás lefolytatásához – különösen a munkabalesetek, a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálásához, nyilvántartásához

  • a szükséges okból és mértékben megismerheti és kezelheti az érintett munkavállalók – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben meghatározott – személyazonosító és egészségügyi adatait;
  • betekinthet a munkavállaló hatósági eljárás lefolytatásával kapcsolatos irataiba, kérheti azok bemutatását, azokról másolatot készíthet; továbbá
  • a munkáltatót, illetve a munkavállalót adatközlésre hívhatja fel [Mvt. 83/C. § (1) bekezdés].

A másik változás alapján a munkavédelmi tárgyú bejelentések elektronikussá tétele érdekében szükséges volt az Mvt. 82/B. §-ának hatályon kívül helyezése, miszerint – általános szabályként – a munkavédelmi hatósági eljárásban az ügyfél nem volt jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal.

* * *

Ha részletesebben érdekelnek a munkajogi változások és aktualitások, akkor jelentkezz szeptember 17-ig kedvezményesen Munkaügyeink – ami változott a nyáron, és ami még mindig magyarázatot igényel címmel október 17-én a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében tartandó előadásomra, ahol személyesen megvitathatjuk felmerülő kérdéseidet!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM